European Trade Union Confederation (ETUC)

ETUC er den samlede stemmen til 89 hovedorganisasjoner fra 39 land i Europa. I tillegg inkluderer det 10 sektororganisasjoner, deriblant ETUCE der Utdanningsforbundet er medlem.

Unio er medlem av organisasjonen for arbeidstakerorganisasjoner i Europa, European Trade Union Confederation (ETUC). ETUC jobber overfor alle institusjonene i EU-systemet, og skal konsulteres om spørsmål som angår sysselsetting, sosiale forhold og makroøkonomi.

Arbeidet i ETUC bygger på at mange av de utfordringene som europeisk fagbevegelse møter løses best med internasjonalt samarbeide, i tillegg til å styrke de nasjonale organisasjonene. Det siste tiåret har den økonomiske politikken i store deler av Europa vært preget av kutt og innstramminger i offentlige budsjetter. Samtidig har det vært innskrenkninger i streikeretten og det kollektive avtalesystem. Resultatet er både vedvarende høy arbeidsløshet og større økonomisk ulikhet. Framveksten av mer midlertidige ansettelser, mer deltid og en kraftigere todeling i arbeidsmarkedet har gjort livet mer usikkert for millioner av mennesker.

En sak som ETUC har jobbet mye med er kampen mot svart økonomi og svart arbeid. Arbeidet for et mer rettferdig arbeidsliv er en av hovedsakene for ETUC. Et godt og anstendig arbeidsliv er dessuten ikke minst viktig for å møte antallet flyktninger som kommer til Europa.

Europeisk fagbevegelse krever at overgangen til et grønnere samfunn må skje på en måte som innebærer medbestemmelse, involvering og sikkerhet.

Gjennom deltakelse i ETUC har Unio mulighet til å bli hørt og påvirke på en helt annen måte enn nasjonale myndigheter. Et hovedmål for Unio er få europeisk fagbevegelse til å gi utdanning og forskningsspørsmål, samt miljø, offentlig sektor og likestilling høyere prioritet. ETUC har  i mange år blant annet kjempet for å sikre kvalitet og anerkjennelse av fag- og yrkesopplæringen.

Kontaktperson

Avbildet: Harald Skulberg
Harald Skulberg

Seniorrådgiver