Lihkku beivviin! | Gratulerer med dagen!

Lihkku beivviin! betyr "gratulerer med dagen!" på nordsamisk. På sørsamisk heter det Læhkoeh biejjine! og på lulesamisk Vuorbbe biejvijn! Gratulerer med samenes nasjonaldag!

6. februar er samenes nasjonaldag og markeres hvert år, også av Utdanningsforbundet. 

Samenes nasjonaldag, 6. februar, feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Dagen markerer fellesskapet på tvers av landegrensene på Nordkalotten. Samefolkets dag markeres i Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge utgjør fest og aktiviteter for barn og unge en sentral del av feiringen. I regi av skoler og barnehager gjennomføres gjerne samiske tema og prosjekt i dagene før nasjonaldagen, og på selve nasjonaldagen blir det stadig mer vanlig med høytidelig feiring og fest. Selve feiringen består gjerne i å pynte seg i samiske kofter, ulike former for kulturinnslag og et samlende måltid som ramme. Dagen ble offisiell flaggdag i Norge i 2004.

På landsmøtet høsten 2023 vedtok Utdanningsforbundet blant annet hva man ønsker å oppnå når det gjelder samiske barn og unges rettigheter til læremidler på samisk. Les utdragene fra Vi utdanner Norge 2024-2027 om vår samiske politikk under. 

Oahppolihttu áigu earenoamážit deattuhit sámi mánáid ja nuoraid vuoigatvuođaid. Sámi oahppoplánat, , læreverk ja eará neavvut mánáidgárddiid ja skuvllaid várás fertejit ráhkaduvvot oktanaga dárogielat neavvuiguin. Olahan dihte dásseárvosaš oahpahusa, ferte riekti sámegielat oahpponeavvuide ja pedagogalaš neavvuide ruohtastuvvot láhkaásahussii, seamma láhkái go sámi oahppoplánaid. Dát addá sámi mánáidgárddiide, skuvllaide ja oahpaheaddjeoahpuide buoret vejolašvuođa sihkkarastit oadjebas boahtteáiggi sámegielaide. (Vi utdanner Norge  (Mii oahpahit Norgga) s. 2)

Oahppolihttu áigu váikkuhit soabadeapmái, dainna lágiin ahte bargá aktiivvalaččat njulget dáruiduhttinpolitihka árbbi. Oahpahussuorgi galgá leat arena kvena, sámi, ja vuovdesuopmelaš kultuvrra ja giela ealáskahttimii. (Vi utdanner Norge (Mii oahpahit Norgga) s. 3)

Oahppolihttu áigu álggahit barggu vai miellahtut ja luohttámušolbmot buot dásiin organisašuvnnaš nagodit čuovvulit lihtu ja oahpaheaddjeámmáha ovddasvástádusa Duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna raportta čuovvoleamis. Dát gáibida earret eará eanet máhtu perspektiivvaid birra ja hástalusaid birra maid sámi, kvena ja vuovdesuopmelaš álbmotjoavkkut vásihit čadnon kultuvrii, gillii ja gullevašvuhtii. (Vi utdanner Norge (Mii oahpahit Norgga) s. 23)

Åhpaduslihtto galggá sierraláhkáj bærrájgæhttjat sáme mánáj ja nuoraj rievtesvuodajt. Sáme oahppoplána, oahpponævo ja ietjá pedagogalasj vædtsaga mánájgárdijda ja skåvlåjda bierriji åvddånahteduvvat bálldalakkoj mij åvddånahteduvvá Vuona dárogiellaj. Vaj jåksåt avtaárvvusasj åhpadussaj, de bierriji rievtesvuoda oahpponævojda ja pedagogalasj vædtsagijda sáme gielajda adjáj tjanáduvvut láhkabiejadusájda, sæmmi vuoge milta gå sáme oahppoplána. Dat vájkkut sáme mánájgárdijda, skåvlåjda ja åhpadiddjeåhpadusájda vaddet buorep máhttelisvuodajt nannitjit jasskis boahtteájgev sáme gielajda. (Vi utdanner Norge, bielle 2).

Åhpaduslihtto galggá oassálasstet såbadimen, dåjmalasj bargo tjadá duollitjit dárojduhttempolitihka båhtusijt. Åhpadussuorgge galggá årrot sadjen ælládibmáj guojna, sáme ja miehttsesuoma kultuvrajda ja gielajda. (Vi utdanner Norge, bielle 3).

Åhpaduslihtto galggá álgadit bargov sebrulattjaj ja luohtádusulmutjij gaskan divna dásijn organisasjåvnån vaj sij galggi nahkat gåtsedit lihto ja åhpadiddjesuorge åvdåsvásstádusáv oatsodit Duohtavuoda ja såbadimkommisjåvnå diedádusáv. Dáhta rávkká duola degu lasedum máhtov perspektijvaj ja hásstalusáj birra majt sáme, guojna ja miehttsesuoma álmmuktjerda vásedi tjanádum kultuvrraj, giellaj ja tjadnusij. (Vi utdanner Norge, bielle 23).

Ööhpehtimmiesiebrie edtja saemien maanaj jïh noeri reaktide sjïere våårkehke årrodh. Tjuara saemien learoesoejkesjh, learoevïerhkh jïh jeatjah pedagogeles dïrregh maanagïertide jïh skuvlide evtiedidh seammasïenten goh daaroengïeleldh dïrregigujmie. Jis edtja seammavyörtegs lïerehtimmiem åadtjodh, tjuara reakta learoevierhtide jïh pedagogeles dïrregidie saemien gïeline aaj laakine gårredidh, seammalaakan goh saemien learoesoejkesjh. Daate buerebe nuepieh vadta saemien maanagïertide, skuvlide jïh lohkehtæjjaööhpehtimmide aktem jearsoes båetijen aejkiem gorredidh dejtie saemien gïelide. (Vi utdanner Norge s. 2)

Ööhpehtimmiesiebrie edtja måahtadæmman viehkiehtidh, juktie eadtjohkelaakan barkedh daaroedehtemepolitihken aerpiem staeriedidh. Ööhpehtimmiesuerkie edtja sijjie årrodh gusnie kveenen, saemien jïh skåajjesoemen kultuvre jïh gïele maehtieh jealajidh. (Vi utdanner Norge s. 3)

Ööhpehtimmiesiebrie edtja barkoem aelkedh guktie lïhtsegh jïh tjirkijh gaajhkine daltesinie åårganisasjovnesne maehtieh siebrien jïh lohkehtæjjaprofesjovnen dïedtem dåeriedidh, dennie vijriesåbpoe barkosne Saetniesvoete- jïh måahtadimmiekommisjovnen reektehtsistie. Dellie tjuara gaskem jeatjah lissiehtamme daajroem utnedh dej perspektijvi bïjre jïh haestemi bïjre mejtie saemien, kveenen jïh skåajjesoemen almetjedåehkieh dååjrehtieh, mah dej kultuvrese, gïelese jïh ektiedæmman ektiedamme. (Vi utdanner Norge s. 23)

Utdanningsforbundet skal ha et særskilt blikk på rettighetene til samiske barn og unge. Samiske læreplaner, læreverk og andre pedagogiske verktøy for barnehage og skole må utvikles parallelt med de norskspråklige. For å oppnå likeverdig opplæring, må rett til læremidler og pedagogiske verktøy på samiske språk også forankres i lovverket, på samme måte som samiske læreplaner. Det gir samiske barnehager, skoler og lærerutdanningene bedre muligheter til å sikre en trygg fremtid for de samiske språkene. (Vi utdanner Norge s. 2)

Utdanningsforbundet skal bidra til forsoning, gjennom å aktivt arbeide for å rette opp arven etter fornorskningspolitikken. Utdanningssektoren skal være en arena for revitalisering av kvensk, samisk og skogfinsk kultur og språk. (Vi utdanner Norge s. 3)

Utdanningsforbundet skal sette i gang et arbeid for å gjøre medlemmer og tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen i stand til å følge opp forbundets og lærerprofesjonens ansvar i oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Dette vil blant annet kreve økt kunnskap om perspektiver og utfordringer de samiske, kvenske og skogfinske folkegruppene opplever knyttet til kultur, språk og tilhørighet. (Vi utdanner Norge s. 23)