Grunnopplæring

Grunnopplæringen for nye arbeidsplasstillitsvalgte legger stor vekt på handlingskompetanse og praktisk utøvelse av tillitsvalgtrollen.

Opplæringen er obligatorisk og består av 3-4 kurs på totalt inntil seks dager, avhengig av tariffområde.

Opplæringen er bygget opp med flere kurs i en trinnstruktur. To av kursene - TV1 og TV4 - er felles for alle tariffområder. De øvrige kursene er spesifikke for de ulike tariffområdene.

Har du ikke fått tilbud om grunnskolering, ta kontakt med ditt lokallag.

Felles for grunnopplæringen

Grunnopplæringen skal gi nødvendig basiskompetanse til alle arbeidsplasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet, tilpasset tariffområde og uavhengig av lokale forhold.

Gjennom grunnskoleringen skal de arbeidsplasstillitsvalgte:

  • Bli trygge i rollen og motiveres til innsats
  • Kunne utøve medbestemmelse på arbeidsplassen
  • Få innsikt i lover, avtaler, Utdanningsforbundets politikk og andre forhold som danner rammene for tillitsvalgtarbeidet
  • Bli kjent med Utdanningsforbundets politikk og være bevisst handlingsrommet som tillitsvalgt
  • Bli i stand til å arbeide strategisk for Utdanningsforbundets politikk og medlemmenes interesser
  • Forstå hva det betyr at Utdanningsforbundet er en profesjonsorganisasjon og hvordan profesjonsfaglig argumentasjon kan brukes
  • Kunne lede klubben og engasjere medlemmene
  • Kunne kommuniserer godt i møte med andre
  • Kunne jobbe for medlemsvekst

De tillitsvalgte skal i tillegg til opplæringen også få verktøy og støtte til det praktiske arbeidet. 

Tillitsvalgtrollen er hovedoverskrift for grunnopplæringen. Under denne er det fem kjernetemaer som går gjennom alle kursene, med en nivåprogresjon.

Tillitsvalgtrollen

 

 

 

 

 

Det er lite forelesning i kursene i grunnopplæringen. Storparten av tida går med til praktisk oppgaveløsing, erfaringsdeling og diskusjoner. Dialogduk, som er et verktøy for gruppearbeid, brukes i alle kursene unntatt TV4. I tillegg brukes en rekke digitale læremidler.

 

Tillitsvalgte som har gjennomført alle kursene i grunnopplæringen får en spesialdesignet pin som synliggjør at de har fullført grunnopplæringen.

Les mer om opplæringen på ditt tariffområde: