Private barnehager: - Viktig å iverksette Storberget-utvalgets anbefalinger

– Det er viktig å ikke utsette innføringen av mange av Storberget-utvalget sine tiltak, sier Utdanningsforbundets Terje Skyvulstad.

I dag deltok han i høringen om profittfrie barnehager på Stortinget. Regjeringspartiene (Ap og Sp) og SV ble i budsjettavtalen i fjor enige om at det skal nedsettes et utvalg som skal legge fram nullprofittmodeller for ulike velferdssektorer. Videre skal det gjennomføres utredninger av en rekke andre tiltak. På høringen tok Utdanningsforbundet til orde for å komme i gang med tiltak snarest.

Ikke utsett

Utdanningsforbundet mener at mange av tiltakene allerede er godt utredet for barnehagene. Vi er derfor opptatt av at budsjettavtalen ikke gjør at en rekke helt nødvendige endringer i barnehagesektoren blir utsatt.Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet 

Et av tiltakene Storberget-utvalget har foreslått er at alle barnehager skal bli et eget rettssubjekt. Det betyr at eier ikke kan blande barnehagens regnskap med andre selskaper.

– Da kan vi følge med på at penger som er bevilget til barnehagen, blir brukt til kvalitet for barna og gode arbeidsvilkår for de ansatte. Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal ikke kunne brukes i andre selskap, forklarer Skyvulstad.

Dette er et av tiltakene Utdanningsforbundet mener bør settes ut i livet snarest.

– Kravet om selvstendig rettssubjekt og et forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt kan igangsettes nå. Dette er en svært viktig endring. Også Utdanningsdirektoratet, som har ansvaret for det økonomiske tilsynet av private barnehager, mener at kun et krav om selvstendig rettssubjekt vil være tilstrekkelig for å sikre et godt tilsyn, sier Skyvulstad.

Trenger gode rammevilkår

Utdanningsforbundet mener at private barnehager også må ha gode økonomiske rammevilkår som sikrer mulighetene til å ha et tilbud av høy kvalitet. Samtidig må regelverket sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling faktisk kommer barna til gode.

Likeverdighet mellom private og kommunale

Utdanningsforbundet støtter at kommunene, som folkevalgte organ, får større mulighet til å styre hele barnehagesektoren.

– Likeverdighet mellom private og kommunale barnehager må gjelde både rettigheter og krav. Ettersom de private barnehagene finansieres ut fra kostnadsnivået i kommunale barnehager, er det rimelig at kommunen må kunne stille krav på disse områdene, mener Skyvulstad.

Strenge nasjonale normer

For Utdanningsforbundet var det også viktig i høringen å peke på at et grunnleggende virkemiddel som bidrar til høy kvalitet i alle barnehager, er fullfinansierte strenge nasjonale normer for bemanning, kompetanse og styrerressurser.

– Slike normer reduserer risikoen for at midler forsvinner ut av barnehagene og bidrar til et godt tilbud til barna uavhengig av eier og hvor barnehagen ligger, avslutter Skyvulstad.

Det blir debatt i Stortinget om profittfrie barnehager 8. februar.


Se hele stortingshøringen her

Les hele høringssvaret som Terje Skyvulstad holdt her 

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder