Barnehagelærer-mangelen øker

– På tross av politiske ambisjoner blir det færre barnehagelærere. Det bør være en vekker for politikerne, sier Utdanningsforbundet-leder Geir Røsvoll. Denne uka kom nye tall som viser at det blir lavere barnehagelærer-andel i norske barnehager.

I fjor gjorde regjeringen det klart at de har ambisjoner om å øke andelen barnehagelærere kraftig. Samtidig går både andelen barnehagelærere og antallet dispensasjoner i feil retning, ifølge tallene fra barnehagesektoren i 2023.

– Det siste året har vi sagt høyt og tydelig ifra om situasjonen i barnehagene, uten at dette er blitt fulgt opp av nasjonale myndigheter. Utviklingen går nå i feil retning, for andre år på rad. På tross av politiske ambisjoner, blir det færre, og ikke flere, barnehagelærere. Det bør være en vekker for politikerne: Ambisjoner uten penger og politiske vedtak ikke er mye verdt, sier Utdanningsforbundet-leder Geir Røsvoll.

Færre oppfyller pedagnormen

  • 64,9 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen. Dette er en nedgang fra 67,3 i 2022.
  • Totalt mangler det 2822 årsverk på nasjonalt nivå for å oppfylle kravet om maks 14 barn per pedagogisk leder. I 2022 manglet det 1937 årsverk.
  • Det er store variasjoner i hvor stor andel av barnehagene som oppfyller pedagognormen. I mange store kommuner oppfyller godt under halvparten av de kommunale barnehagene pedagognormen. I motsatt ende er Bergen, der ingen av de kommunale barnehagene har dispensasjon.

Lavere andel barnehagelærere

  • Andelen barnehagelærere gikk ned fra 43,0 prosent til 42,4 prosent fra 2022 til 2023. Det er andre året på rad at barnehagelærerandelen faller.
  • Det var totalt færre årsverk til barnehagelærere i grunnbemanningen i 2023 enn i 2022.

Lavere barnehagelærertetthet

  • Fra 2022 til 2023 gikk antall barn per barnehagelærer opp fra 13,3 til 13,5. Private barnehager har i gjennomsnitt 13,6 barn per barnehagelærer, mens kommunale barnehager har 13,3. Barnehagelærertettheten har nå blitt dårligere to år på rad.
  • Blant de ti største kommunene er det Lillestrøm som har flest barn per barnehagelærer, med 16,5, mens Trondheim har 12,4.

Færre barnehagebarn

Antallet barn i barnehagene er fallende, selv når man inkluderer om lag 3000 ukrainske barn som har fått barnehageplass. Med en generell nedgang i antall barnehagebarn er det liten grunn til å forklare bemanningsutviklingen med at mange kommuner har måtte gjøre raske tilpasninger for å skaffe barnehageplass til ukrainske barn.

Trenger nasjonale grep

Over tid har mangel på ansatte, høyt sykefravær, og vanskeligheter med å få tak i vikarer, ført til sviktende rekruttering og til at ansatte ikke orker å stå i jobben.

– Nesten 1 av 3 barnehagelærere ser for seg å slutte i løpet av 1-3 år. De er tydelige på at det er bedre bemanning som må til for at de skal stå lenger i jobben, sier Røsvoll.

Også foreldrene er i økende grad bekymret over bemanningen i barnehagene. Udir peker på at dette kan ha sammenheng med at færre oppfyller pedagognormen.  

Flere kommuner innser alvoret og har tatt grep. Tilbakemeldingene fra disse kommunene er krystallklare: Tilbudet blir bedre for barna, og de ansatte får det bedre på jobb. Ofte er det heller ikke så store grep som skal til for at hverdagen blir betraktelig bedre, påpeker Røsvoll.

Bemanningen i barnehagene er til syvende og sist et nasjonalt ansvar. Derfor er regjeringen nødt til å handle for å snu utviklingen.

 – Men dessverre er det store forskjeller mellom kommunene, og økonomien er trang. Bemanningen i barnehagene er til syvende og sist et nasjonalt ansvar. Derfor er regjeringen nødt til å handle for å snu den utviklingen vi ser, og legge pengene på bordet, sier Røsvoll.

Advarer om barnehagelærer-flukt

Nedgangen i søkere til barnehagelærerutdanningen de siste årene har vært dramatisk. Dette henger sammen med en kritisk bemanningssituasjon i barnehagen, der barnehager må stenge fordi de ikke har nok ansatte på jobb, mener Røsvoll.

– Uten at det settes av betydelige ressurser for å nå regjeringens egne ambisjoner for bemanningen i barnehagen, vil flukten fra barnehagelærerutdanningen og yrket fortsette, sier han.

I samarbeid med blant andre Utdanningsforbundet lanserte regjeringen nylig en felles strategi som har som mål å bedre rekrutteringen til læreryrkene. Men Røsvoll understreker at situasjonen ikke kan løses uten at vi samtidig gjør noe med den reelle bemanningskrisen i barnehagene.

Mangler ikke utdannede barnehagelærere

Det er ingen mangel på barnehagelærerutdannede i Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det kun seks av ti av disse som faktisk arbeider i barnehagen. Dette betyr at det finnes en reservestyrke på omtrent 18.000 barnehagelærere.

En offensiv satsing på flere barnehagelærere og økt grunnbemanning i seg selv vil virke rekrutterende, og bøte på flukten fra yrket, mener Røsvoll. 

– Men det trengs nye politiske grep, og det trengs en satsing på flere barnehagelærere i form av konkrete bevilgninger i statsbudsjettet. Det er vårt viktigste krav, og det skal vi ikke gi oss på, sier han.

  • Bemanningsnormen krever at barnehagene skal ha minst én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

  • Normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) krever at barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år og én pedagogisk leder per fjorten barn over tre år. Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

  • Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om gangen, slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet, kan jobbe som pedagogisk leder.

Kilde: Udir

Sitert

Avbildet: Geir Røsvoll
Geir Røsvoll

leder av Utdanningsforbundet