Hva ble vedtatt i årets lønnsoppgjør?

I går kveld ble det klart at årets lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemnd. Da er det greit å vite hva de andre organisasjonene i KS sa ja til tidligere i år.

Det blir altså tvungen lønnsnemnd i årets lønnsoppgjør.  Dato er ennå ikke klart, men fram til saken er behandlet ferdig gjelder lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer slik de var per 30. april 2022.

Partene kan komme med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling i Rikslønnsnemnda. I de fleste tilfeller har Rikslønnsnemnda stadfestet resultatet i skissen fra Riksmekler, men det kan også komme endringer.

Hva slags avtale kan vi vente i år?

De andre organisasjonene har allerede godtatt en avtale med en ramme på 3,84 prosent. Lønnsøkningen, eller ramma som den kalles, er økningen i gjennomsnittslønna fra ett kalenderår til det neste. En ramme på 3,84 prosent betyr at den samlede gjennomsnittslønna for alle arbeidstakerne i Kommune-Norge skal være 3,84 prosent høyere enn gjennomsnittslønna deres året før.

Dersom vår avtale blir lik den de andre hovedsammenslutningene har godtatt, vil våre medlemmer få et lønnstillegg på mellom 14 700 og 16 100 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av inntekten sin. Ny garantilønn justeres i så fall tilsvarende. Hvilken dato vår avtale (eller nemndas beslutning) vil gjelde fra er foreløpig usikkert. Medlemmene vil få etterbetalt de nye lønnstilleggene fra den datoen avtalen gjelder fra.

Mer til de med minst ansiennitet

Det er for 2022 avtalt ytterligere lønnstillegg for nytilsatte eller de med kortest ansiennitet. For Utdanningsforbundets grupper vil beløpene for de uten ansiennitet være fra 15 000 kroner (adjunkter med tilleggsutdanning eller for de med femårig UH-utdanning) til 21 200 kroner (for adjunkter), dersom vår avtale blir lik den de andre organisasjonene har inngått. For ferske lektorer vil beløpet være 15 500 kroner, og for lektorer med tilleggsutdanning 16 100 kroner. Nytilsatte i stilling som lærer eller med krav til treårig UH-utdanning vil få et tillegg på 20 900 kroner.

Les også: Hva skjer videre i lønnsoppgjøret i KS?

For de med to års ansiennitet vil beløpene være fra 5 000 kroner (adjunkter med tilleggsutdanning eller for de med femårig UH-utdanning) til 10 400 kroner (for adjunkter eller for de med fireårig UH-utdanning). For lektorer med to års ansiennitet, eller for de med master, og lektorer med tilleggsutdanning, vil beløpet være 5 700 kroner.

Økonomi 2023

Det er videre avtalt noe for neste års oppgjør. Det aller viktigste er ny godtgjøring for særskilt arbeidstid («ubekvemstillegg»). Disse er betydelig forbedret, og vil spise om lag 0,4 prosent av ramma på neste års oppgjør.

Lærerne i skoler og barnehager treffes i liten eller ingen grad av ubekvemstilleggene.

I tillegg gis det, igjen bare hvis vår avtale blir lik den de andre organisasjonene har inngått, et generelt tillegg fra 1. januar til arbeidstakere med 16 års ansiennitet eller mer i følgende stillingsgrupper:

* Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om femårig UH-utdanning: kroner 4 500.
* Lektor og stillinger med krav om mastergrad: kroner 6 000.
* Lektor med tilleggsutdanning: kroner 7 000.

Garantilønnen økes dermed tilsvarende fra samme dato. Det er verd å notere seg at dette tillegget ikke er et «skoletillegg», men gis til alle i kommunen med mer enn fire års utdannelse og 16 års ansiennitet.

Hva vil dette si i prosent for de forskjellige gruppene?

Denne tabellen viser hva lønnsøkningen var i den skissen som ble lagt frem like før sommeren. Her ser man altså at de lærerne med lengst utdanning og ansiennitet får en datolønnsvekst(*) på 2,3 prosent. Nytilsatte i kommunen med tre- og fireårig utdanning, får en datolønnsvekst på rundt åtte prosent.

Grunnlønnsvekst 2022 stillingsgruppene.JPG

Bildet viser datolønnsvekst i grunnlønnen i de forskjellige stillingsgruppene i kapittel 4 (dette er altså ekskludert overheng og glidning).

Amming

Det er kommet nye, strenger bestemmelser når det gjelder amming, hvor man nå bare har rett til amming i barnets første leveår. Den nye formuleringen lyder slik:

«Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn i barnets første leveår. Ved særskilt behov hos barnet gis fri med lønn også ut over barnets første leveår.»

(*) Datolønnsvekst viser endring i lønn fra ett tidspunkt til et annet. I lønnsstatistikken til KS måles datolønnsveksten som forskjellen i månedslønnen per 1. desember den ene året og månedslønnen 1. desember året etter.