Veien videre

Norgeshistoriens lengste lærerstreik er avsluttet med tvungen lønnsnemd. Hva betyr dette for veien videre for Utdanningsforbundets strategi og arbeid?

Da regjeringen varslet tvungen lønnsnemd tirsdag 27. september, etter over tre måneder med lærerstreik, understreket leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, at en tvungen lønnsnemd hverken løser lærermangelen, den sviktende rekrutteringen til lærerutdanningene eller et stort frafall fra yrket.

Med andre ord: Streiken er over, men kampen fortsetter.

Streiken har heller ikke vært forgjeves, påpekes det fra ledelsen i Utdanningsforbundet. Streiken har synliggjort for omverdenen:

  • Hvor viktig lærerne er for elevene;
  • Hvor sammensatt lærerjobben er;
  • Hvor mange som jobber i skolen som ikke er lærerutdannet;
  • Rekrutteringsproblemer til lærerutdanning og yrket;
  • At lærerlønnen ikke har fulgt den lønnsutviklingen som andre i kommunal sektor har hatt. 

Denne bevisstgjøringen skal Utdanningsforbundet holde levende og styrke i vårt arbeid fremover.

Akkurat nå er det mye tid som går med på å forberede det som skal skje i Rikslønnsnemnda. Samtidig er det viktig å understreke at det langsiktige strategiske arbeidet fortsetter.

Det er særlig disse områdene som Utdanningsforbundet vil prioritere framover:

1. Ny opplæringslov

Ny opplæringslov er i støpeskjeen og våren 2023 blir avgjørende. Da behandles lovproposisjon i Stortinget.

Utdanningsforbundet skal gjøre alt som står i vår makt til å påvirke lovverket og forskriftsarbeidet, slik at det blir tydelig at lærerutdanning er et minstekrav for ansettelse i undervisningsstillinger i skolen. Bakdøren for å ansette personer uten lærerutdanning må stenges.

I tillegg er det en rekke andre områder som er avgjørende i et nytt lovverk. Det handler om formuleringer knyttet til lærertetthet, lærernes faglige ansvar for undervisningen, bruk av fjernundervisning, med mer.

Hele våren og høsten 2022 har vi møtt sentrale politikere og andre alliansepartnere. Dette arbeidet vil vi intensivere frem mot Stortingsbehandlingen.

2. Neste års tariffoppgjør

Vi er for lengst i gang med å planlegge og legge strategien for neste års lønnsforhandlinger. Det handler om å holde trykket oppe på KS og på politikere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.

Det er et ekstremt viktig politisk påvirkningsarbeid som må til for å sikre at neste års forhandlingsmandat ikke nedprioriterer lærerne nok en gang. Dette er et arbeid som må gjøres i alle ledd i hele organisasjonen.

3. Lokalvalget 2023

Til høsten neste år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det politiske og organisatorisk arbeidet knyttet til både partienes valgkampprogrammer og selve valgkampen har avgjørende betydning.

Vi skal løfte temaer og gjøre det vi kan for å få gjennomslag for viktige saker for oss. Det handler både om å levere innspill og drive påvirkningsarbeid opp mot de lokale partiprogrammene, og om å løfte debatter, utøve politisk press og være synlige gjennom valgkampen.

Temaer som rekruttering av lærere til både barnehage og skole, betydningen av lærerkompetanse og utdanning i både barnehage og skole, og en styrket kommuneøkonomi for å sikre nok ressurser til barnehager og skole vil være viktige.

4. Vurderer klage

Årets streik har brakt på banen spørsmål knyttet til bruken av tvungen lønnsnemd. Derfor vil Utdanningsforbundet vurdere om vi skal klage regjeringens beslutning om tvungen lønnsnemd inn til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).