Likelønn kommer ikke av seg selv

Fortsatt er det strukturelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Et lønnsløft for utdanningsgrupper i offentlig sektor vil også være et likelønnsløft.

– 8. mars er også en dag for lønnskamp, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Vi lever i et land hvor det fortsatt er strukturelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Noe av dette bildet blir synlig i forskjellen mellom ansatte med lang utdanning i offentlig og privat sektor.

Offentlig og privat

Lønnsnivået for utdanningsgruppene i offentlig sektor henger fortsatt betydelig etter tilsvarende grupper i privat sektor. Avkastning på høyere utdanning i Norge er i bunnsjiktet i OECD-landene.

Gjennomsnittslønna til lærere i skoleverket var i 2021 mer enn 250.000,- lavere enn ansatte med tilsvarende utdanning i industrien.

(Kilde: TBU, Foreløpig hovedrapport 2021)

Likelønn

– Et lønnsløft for utdanningsgrupper i offentlig sektor vil også være et likelønnsløft. Mange av de aktuelle utdanningsgruppene har høy kvinneandel, sier Handal. 

Likelønnskommisjonen påpekte allerede i 2008 at kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor burde ha et lønnsløft. Et konkret forslag om dette strandet i politisk motvilje og motstand fra hovedorganisasjoner utenfor Unio.

Lønnspolitikk for mindre forskjeller

– Vi må føre en aktiv politikk for å jevne ut gapet mellom kvinners og menns lønn. Dette kommer ikke til å gå av seg selv. 8. mars er en viktig dag for å vise fram denne politikken, sier Handal.

Om lag 70 prosent av de ansatte i offentlig sektor er kvinner. Unio mener det er diskriminering og mangel på verdsetting når kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor blir lavere lønnet enn mannsdominerte grupper med tilsvarende utdanning og ansvar i privat sektor.

Arbeidsgivere i offentlig sektor har et særlig ansvar for å bekjempe verdsettingsdiskriminering i et kjønnsdelt arbeidsmarked. Det trengs tiltak på tvers av sektorer i arbeidslivet dersom man skal kunne sikre likelønn mellom kvinner og menn, og for å sikre verdsetting av kompetanse og høyere utdanning. 

Unio har en lønnspolitikk som blant annet skal bidra til:

  • at strukturelle kjønnsbaserte lønnsforskjeller fjernes, slik at verdsettingsdiskriminering bekjempes
  • at offentlig sektors bidrag til verdiskapingen i samfunnet synliggjøres og verdsettes
  • å sikre rekruttering av kvalifiserte ansatte til velferdsyrkene både gjennom økt verdsetting og økt lønn
  • forutsigbare kriterier for lønnsdannelse som gir uttelling for utdanning, kompetanse, ansvar og risiko

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet