Saker

Her finner du saksdokumentene til alle sakene som ble behandlet på landsmøtet 2023.

Saker til landsmøtet 2023

LM-sak 1/2023 Konstituering (versjon 2)

LM-sak 2/2023 Val

Vedlegg til sak 2 Val: 

LM-sak 3/2023 Melding

LM-sak 4/2023 Rekneskap

LM-sak 5/2023 Kontingent og ressursfordeling

LM-sak 6/2023 Vedtektsendringar (versjon 2)

  1. Dei 14 hovudtema har same nummerering som i versjon 1, men i versjon 2 er det gjort nokre endringar i nummerering av underpunkta.
  2. Tema 8, pkt. 8.3, (tidl. pkt. 8.2): § 66.2 Pensjonistråd på lokallagsnivå:
    I versjon 1 hadde halve siste setning i § 66.2 falle ut. Dette er retta opp i versjon 2.
  3. Tema 3, pkt. 3.1: § 41.1 Sentral kontrollkomité:
    I dei publiserte vedtektene for 2019–2023 har det vore ein feil, slik at ein endring vedtatt på landsmøtet i 2019 berre delvis har vore teken inn. Dette er retta på i versjon 2, slik at føresegna «Dei som skal veljast, må ha erfaring frå arbeid i sentrale, vedtaksføre organisasjonsledd, men kan ikkje sjølve ha andre verv på landsplan», er fjerna i tråd med endringa frå 2019.

LM-sak 7/2023 Vi utdannar Noreg 2024–2027 (versjon 2)

I LM-sak 7 er det nytta to fargekodar. Tekst som har blitt med frå Vi utdannar Noreg 2020–2023 er i svart. Framlegg til ny tekst er i raudt.

LM-sak 8/2023 Uttale