Hovedavtaleforhandlinger i KS: Vil styrke tillitsvalgtordningen

Arbeidstakerorganisasjonene leverte mandag sine første krav til KS i forhandlingene om ny hovedavtale. Unio kommune krever blant annet noen forbedringer for å sikre bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet.

– Ved forrige hovedavtaleforhandlinger fikk vi gjennomslag for flere forbedringer for tillitsvalgtarbeidet. Vi kom likevel ikke helt i mål, og foreslår derfor en ytterligere styrking av rammevilkårene for tillitsvalgtarbeidet denne gangen, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Avtalen må praktiseres bedre

Forhandlingene om en ny hovedavtale i KS startet mandag 20. november. Arbeidstakerorganisasjonene Unio kommune, LO kommune, YS kommune og Akademikerne kommune møtte arbeidsgiver KS til felles forhandlingsmøte i Kommunenes hus.

– Hovedavtalen er et i utgangspunktet en god avtale. Den gir en klar og tydelig retning for hvordan de sentrale partene ønsker at det lokale partssamarbeidet skal foregå, sier forhandlingsleder Handal, men legger til:

– Samtidig vet vi at avtalen ikke alltid blir like godt fulgt opp lokalt. Derfor er det viktig å minne om at vi som sentrale parter må være tydelige overfor kommunene på de gjensidige forpliktelsene som ligger i avtalen. Hovedavtaleveilederen og fellesskoleringen vi har utarbeidet er et viktig bidrag til at den lokale praktiseringen skal bli bedre og i tråd med formålet i avtalen. De kravene vi nå fremmer vil gjøre en allerede god avtale enda bedre, sier han.

Les hele kravet her: Unio kommune krav I

Fellesskolering i hovedavtalen i KS

Hovedavtaleveileder

Styrking av tillitsvalgtarbeidet

Unios utgangspunkt er at det å ha tillitsvalgte er en helt nødvendig forutsetning for at partsamarbeidet skal fungere godt.

For de mindre forbundene i Unio, er det viktig at de sikres rett til representasjon fra egen organisasjon i forhandlinger og at de skal kunne utpekes som tillitsvalgte på arbeidsplasser de bare har ett medlem. Dette har noen steder vært vanskelig å få til.

Unio kommune foreslår også forbedringer i tillitsvalgtressursen, blant annet for tillitsvalgte som representerer en stor andel medlemmer i turnusordninger og en styrking av frikjøpsressursen for organisasjoner med mange medlemmer i kommuner og fylkeskommuner.

Disse foreslåtte forbedringene i avtalen er viktig for å sikre medbestemmelse på arbeidsplassene og for å sikre en god rekruttering av nye tillitsvalgte. De tillitsvalgte må få tid nok til å gjøre den viktige jobben det er å være tillitsvalgt. Steffen Handal.

Foreslår partssammensatt utvalg

Unio kommune foreslår også å nedsette et partssammensatt utvalg som skal se på hvordan sykefravær og frafall fra yrker i offentlig sektor kan reduseres.

– At ansatte ikke er utsatt for emosjonell overbelastning og mistrivsel, er viktig både for den enkeltes helse, tjenestekvalitet og samfunnsøkonomi, understreker forhandlingslederen for Unio kommune.

Han minner om at hovedavtalen i kommunesektoren skal sikre gode prosesser mellom partene slik at de i fellesskap videreutvikler tjenester av høy kvalitet og skaper trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø.

– Vi ser fram til gode og konstruktive forhandlinger, som forhåpentligvis vil føre til en enda bedre hovedavtale i KS, sier Handal.

Forhandlingene skal etter planen avsluttes 7. desember.

En hovedavtale er første del av alle tariffavtaler. Hovedavtalene tar for seg de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet.

Den inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, men regulerer ikke lønn.

Hovedavtalene i arbeidslivet er styrende for reguleringene av andre avtaler.

Hovedavtalen for KS-området ble sist gang forhandlet vinteren 2021/2022 og trådte i kraft 1. januar 2022. Den er gjeldende fram til utgangen av 2023.

Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedavtalen.