TV3 - Oslo

Størsteparten av TV3 dreier seg om jobbing med litt større caser, med flere oppgaver til og diskusjoner rundt disse.

Dag 2 er det en innføring i arbeidstidsavtalene for hhv. skole og barnehage. Mesteparten av denne dagen blir deltakerne delt i grupper for hhv. skole og barnehage, siden de har litt ulike oppgaver.

Målene for hvert kurs er delt opp etter de fem kjernetemaene som går gjennom hele grunnopplæringen. For TV3 er det følgende mål:

Klubbarbeid og fagforeningsbevissthet

  • Har innsikt i håndtering av krevende saker som kan oppstå i klubben
  • Vet hvordan arbeidsplasstillitsvalgt kan bruke lokallaget som støtte 

Hovedavtalen, medbestemmelse

  • Kjenner arbeidsplasstillitsvalgtes rolle og handlingsrom i budsjett- og omstillingsprosesser på arbeidsplassen

Lønns- og arbeidsvilkår

  • Har god innsikt i arbeidstidsavtalene i skole/barnehage
  • Er bevisst på hvordan arbeidsplasstillitsvalgt kan påvirke for å få gjennomslag for Utdanningsforbundets politikk på forskjellige områder 

Profesjonsbevissthet

  • Kan bruke profesjonsfaglig argumentasjon i konkrete saker

Kommunikasjonsferdigheter

  • Vet hvordan de kommuniserer godt som arbeidsplasstillitsvalgt i møte med andre
  • Vet hvordan klubben skal informeres underveis i krevende saker og prosesser

Deltakerne har to oppgaver som forberedelse til TV3. 

  1. Hva er den mest utfordrende saken dette året for deg som tillitsvalgt? Forbered deg på å gi en kort (1-2 min.) presentasjon i det innledende gruppearbeidet under kurset.
  2. Nedenfor er et dilemma som tillitsvalgte kan møte. Finn og noter deg to argument for og to argument mot at tillitsvalgte skal akseptere forslaget fra leder. Dere vil fortsette på oppgaven under TV3.

«Leder på arbeidsplassen vil snakke med tillitsvalgt Anne på tomannshånd. Han sier at det siste budsjettkuttet fra kommunen gjør at de må være «nytenkende» om løsninger. Det siste han vil er at tilbudet til ungene skal bli dårligere. Han tenker blant annet på de populære overnattingsturene som de har pleid å ha. Hvis Anne og han kan være enige om at de ansatte får avspasering i stedet for overtidsbetaling for disse turene, vil det være et viktig tiltak for å bedre økonomien. Hvis ikke dette lar seg ordne, må de kutte ut alle overnattingsturer. Leder vil at Anne skal ta stilling til forslaget «der og da». Han har også andre ideer han vil prate med henne om.»