Handal: - Løser ikke bemanningskrisa

– Det er bra at regjeringen ønsker å sikre demokratisk styring av barnehagesektoren. Men det løser ikke bemanningskrisa, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal om forslaget til nye regler for private barnehager.

I dag la Kunnskapsdepartementet fram sitt forslag til endringer i hvordan private barnehager blir styrt og finansiert. Departementet har arbeidet lenge med en gjennomgang av finansieringen og den offentlige styringen av de private barnehagene.  

Utdanningsforbundet er positive til ambisjonen bak forslaget:

– Det er bra at regjeringen ønsker å sikre demokratisk styring av barnehagesektoren. Det er helt rimelig at kommunene, som folkevalgt organ, kan stille krav om for eksempel kompetanse, bemanning, arealutnyttelse, åpningstider og styrerressurs. Samtidig må private barnehager ha gode og stabile rammevilkår, sier Steffen Handal.

– Kommunalt ansvar for hele barnehagesektoren gir selvsagt ingen garanti i seg selv for god barnehagedrift. Men dette er demokratiets måte å gi velgerne myndighet over sektoren på. Det har manglet, og det er bra det kommer på plass.

Økt kommunal styring må ikke innebære at kommunene gis mulighet til å snevre inn barnehagens mandat, og hindre det pedagogiske personalet i barnehagene i å kunne utøve sitt profesjonelle skjønn, mener Handal.

– Ansatte i både private og kommunale barnehager bør i betydelig større grad enn i dag få mulighet til å utøve sitt profesjonelle skjønn. Vi mener også at de ansattes representanter må ha medvirkning i fastsettelsen av lokale forskrifter. Dette er særlig viktig i saker som kan påvirke de ansattes arbeidsplasser, sier han.

Regjeringa foreslår:

  • Å lovfesta at formålet med foreldrebetaling og tilskot til private barnehagar er at alle i kommunen får eit likeverdig barnehagetilbod av høg kvalitet 
  • å lovfesta at kommunen skal berekna og gi driftstilskot. Kommunen skal også gi eit separat tilskot til eigedom. 
  • å lovfesta at kommunen kan stilla krav ved tildeling av tilskot 
  • å innføra etableringsgodkjenning for private barnehagar 
  • å gi kommunane høve til å redusera talet på barn ein barnehage er godkjend for kvart 10. år 
  • å gi kommunane høve til å laga lokale forskrifter om prioritering ved opptak av barn, bemanning, krav til kompetanse, minimum opningstid, og maksimalt nivå for foreldrebetaling og kostpengar 
  • å stramma inn regelverket for handel med nærståande 
  • å presisera at alle innkjøp som blir belasta barnehagen skal stå i rimeleg forhold til det barnehagen treng 
  • å lovfesta at barnehagen ikkje skal låna ut pengar som stammar frå offentlege tilskot eller foreldrebetaling (overskotslikviditet)

– Vil skape debatt 

Steffen Handal påpeker at regjeringens forslag er svært omfattende og at flere av de foreslåtte endringene vil bli omdiskuterte. Forslaget vil kunne endre både hvilke styringsverktøy kommunene har, hvordan de private barnehagene blir finansiert, og hvilke krav det skal stilles til hvordan de private barnehagene bruker offentlige tilskudd. 
 
 – Dette vil helt sikkert skape debatt. Men vi er glade for at regjeringen nå har kommet med sitt forslag og at de er tydelige på intensjonen om at alle barn skal ha et likeverdig barnehagetilbud. 
 
Utdanningsforbundet har ennå ikke tatt stilling til alle forslagene Kunnskapsdepartementet kommer med, understreker Handal.  

– I tiden fram til høringsfristen vil vi sette oss grundig inn i alle forslagene og hvilke konsekvenser forslagene vil ha. Vi vil bruke tid i organisasjonen, slik at vi får et så godt grunnlag som mulig og legge opp til at ulike deler av organisasjonen kan komme med innspill. Forslagene vil også bli sendt på intern høring i Utdanningsforbundet.