Hva mener Utdanningsforbundet om private barnehager?

I forbindelse med den pågående streiken i Private barnehagers landsforbund (PBL), får vi noen ganger høre at Utdanningsforbundet streiker fordi organisasjonen ikke ønsker private barnehager. Det er helt feil.

Vi streiker fordi vi mener at de som jobber i private barnehager skal ha like gode arbeidsvilkår som i offentlige barnehager. Denne streiken handler om de ansattes pensjon.

Her kan du lese mer om hva slags politikk Utdanningsforbundet har når det gjelder private barnehager.

Private barnehager er i dag en avgjørende del av barnehagetilbudet i Norge. Vi er for en mangfoldig barnehagesektor med gode rammevilkår for alle typer barnehager uavhengig av eierskap. Et slikt mangfold gjelder ikke bare ulike typer driftsformer, men i enda større grad mangfold i det pedagogiske tilbudet i barnehagene.

Utdanningsforbundet ønsker at alle offentlige midler og foreldrebetaling skal brukes i barnehagene. Samtidig mener vi at folkevalgte organer og profesjonen selv skal utvikle barnehagenes kvalitet og innhold. 

Likeverdige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår

Vi mener at det bør innføres et lovkrav som sikrer at alle ansatte i private barnehager får lønns- og arbeidsvilkår som er minst like gode som i kommunale barnehager. De ansatte gjør en like viktig jobb, uavhengig av barnehagens eierform. Utdanningsforbundet jobber for å sikre ansatte i private barnehager like gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår som ansatte i kommunale barnehager.

PBL hevder at deres barnehager ikke har råd til bedre pensjon. Vi vet at den økonomiske situasjonen er veldig forskjellig mellom ulike barnehager i Norge. Utdanningsforbundet mener derfor at alle private barnehager skal få dekket sine faktiske pensjonskostnader, krone for krone. En slik ordning ville sikre at barnehagene bruker penger som er bevilget til pensjon, på akkurat dette. Dette ville fjerne alle insentiver til å gi dårligere pensjonsavtaler. PBL har hittil ikke ønsket en slik ordning.

Pengene skal gå til gode barnehager

Utdanningsforbundet ønsker at barnehager i Norge skal finansieres på en slik måte at alle har økonomiske ressurser til å gi barna et godt tilbud. Dette gjelder for både private og kommunale barnehager. For å sikre dette må offentlige midler bevilget til barnehagene, bli i barnehagene. Dette prinsippet er nedfelt i privatskoleloven, og bør også gjelde for barnehagen.

Helhetlig utvikling av barnehagesektoren

Utdanningsforbundet mener at kommunene må gis mulighet til å utvikle hele barnehagesektoren. Kommunene har plikt til å innfri barns rett til barnehageplass, og de må kunne dimensjonere tilbudet i tråd med innbyggernes behov. Dette kan bety at kommunene i større grad kan stille vilkår for tilskudd. For eksempel bør kommuner som ønsker å satse på flere barnehagelærere, kunne stille tilsvarende krav til de private barnehagene. Slik er det ikke i dag.

Samtidig mener Utdanningsforbundet at kommunene i dag ikke tar tilstrekkelig ansvar for å inkludere og ivareta alle private barnehager. Private barnehager bør få mulighet til å delta i relevante satsinger på for eksempel økt bemanning og noen private barnehager trenger mer tilskudd fra kommunen for å kunne gi et godt nok tilbud.

Private barnehager omfatter både ideelle og kommersielle eiere. De ideelle eierne driver barnehage ikke for profitt, men har andre mål for sin virksomhet. Kommersielle aktører har derimot fortjeneste som et av sine mål.

 

 

 

En kort forklaring om pensjon i PBL