Higher Education and Research Standing Committee (HERSC)

Higher Education and Research Standing Committee (HERSC) er en fast komité oppnevnt av ETUCE, Europa-avdelingen av Education International.

De som møter i HERSC er stort sett enten representanter for medlemsorganisasjonene forbeholdt høyere utdanning eller praktiserende universitetslærere eller forskere som stiller for sine organisasjoner. Utdanningsforbundet er representert ved Ole Espen Rakkestad.

HERSC utarbeider egne dokumenter på temaer innenfor høyere utdanning og forskning. Disse oversendes ETUCE som kan vedta dem som sine resolusjoner. I fjor vedtok HERSC eksempelvis et dokument som ble oversendt til ETUCE, som så vedtok det på sin kongress.

I tillegg til å sikre anstendige tilsettingsvilkår ble det i resolusjonen understreket behovet for å øke investeringer som støtter undervisningsdelen, at ansatte har god pedagogisk kompetanse og regelmessig og relevant kompetanseutvikling. Støtte slik at undervisningen bygger på oppdatert forskning og anerkjenne undervisning som en legitim karrierevei ble også trukket fram som viktig. Andre eksempler er en resolusjon om sammenhengen mellom undervisning og forskning som betingelse for kvalitet og en annen resolusjon om arbeidsvilkårene for doktorgradskandidater.

Saksdokumentene til møter i HERSC er i svært stor grad ulike EU-dokumenter, så vel dokumenter under arbeid og ferdige dokumenter som drøftes. HERSC fungerer i tillegg som et forum for erfaringsutveksling vedrørende arbeidet i Bologna-prosessen. HERSC arbeider dessuten med saker utenom Europa. Annet hvert år organiserer EI en internasjonal konferanse for høyere utdanning der HERSC deltar med svært mange medlemmer.

Kontaktperson:

Avbildet: Ole Espen Rakkestad
Ole Espen Rakkestad

Seniorrådgiver