Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal ifølge opplæringsloven gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen.

Rådet oppnevnes av Kunnskapsdepartementet og er et felles samarbeidsråd for representanter fra arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. Så vel lærerorganisasjoner og elevorganisasjon som hovedorganisasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er representert i utvalget. Utdanningsforbundet er representert ved Terje Skyvulstad og med Ingunn Bonnet Wetterstad som vara.

SRY skal bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og lokalt samt mellom bransjer og sektorer. Utvalget skal bidra til å utvikle fag- og yrkesopplæringen slik at den ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse. SRY skal tilstrebe et overordnet og strategisk perspektiv. Arbeide for kvalitet i opplæringen i skole og arbeidsliv og arbeide for å sikre yrkesfagenes status er to av oppgavene for SRY.

En annen oppgave som SRY har er å følge med på utviklingen internasjonalt som har betydning for fag- og yrkesopplæringen. Flere utviklingstrekk tilsier at denne oppgaven har blitt viktigere enn tidligere. Internasjonalt ser en tydelig at fag- og yrkesopplæring i større grad enn annen utdanning blir sett i direkte relasjon til arbeidslivet. Gjennom samarbeidet i SRY har også Unio og Utdanningsforbundet aktivt støttet opp under EUs strategi "The European Alliance for Apprenticeships" med et eget opprop som forplikter oss internasjonalt. 

Fag- og yrkesopplæring blir i særlig stor grad løftet fram som et økonomisk virkemiddel for å oppnå makroøkonomiske målsettinger og særskilt til å løse finanskrisens virkninger. Et resultat er at fag- og yrkesopplæring i større grad betraktes som et arbeidsmarkeds- og sysselsettingsspørsmål enn et utdanningsspørsmål. SRY følger og deltar i en rekke  av de internasjonale prosessene og initiativene som kommer både fra EU-kommisjonen og OECD.

Relevante temanotat/faktaark:
Evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Kontaktperson:

Avbildet: Ingunn Bonnet Wetterstad
Ingunn Bonnet Wetterstad

Seniorrådgiver