Høringsinnspill på NOU 2018:15 Kvalifisert, forberedt og motivert

Foto: Aksel Jermstad

I dette innspillet forklarer vi hvilke områder vi mener er for svakt dekket i første delrapport, og vi kommenterer i tillegg flere av temaene utvalget har blinket ut som sentrale i den kommende hovedrapporten.

Den første rapporten fra Lied-utvalget gir et godt bilde av videregående opplæring slik den er nedfelt i lov- og regelverk. Den faktiske tilstanden i videregående opplæring beskrives derimot i liten grad. Spriket mellom intensjon og realitet i norsk videregående opplæring bør være et viktig tema i den kommende hovedutredningen.

Tilbudsstrukturen

Utdanningsforbundet mener at tilbudsstrukturen i de forskjellige fylkene bør problematiseres. Den reelle muligheten til å velge utdanningsprogram er svært begrenset for mange ungdommer, fordi flytting fra hjemstedet ikke er et aktuelt alternativ for de fleste. Om vi skal lykkes med å skape en god og relevant videregående skole for alle, er vi avhengige av en tilbudsstruktur som gir ungdommer likeverdige muligheter. Utvalget bør gå nærmere inn i dette temaet og vurdere både dagens struktur i videregående opplæring og egne endringsforslag i lys av utfordringer knyttet til tilbudsstrukturen.

Utstyr, råvarer, læremidler og spesialrom

Vi har solid dokumentasjon på at mange videregående skoler mangler det utstyret eller råvarene det er behov for i opplæringen. Det er viktig at utstyret ved alle de videregående skolene fornyes og oppdateres jevnlig. Dagens læreplaner er ambisiøse og stiller krav til utstyr og praktisk retting. Gjennom fagfornyelsen skal det praktiske tillegges enda større vekt. De nye læreplanene vil legge opp til tidlig fordypning i programfagene og større innslag av dybdelæring. I tillegg til utstyr og råvaresituasjonen er vi opptatt av å synliggjøre betydningen av spesialrom som kjemi- og fysikksaler, laboratorier, kjøkken, verksteder og lignende. Slike fasiliteter er avgjørende for elevenes motivasjon og muligheter til å nå målene for opplæringen.