Ny rapport: Dårlig bemanning går sterkt ut over kvaliteten i barnehagen

En ny rapport utgitt av Utdanningsforbundet retter søkelyset mot konsekvensene av bemanningskrisen i norske barnehager. For få ansatte på jobb går ut over både det pedagogiske innholdet og muligheten for oppfølging av enkeltbarn.

Rapporten, med tittelen "Når plantid bare er en plan", avdekker at barnehagelærere står overfor betydelig utfordringer på grunn av for lav bemanning.

De færreste får nemlig tatt i bruk planleggingstimene de har avsatt. Kun 13 prosent oppgir at de som hovedregel alltid får brukt timene som skal sikre et godt pedagogisk innhold i barnehagen. Hele én av fire barnehagelærere sier at de sjelden eller aldri får brukt denne tiden.

Og hovedgrunnen er for dårlig bemanning.

– Dette betyr rett og slett at barnehagelærerne ikke får tid nok til å gjøre jobben sin skikkelig. Undersøkelsen bekrefter bemanningskrisen i barnehagene, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

– Det er det pedagogiske arbeidet, utført av barnehagelærere, som gjør barnehagen til en barnehage. Når barnehagelærere ikke får tid nok til det pedagogiske arbeidet på grunn av for lav bemanning, blir barnehagen redusert til en tilsynsordning, sier han.

Lav bemanning = dårligere kvalitet

Det klare flertallet av de som ikke får tatt ut planleggingstiden (78 prosent) sier at de anser det som uforsvarlig å gå fra barnegruppen for å forberede og tilrettelegge for det pedagogiske innholdet.

– På grunn av for lav bemanning, blir barnehagelærerne tvunget til å prioritere bort arbeid som skaper en meningsfull og innholdsrik hverdag for barna. Og det er barna som rammes. Jeg er særlig bekymret for hvordan dette går utover enkeltbarn som trenger ekstra oppfølging.

Hele 70 prosent av barnehagelærere sier de får for liten tid til å følge opp enkeltbarn.

– Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud, det slår loven fast. Barn i barnehagen har krav på en trygg og stimulerende barnehagehverdag, men på grunn av manglende ressurser er mange barnehager ikke i stand til å oppfylle loven, sier Handal.

Mange vil slutte

Den lave bemanningen har også konsekvenser for barnehagelærernes arbeidssituasjon. Mange barnehagelærere opplever at de må bruke sin egen fritid til å planlegge det pedagogiske innholdet.

– Det er svært bekymringsverdig at så mange dedikerte fagfolk føler at de må ofre fritiden sin for å få gjort jobben sin skikkelig. Dette er et symptom på en dypere strukturell utfordring som vi må ta på alvor.

Dette reflekteres også i hvor mange barnehagelærere som ser for seg å bli i yrket. Rapporten viser at nesten 1 av 3 barnehagelærere ser for seg å slutte i jobben i løpet av ett til tre år. Kun 10 prosent ser for seg å jobbe i barnehage mer enn 10 år til.

– Når du ikke får tatt i bruk den pedagogiske kompetansen din, og du ser du ikke får gitt barna det tilbudet de har krav på og trenger, da forstår jeg at det er vanskelig å se for seg å bli i yrket i lang tid. Barnehagen kan ikke drive konstant brannslukking. Men sånn oppleves det for mange i dag, dessverre, sier Handal.

Økt bemanning nå!

Barnehagelærerne er nærmest unisont enige om at en styrking av grunnbemanningen er det viktigste tiltaket å gjennomføre. 

Utdanningsforbundet foreslår en modell som innebærer både flere barnehagelærerstillinger og en styrking av grunnbemanningen. Dette er avgjørende for å sikre både kvaliteten på barnehagetilbudet og arbeidsvilkårene for de ansatte i barnehagen.

– Vi kan ikke fortsette å overse en sektor som er i knestående. For å bevare barnehagens rolle som en pedagogisk arena, der barn skal leke, lære og utvikle seg som mennesker, må vi handle nå. Å investere i flere barnehagelærere og økt bemanning er en investering vi er nødt til å ta oss råd til, som samfunn, avslutter Handal.

  • Funnene i rapporten "Når plantid bare er en plan" er basert på en spørreundersøkelse til 4 600 barnehagelærere som er medlemmer av Utdanningsforbundet og jobber innenfor KS-området
  • Den endelige rapporten "Når plantid bare er en plan" kan du lese i sin helhet her
  • Svarprosenten er på 40,3 prosent
  • Kun 13 prosent oppgir at de som en hovedregel alltid får tatt ut planleggingstimene (fire timer i uken)
  • Hver fjerde barnehagelærer får sjelden aller aldri tatt ut timene
  • Resultatene viser tydelig at utilstrekkelig bemanning er den fremste årsaken til at barnehagelærerne ikke får tid nok til å planlegge og vurdere det pedagogiske innholdet. 78 prosent begrunner manglende tid til planlegging med at de anser det som uforsvarlig å gå fra barnegruppen.
  • Respondentene oppgir at det de får for liten tid til er aktiviteter og prosjekter for barnegruppa (85 prosent), tilrettelegging for og oppfølging av enkeltbarn (70 prosent) og vurderingsarbeid (69 prosent)
  • 2 av 3 barnehagelærere bruker fritiden sin til å planlegge det pedagogiske innholdet i barnehagen
  • 29 prosent av de spurte ser for seg å slutte i løpet av 1–3 år

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet