Kraftig økning i voldshendelser – statsråden kaller inn til krisemøte

En ny undersøkelse viser en drastisk økning i omfanget av vold og trusler mot lærere i grunnskolen. Nå inviterer kunnskapsministeren til krisemøte om situasjonen.

I 2018 oppga hver tredje lærer i grunnskolen at de hadde opplevd å bli truet eller trakassert en eller flere ganger siste 12 måneder.

Nå har denne andelen økt til nesten tre av fire.

Andelen lærere som har blitt utsatt for fysisk skade eller vold har økt fra hver fjerde lærer i 2018, til nærmere halvparten.

– Det er sjelden vi ser så tydelige utviklingstrekk eller endringer fra en måling til en annen, sier Idar Eidset i Respons Analyse, som har utført spørreundersøkelsen på vegne av Utdanningsforbundet og NRK.

Her finner du de viktigste tallene og lenke til hele rapporten

– Det har gått fra vondt til verre. Utviklingen er veldig negativ og bekymringsfull, sier Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet.

– Altfor mange lærere opplever vold og trusler på jobb, samtidig som altfor mange barn ikke får den hjelpen og støtten de trenger. Dette er en situasjon vi ikke kan leve med lenger.

Innkaller til krisemøte

Til NRK sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at hun kaller inn alle som jobber med skole til et krisemøte for å finne løsninger på utfordringen.

– Vi er glade for at statsråden tar dette på alvor, og det er bra at hun nå tar et initiativ til at vi skal snakke sammen, sier Røsvoll.

Jeg har sagt tydelig ifra at vi må få en slutt på at myndigheter på ulike nivåer peker på hverandre og viker unna ansvaret de har. Vi er nødt til å ha en felles koordinert innsats for å rydde opp i en svært alvorlig situasjon.

Tre viktige tiltak

Røsvoll løfter fram særlig tre tiltak som han mener er viktig å få på plass for å få snudd den negative trenden.

Det ene er å styrke laget rundt læreren og eleven, slik at elever som sliter får raskere og bedre hjelp, og at lærerne får et sterkere støtteapparat rundt seg.

Det andre handler om sikre kontaktlærere bedre tid til å gjøre jobben sin og kunne følge opp alle elever.

– I tillegg er vi nødt til å få en helt annen systematikk og forpliktelse i arbeidet mot vold og trusler i skolen. Det handler blant annet om risikovurderinger og tiltak for å forebygge, håndtere og bearbeide vold- og trusselhendelser, sier Røsvoll.  

Røsvoll peker på funn fra undersøkelsen som viser at svært mange lærere opplever å stå alene, både når en hendelse inntreffer og i etterkant.

Det klare flertallet (72%) av lærere sier også at de i stor eller noen grad har behov for bedre opplæring i å håndtere truende situasjoner eller voldsepisoder.

– Ingen lærere skal måtte oppleve å håndtere så krevende situasjoner alene. Kommunene og fylkeskommunene er helt nødt til å igangsette et ordentlig arbeid for å sikre lærernes rett til et trygt og godt arbeidsmiljø, avslutter Røsvoll.

Interessert i å lese mer om temaet? Se vår temaside om vold og trusler på jobben.

Sitert

Avbildet: Geir Røsvoll
Geir Røsvoll

leder av Utdanningsforbundet