– Jeg er skremt av hvor ille situasjonen er

En ny undersøkelse blant barnehagestyrere viser store bemanningsutfordringer i barnehagen. Det går utover både det pedagogiske innholdet og tryggheten i barnehagen.

Over 1200 barnehagestyrere fra kommunale og private barnehager har svart på en spørreundersøkelse om bemanningssituasjonen i barnehagen. Undersøkelsen, som er utført av Respons Analyse på vegne av Utdanningsforbundet, viser at det er store bemanningsutfordringer i barnehagen.

Dette er noen av hovedfunnene:

  • 37 prosent (456 respondenter) oppgir at bemanningssituasjonen er svært eller nokså dårlig. Kun 32 prosent oppgir at de har en svært eller nokså god bemanningssituasjon.

  • 40 prosent sier at den samlede bemanningssituasjonen i liten eller ingen grad gjør det mulig å planlegge og gjennomføre et godt pedagogisk tilbud til barna.

  • Hver femte barnehagestyrer (20 prosent) mener at de i liten eller ingen grad har nok barnehagelærere til å oppfylle kravene i barnehageloven og i rammeplanen.

  • Nærmere halvparten av styrerne (47 prosent) svarer at for lav bemanning svært eller ganske ofte gjør at planlagte aktiviteter må utsettes eller avlyses.

  • Til sammen oppgir 64 prosent, eller 2 av 3 styrere, at det er ganske eller svært vanskelig å få tak i vikarer til sin barnehage.

  • En av ti styrere oppgir at det i løpet av det siste året noen eller mange ganger har vært så lav bemanning at de har vurdert det som utrygt eller uforsvarlig for barna å være der. Tar man med de som oppgir at det har skjedd, men sjeldent, øker andelen til nesten én av fire (23 prosent).

– Jeg er skremt av hvor ille situasjonen er. Dette er helt krise for barna, og det kan ikke fortsette. Noe må gjøres med bemanningen i barnehagene, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, til Utdanningsnytt.

Han utdyper:

– Det at 10 prosent av styrerne flere ganger i løpet av det siste året har hatt så dårlig bemanning at de mener det har vært utrygt eller uforsvarlig for barna å være der, er et alvorlig varsko.

– Jeg mener at politikerne i realiteten svikter barnehagebarna når det ikke legges penger på bordet for å løse den akutte bemanningskrisen, eller en plan for å nå regjeringens mål om 60 prosent barnehagelærere.

Rammer det pedagogiske tilbudet

Handal trekker fram at nesten halvparten av styrere i undersøkelsen sier at de har måttet utsette eller avlyse planlagte aktiviteter på grunn av for dårlig bemanning, og at 40 prosent sier at bemanningssituasjonen går utover det å gi et godt pedagogisk tilbud til barna.

Det igjen gjør at kravene i barnehageloven og i rammeplanen brytes.

– Det er utopisk å tro at barnehagen kan følge opp alle barns utvikling, eller sikre et godt psykososialt miljø, når bemanningen er mangelfull. Det rammer de yngste barna hardest, og særlig barn som trenger særskilt oppfølging, sier Handal.

Blant de 456 styrerne som rapporter om dårlig bemanning, svarer mer enn hver tredje (36 prosent) at dette fører til at barn med særskilte behov i liten grad får den hjelpen de har krav på.

– Resultatet blir at mange barn ikke gis tilstrekkelig støtte i sin utvikling, eller ikke blir inkludert i gode fellesskap sammen med andre barn.

Får signaler om å holde åpningstidene

Undersøkelsen viser også at flere barnehager i løpet av det siste året har stengt avdelinger eller redusert åpningstiden på grunn av lav bemanning. 18 prosent av styrerne svarer at de noen eller mange ganger har redusert åpningstiden eller stengt en avdeling.

Men langt flere har vært i situasjoner der de har vurdert å stenge avdelinger eller redusere åpningstiden, men latt være å gjøre det.

På spørsmål om hvorvidt barnehageeier (enten kommunal eller privat) har gitt signaler om at åpningstiden ikke skal reduseres selv på dager med kritisk bemanning, svarer 27 prosent at de har fått slike signaler.

– Det er svært alvorlig at styrere får signaler om at de må holde barnehagen åpen selv om de vurderer bemanningssituasjonen som uforsvarlig. Vi kan jo bare spekulere i årsaken til at det kommer slike signaler, men vi stiller oss svært tvilende til at det er barnets beste som ligger til grunn, sier Handal.

Dette synliggjør at styrere ofte ender opp med å stå i vanskelige vurderinger, ifølge Handal.

– De må vurdere om de skal stenge barnehagen eller en avdeling fordi det ikke er pedagogisk forsvarlig, eller om de skal opprettholde noe som kun er tilsyn med barna. Dette er ikke en avveining de burde stå i. Barnehagen skal være et trygt og pedagogisk forsvarlig tilbud for alle barn, i hele åpningstiden. Slik er det ikke i dag, og det er politikernes ansvar, avslutter Handal.

Tid for de minste

Barnehagesektoren har gjennomgått store endringer på kort tid, med større barnehager, lengre åpningstider, og stadig flere ett- og toåringer som går i barnehagen. Kombinert med skyhøyt sykefravær, vanskeligheter med å få tak i vikarer, et dramatisk fall i søkningen til barnehagelærerutdanningene og svært mange barnehagelærere som sier de vurderer å slutte, er barnehagesektoren nå en sektor i knestående.

Utdanningsforbundet har det siste halvåret rettet søkelyset mot mangelen på barnehagelærere og for dårlig bemanning i barnehagesektoren, gjennom Tid for de minste-kampanjen.

Er du tillitsvalgt? Da finner du flere ressurser her (bak innlogging).

Undersøkelsen "Bemanningssituasjonen i barnehagene" er utført av Respons Analyse, på oppdrag fra Utdanningsforbundet. Den ble gjennomført i perioden 27. september – 9. oktober 2023.

Undersøkelsen ble sendt ut til 3019 medlemmer av Utdanningsforbundet som er registrert som styrere i barnehager. Innledningsvis var det et kontrollspørsmål om en er styrer av en barnehage. Av de 1394 som svarte var det da 167 som ikke var styrere. Da gjenstod det 1227 respondenter, noe som gir en svarprosent på 40,6 %.

Du kan laste ned og lese hele undersøkelsen her.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet