Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret 2024

Lurer du på hva resultatet av lønnsforhandlingene i tariffområdet KS betyr for deg? Her er en samling relevante spørsmål og svar. Merk at Oslo kommune er et eget tariffområde og ikke inkludert i kommunesektoren (KS).

Hva ble resultatet i årets lønnsoppgjør? 

Kommunesektoren har samlet sett fått en økonomisk ramme på 5,2 prosent. 

Alle med høyere utdanning får et sentralt tillegg fra 1. mai 2024 på mellom 20 000 og 37 000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende. Se ny lønnstabell for å finne ut hvilket tillegg du får. 

Alle ledere som hovedsakelig får sin lønn gjennom sentrale forhandlinger (kapittel 4) får et generelt prosentvis tillegg på 4,1 prosent av den grunnlønna de hadde per 30. april 2024. Tillegget gis fra 1. mai 2024. 

I tillegg er det avtalt en pott til lokale forhandlinger på 1,1 prosent per 1. oktober. 

Hvorfor valgte Unio kommune å akseptere dette tilbudet fra KS? 

Vi krevde en klar reallønnsvekst, en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet og en utredning av et eget kapittel for lærerne i skoleverket.  

De to første kravene ser det ut som vi har fått gjennomslag for. Når det gjelder kravet om utredning av eget kapittel ble det avtalt å videreføre et partssammensatt utvalg for sentrale lønns- og stillingsbestemmelser.  Utvalget skal «vurdere nye lønnsmodeller for stillingsgrupper i kap. 4, herunder undervisningspersonalet», og skal også «belyse betydningen lønnsmodellene kan få for de ulike stillingsgruppene, og eventuelle behov for endringer i tilhørende vedlegg». Dette kan forandre lønnssystemet i fremtiden, tror vi. 

Dermed kunne Unio kommune anbefale årets hovedoppgjør i KS. 

Er dette et godt resultat? 

Vi mener at dette er et akseptabelt resultat for våre medlemsgrupper. Det var svært viktig for oss å få økt kjøpekraft etter tre år med reallønnsnedgang. Prisstigningen for 2024 er beregnet til 4,1 prosent, da bør 5,2 gi en merkbar bedring i kjøpekraften. Det var svært viktig i årets forhandlinger.  

Er ramma på 5,2 prosent det samme som lønnstillegg? 

Totalramma i årets oppgjør er 5,2 prosent for kommunesektoren. Ramma er ikke det samme som lønnstillegg. I ramma inngår også overheng og glidning. I år inngår det også en pott til lokale forhandlinger i ramma, som fordeles senere. 

Overheng er, enkelt forklart, lønnsøkning man forhandlet fram et år, som går av lønnsbudsjettet (ramma) for året etter. Altså ettervirkninger av forrige års tariffoppgjør. 

Lønnsglidning er de lønnstilleggene som i hovedsak kommer av ulike former for lokal lønnsdannelse, for eksempel lønnstillegg gitt ved tilsetting, ansiennitetsopprykk og så videre. 
 
Mange synes begrepene «glidning» og «overheng» er lite intuitive. Derfor har vi laget denne videoen som gjør dette noe mer forståelig.

Hvordan kommer lærerne ut i dette oppgjøret? 

Lærere med tre års utdanning og adjunkter får et lønnstillegg på mellom 22 000 og 28 500 kroner. 

Lærere og lektorer med mer enn fire års utdanning får et lønnstillegg på mellom 22 000 og 37 000 kroner. 

Vi fikk til en viss grad innfridd kravet om en prioritering av lærere i skolen med mer enn fire års utdanning og lengst ansiennitet i dette oppgjøret. Dette har vært viktig for Unio, siden ansatte i kommunene, og spesielt lærerne med mer enn fire års utdanning, har kommet dårligere ut enn ansatte i industrien over tid. 

Hvordan kommer barnehagelærerne ut? 

Vi la vekt på reallønnsvekst for våre medlemsgrupper i våre krav i år. Dersom den forventede prisveksten slår til vil våre medlemmer, også barnehagelærerne, få et akseptabelt lønnstillegg. De får et tillegg fra 22 000 til 27 300 kroner. 

Barnehagelærerne har hatt en god lønnsutvikling over flere år, men vi mener fortsatt at lønnsnivået må bli bedre.

Hvordan kommer adjunktene ut av oppgjøret? 

Vi mener dette er et akseptabelt resultat for adjunktene, som får mellom 22.000 og 28.500 kroner i årets oppgjør. 

Hva med lederne? 

Alle ledere som hovedsakelig får lønnen sin gjennom sentrale forhandlinger (kapittel 4) får et generelt prosentvis tillegg på 4,1 prosent av den grunnlønna de hadde per 30. april 2024. 

Skoleledere og styrere i kapittel 3 og 5 omfattes ikke av disse sentrale lønnsforhandlingene. For disse forhandles lønna lokalt.

Hvor ser jeg hva som blir min nye lønn? 

Vi har laget en lønnskalkulator med den nye garantilønna (minstelønna). Garantilønna vil i mange tilfeller være lavere enn den lønna du har, det nye lønnstillegget får du på toppen av den lønna du har i dag.

Får vi en utredning av nytt kapittel for lærerne?

Nei, ikke helt, men for å møte dette kravet ble det avtalt å videreføre partssammensatt utvalg for sentrale lønns- og stillingsbestemmelser.   

 Dette utvalget skal «vurdere nye lønnsmodeller for stillingsgrupper i kap. 4, herunder undervisningspersonalet». Utvalget skal også «belyse betydningen lønnsmodellene kan få for de ulike stillingsgruppene, og eventuelle behov for endringer i tilhørende vedlegg».    

– Dette kan forandre lønnssystemet i fremtiden, og kan få stor betydning for oss. Vi må nå jobbe godt med dette fram mot neste hovedtariffoppgjør, sier Geir Røsvoll.

Er det avtalt noe for neste år? 

Nei.

Skal vi stemme over dette? 

Ja, i Utdanningsforbundets vedtekter er det fastslått at det i hovedtariffoppgjør skal gjennomføres uravstemning i organisasjonen. Sentralstyret i Utdanningsforbundet har anbefalt det fremforhandlete forhandlingsresultatet. Nå er det du som medlem som kan være med på å bestemme om Utdanningsforbundet skal si ja eller nei til det anbefalte forhandlingsresultatet. Praktisk informasjon om uravstemningen blir lagt ut om ikke lenge. 
  
Her kan du se hvilke regler som gjelder for uravstemningen
 
 

Siste om lønnsoppgjøret

Flere nyheter