Oppfordrer alle til å takke ja til plass på lærerutdanningene

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, er fortsatt veldig bekymret for nedgangen i opptaket til lærerutdanningene. Nå håper han at alle som får et tilbud om en studieplass takker ja og blir lærerstudent til høsten.

De endelige opptakstallene til lærer- og barnehagelærerutdanningene viser en fortsatt nedgang i tilbud om studieplass på alle lærerutdanninger. Steffen Handal er bekymret.

– Jeg håper at alle som nå tilbys en plass takker ja og at lærerutdanningene kan få så mange motiverte lærerstudenter som mulig til høsten. Det er ledige studieplasser på lærerutdanninger ved flere universiteter og høyskoler. Det er fremdeles ikke for seint å få opptak til en lærerutdanning, sier Handal, og fortsetter:

– Vi trenger absolutt alle, enten de har søkt seg til barnehagelærer, grunnskolelærer 1–7, grunnskolelærer 5–10 eller en av de andre lærerutdanningene.

Se ledige studieplasser på Søkerportalen (samordnaopptak.no)

Tallene som kom i dag, viser at det i år gis nesten 900 færre tilbud om studieplass på en av lærerutdanningene enn det ble gitt i 2022.

Det gis 8003 tilbud om plass på en lærerutdanning i år, noe som er en nedgang på 18,2 prosent sammenlignet med i fjor. Det er også en nedgang i antall tilbud på yrkesfaglærerutdanningen, som hadde økning i 2022.

Her er oversikten:

Studieprogram Tilbud studieplass 2022 Tilbud studieplass 2023 Endring (prosent)
Barnehagelærer 3604 2828 -21,5
Grunnskolelærer 1-7 1806 1557 -13,8
Grunnskolelærer 5-10 1699 1281 -24,6
Lektor for trinn 8-13 1730 1509 -12,8
Lærer praktiske og estetiske fag 454 396 -12,8
Yrkesfaglærer 302 262 -13,2

– Det trengs mange flere lærere for å unngå at lærerkrisen blir verre og for at barn og elever skal få et godt og tilrettelagt tilbud. I dag er det for mange uten lærerutdanning som jobber i barnehage og skole, sier Steffen Handal.

Praksis viktig

Handal understreker at både lærerutdanningene og lærerne i barnehage og skole må gjøre en solid jobb for å vise studentene de fantastiske mulighetene som ligger i læreryrket.

– Det er gjennom en god lærerutdanning i samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonen og praksisfeltet at vi får gode lærere som har nødvendig kompetanse, både for å gjøre jobben og for å stå i jobben, sier lærerlederen.

Gode lærerutdanninger kjennetegnes av god sammenheng mellom studiene på studiestedene og i praksisstudiene. Studentene må få anledning til å lære, prøve, øve og reflektere i reelle praksissituasjoner. Dette betyr at både praksislærere i barnehage og skole og faglærere i universiteter og høyskoler er lærerutdannere som må samarbeide om å utdanne lærere.

Arbeidsvilkårene må bedres

Handal minner om at alle som jobber for og har ansvar for at lærerens arbeidsvilkår blir godt ivaretatt, virkelig anstrenger seg for at det skjer – slik at skolene og barnehagene både rekrutterer og beholder lærerne.

– Vi skal både beholde lærere og rekruttere nye. Jeg håper at studenter og nyutdannede tas vel imot, slik at de kan oppleve læreryrket som et godt og meningsfullt yrke der man kan få brukt kompetansen sin til beste for barn og elever i mange år, sier han.

Tid for de minste

Lederen i Utdanningsforbundet er også bekymret for at det fortsatt er nedgang i søkertall til barnehagelærerutdanningen. Medlemmer og tillitsvalgte på barnehageområdet i Utdanningsforbundet har de siste månedene fortalt at det i mange kommuner nå er store utfordringer med å rekruttere nok barnehagelærere og ansatte til ledige jobber i barnehagene. Det samme har mange oppslag i lokale medier vist.

– Den kritiske bemanningssituasjonen vi ser mange steder kommer ikke til å løse seg av seg selv. Det krever politisk handling, både nasjonalt og lokalt. Det er tid for de minste, avslutter Steffen Handal.

Valg 2023: Tid for de minste (utdanningsforbundet.no)

Hovedopptak til høyere utdanning ved universiteter og høgskoler - juli 2023 (hkdir.no)