Lærernes karantenebelastning: Hva slags ansvar har arbeidsgiver?

Arbeidsgiver skal sørge for at alle har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og det innbefatter selvsagt også lærere i barnehager og skoler. Hva betyr det for karantenebestemmelsene?

I forrige uke publiserte vi en sak på Udf.no om karantenebestemmelsene, og hva slags regler som gjelder for lærere og ledere i landets barnehager og skoler.

Ett spørsmål har i ettertid vært gjennomgående: Må arbeidsgiver (altså rektor/styrer/kommune) gjøre det de kan for å unngå unntak fra karantene for ansatte i skoler og barnehager så langt dette er mulig.

Svaret på dette er ja.

Unntak skal «i størst mulig grad unngås»

Covid-19 forskriften bestemmer at

«Ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede, er unntatt fra smittekarantene fra første dag, jevnfør § 4i, i arbeidstiden forutsatt at den ansatte tester negativt med antigen hurtigtest døgn 3 og 7 etter nærkontakten.»

Men, det heter seg også i bestemmelsen at

«Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntakene i denne bestemmelsen i størst mulig grad unngås.»

Vi vil derfor understreke at når arbeidsgiver pålegges å planlegge driften slik at unntak fra karantene unngås, så er det en rettslig forpliktelse, på linje med for eksempel plikten til å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Kan bruke vikarer for å løse problemet

En måte å unngå bruken av unntak fra karantene kan være å skaffe vikarer der dette er mulig.

Bestemmelsen om plikt til å begrense bruken av karanteneunntak har et skjønnsmessig preg når det kommer til begrepsbruken «i størst mulig grad», men en arbeidsgiver må uansett vurdere problemstillingen i sin planlegging av driften.

I den siste tiden har det med god grunn også vært problematisert at fritidskarantenen kan hindre ansatte i å få tatt vaksinedose, møte til helsekontroller og liknende, viktige gjøremål.

Også dette må en arbeidsgiver se hen til i sin planlegging av virksomheten med tanke på begrensninger i bruk av unntakene fra karantene. Dette har også sammenheng med et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og den omsorgsplikten en arbeidsgiver alltid har overfor sine ansatte.