Barnehager får dekket plantiden: Mindre stress og bedre tilbud

I Modum deltok tre kommunale barnehager i et prosjekt for å dekke inn plantiden i barnehagene. Tilbakemeldingene er krystallklare, og prosjektet blir nå permanent for alle kommunens kommunale barnehager.

Saken ble først omtalt i Bygdeposten (krever abonnement).

Høsten 2023 ble det satt av en halv million kroner til å øke bemanning i plantiden i tre barnehager i Modum.

Evalueringen viser at både barnehagelærere og fagarbeiderne gir tydelige tilbakemeldinger om at tiltaket har fungert. Barna får et bedre barnehagetilbud og de ansatte får en betydelig bedre arbeidshverdag med mindre stress, står det i saksutredningen til hovedutvalget.

Nå blir prosjektet utvidet til alle kommunens kommunale barnehager og gjort permanent. I årets kommunebudsjett har Frp, Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet satt av 2,6 millioner kroner til økt voksentetthet i barnehagene. På sikt skal også de private inkluderes, sier hovedutvalgsleder Terje Ingvoldstad (Sp) til Bygdeposten.

Nestleder i Utdanningsforbundet Modum og hovedtillitsvalgt med ansvarsområde barnehage, Lill-Beate Haavik, forteller om hvordan det hele kom på plass.

Veien dit

Hvert år siden 2018 har Utdanningsforbundet i Modum leverte en «ønskeliste» med krav til politikeren i forkant av budsjettprosessene. Hvert år har første sak vært økt bemanning i barnehagene.

Modum kommune ligger omtrent på den nasjonale pedagognormen, og har et vedtak om 50 prosent pedagogtetthet. Derfor har Utdanningsforbundet lokalt lagt inn støtet på å øke bemanningen.

Ansattrepresentanter har i utgangspunktet alltid hatt talerett i hovedutvalg, men denne retten ble presisert i 2019 i en endring i kommuneloven. Da grep Utdanningsforbundet sjansen.

Lill-Beate Haavik Htv Modum.jpg

Lill-Beate Haavik, nestleder i Utdanningsforbundet Modum

– I samarbeid med andre organisasjoner, ble vi enige   om at Utdanningsforbundet skulle stille i hovedutvalget for familie og oppvekst, kanskje ikke helt unaturlig, forteller Haavik.

Lokallagsleder Hege Vollan, som også er hovedtillitsvalgt med ansvar for skole, stilte på alle møter og talte. Haavik deltok som observatør.

 – Vi beskrev virkeligheten for dem, slik vi opplever den ute i barnehagene. Vi la fort merke til at oppmerksomheten rundt situasjonene i barnehagen økte blant politikerne etter at vi begynte å delta i møtene og snakke om situasjonen, forteller Haavik.

Haavik forteller om et tett og godt samarbeid med administrasjonen. Utdanningsforbundet Modum har hatt faste møter med kommunalsjefen og med barnehageleder, i tillegg til de vanlige medbestemmelsesmøtene.

– Vi har hatt et utrolig godt samarbeid. De har vært åpne om hvordan ting ligger an, har turt å være ærlige, og vi har heiet veldig på dem underveis, sier Haavik.

Ballen begynte å rulle

Mot slutten av 2022 – før Utdanningsforbundets nasjonale kampanje Tid for de minste – merket de at de fikk gehør hos politikerne på en annen måte enn før. Lokallaget fortsatte å fortelle dagligdagse historier fra barnehagen, de brukte Barnehagedagen 2023 aktivt, og la også fram egne utregninger på den faktiske bemanningstettheten gjennom en vanlig barnehagedag.

– I tillegg skjedde det noe som viste seg å være viktig. Hovedutvalget ønsket å høre fra ansatte direkte. Sammen med Fagforbundet og administrasjonen rigget vi et opplegg for politikerne, der en barnehagelærer og en fagarbeider presenterte en slags «loggbok» over arbeidshverdagen sin, fra start til slutt. Da fikk politikerne virkelig se hvordan det står til der ute, forteller Haavik.

Den presentasjonen gjorde inntrykk.

Ikke lenge etter, rett før sommeren 2023, vedtok kommunestyret et prøveprosjekt. De satt av 500.000,- til å dekke inn plantiden i tre kommunale barnehager.

Ulike løsninger

Plantid er en ordning som gir pedagogisk ansatte i barnehager tid til planlegging og for- og etterarbeid. Barnehagelærere skal ha minst fire timer av den ordinære arbeidstiden hver uke til plantid. Det betyr at fagpersoner med kompetansen barnehagene trenger, samtidig gir fire timer i uken mindre tid direkte med barna. Bemanningsnormen tar ikke hensyn til plantid for barnehagelærere.

Fordelingen av midlene ble drøftet sammen med Utdanningsforbundet og Fagforbundet. De tre barnehagene valgte ulike løsninger på midlene.

1. Med styrket bemanning er det bedre for store og små, det skaper mer ro og forutsigbarhet. 2. Mindre problematisk når pedagog tar plantid. 3. Mindre stress på jobben med fast vikar i plantiden til pedagogene. 4. Får mer mestringsfølelse av å kunne gi det pedagogiske tilbudet. 5. Barnegruppa faller mer til ro med styrket bemanning og fast vikar, meget positivt. 6. Lettere å gi barna det pedagogiske tilbudet med styrket bemanning.

En fagarbeider i evalueringen

Haavik er pedagogisk leder i Brunes naturbarnehage, en av prosjektbarnehagene. Der valgte de å få inn en fast vikar i 20 prosent stilling som kunne være til stede på avdelingen når pedagogene gikk for å ta ut plantiden. En annen barnehage har en hel dag med plantid annenhver uke, og fikk derfor inn en vikar for å dekke dette tidsrommet.

Vikarene er hentet fra Modums kommunale vikarpool, der det er faste fagarbeidere og assistenter med.

Svært positive resultater

Prosjektet ble evaluert i tre omganger – før oppstart, midtveis og ved avslutning i desember 2023 – der det ble stilt ulike spørsmål til henholdsvis fagarbeiderne og barnehagelærerne. 

Noen av funnene fra evalueringen er:

  • Før prosjektet opplevde over 60 prosent av fagarbeiderne at avviklingen av plantiden i stor grad gikk utover det pedagogiske tilbudet og at de i stor grav opplevde stress ved avvikling av plantiden.

  • Nå melder over 9 av 10 fagarbeidere at avvikling av plantid i liten grad påvirker planlagte aktiviteter og at de i liten grad opplever stress når barnehagelærerne avvikler plantiden.

«Styrket plantid er en god ordning for mange! Pedagoger, fagarbeidere og ikke minst barna kommer styrket ut av dette. Ansatte får gjort jobben sin på en bedre måte og barnets beste ivaretas i større grad!»

En barnehagelærer i evalueringen 

Barnehagelærere på sin side beskrev en hverdag der de kjente på stress og dårlig samvittighet for å gå fra avdelingen for å utføre nødvendige oppgaver, samt hverdager der plantid ikke ble gjennomført fordi de vurderte at det ikke var forsvarlig å forlate avdelingen.

  • Godt over 85 prosent av barnehagelærerne sa det var vanskelig å forlate avdelingen for å gjennomføre nødvendige oppgaver i plantiden, og over halvparten sa det alltid var stress knyttet til plantiden.

  • Etter prosjektet meldte samtlige (100 prosent) at de i liten grad opplever det vanskelig å forlate avdelingen for å utføre nødvendig oppgaver i plantiden, og at de i liten grad opplever stress knyttet til gjennomføring av plantiden.

Nå har altså et samlet kommunestyre vedtatt at prosjektet skal gjøres permanent fra 2024, med 2,6 millioner til "økt voksentetthet i barnehagene".

Råd til politisk påvirkning

Det er mange måter å få til politisk gjennomslag for bedre bemanning og flere barnehagelærere. Haavik deler noen råd og tips som kan være nyttige for andre lokallag og tillitsvalgte som vil få gjennomslag lokalt.

– Vi var veldig bevisste på at vi skulle snakke om kvalitet i barnehagen, framfor for eksempel sykefravær. Vi ville at politikerne skulle stille seg spørsmålet: Hva er kvalitet for små barn? sier hun, og gir et eksempel:

– Dersom man sikrer at man faktisk er nok ansatte på jobb, så gir det så mange muligheter. For eksempel det å få lov til å følge ett barn i en hverdagslek eller et øyeblikk fra start til slutt. Det å hjelpe et barn gjennom en relasjonell, sosial, lekemessig eller kognitiv prosess uten å måtte avbryte midt i, det har så mye å si for det barnet, forteller Haavik.

Dersom man kun oppfyller minstekravet i bemanningsnormen, er det kun et fåtall av barnehagens åpningstimer man faktisk har full bemanning, minner hun om.

– Det gjør at man starter mange ting som man ikke får avsluttet. Da blir det tydelig at det ikke er et godt nok pedagogisk opplegg for barna.

Haavik forteller også at de aktivt har brukt ressursene og verktøyene som er tilgjengelig på kampanjesiden for Tid for de minste. I kommunevalget laget de brosjyrer og faktaark med kommunens egne tall, hentet fra bemanningskalkulatoren, og pratet med alle de politiske partiene.

– Få fram hverdagshistoriene, understreker Haavik.

– Man må få noen til å tørre å fortelle politikerne hvordan det virkelig står til. Det er ikke for å svartmale, men fordi hverdagen ofte er så sårbar. Man føler seg ofte utilstrekkelig, og det er ikke noe man skal stå i alene. Få den enkelte politiker i tale, og få på plass et samarbeid med administrasjonen. Sett det i system med faste møter. Det er uvurderlig, sier hun.

Til slutt:

– Bruk faglig argumentasjon. Våg å være pedagoger og fagpersoner! Og ikke snakk andre sektorer ned. Vær forståelsesfull for utfordringene som finnes i for eksempel helsesektoren. Det er jo helt reelt det også. Det tar ikke bort fra sannheten om utfordringene også i barnehagene, avslutter Haavik.