NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Utdanningsforbundet mener at en sterk og velfungerende fagskolesektor som har tett kontakt med det regionale og lokale arbeidslivet er godt egnet til å møte slike nye kompetansebehov.

Utvalget har levert en rapport om et omfattende og relevant tema og tar opp flere aktuelle kompetansepolitiske problemstillinger som det norske arbeidslivet og utdanningssystemet står overfor. Utvalget foreslår flere interessante tiltak som kan være viktige bidrag for å styrke den enkeltes tilgang til kompetansehevning de trenger for å kvalifisere seg til arbeidslivet og møte nye krav.

Rapporten retter seg i stor grad mot privat sektor. Mandatet tar utgangspunkt i at andelen som deltar i utdanning og opplæring i privat sektor er lav sammenliknet med offentlig i sektor, og at tiltak som utvalget foreslår derfor skal knyttes opp mot privat sektor. Utdanningsforbundet mener at en slik avgrensing gir et snevert bilde av det helhetlige kompetansebehovet i arbeidslivet. Dette gjør det igjen vanskelig å foreslå tiltak som både favner kompleksiteten i arbeidslivet og som treffer kompetansebehovet de enkelte profesjonene og sektorene har for å kunne ivareta og videreutvikle et godt tjenestetilbud.