Handal: – Vi må stole på helsemyndighetene

Torsdag varslet regjeringen flere endringer i koronatiltakene. Flere av tiltakene får betydelige konsekvenser for barnehagene og skolene.

Regjeringen, blant annet representert ved statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Tonje Brenna, varslet torsdag kveld en rekke endringer i landets koronatiltak. Flere av dem gjelder også for barnehage og skole, hvor noen av tiltakene er:

 • Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det.
 • Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
 • Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.
 • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.
 • Fritidskaranteneunntaket faller bort for ansatte i skole og barnehage.

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, mener det er flere positive lettelser i de nye tiltakene.

– Det legges nå opp til at langt flere avgjørelser skal tas lokalt, og det virker umiddelbart som en fornuftig strategi. Situasjonen er svært ulik fra sted til sted, og da vil det normalt være klokest at de som kjenner situasjonen best også vil være de som kan fatte kloke vedtak om lokale smitteverntiltak. At det er strengere enkelte steder, og mildere andre steder, er nok veien å gå.

– Kunnskapsministeren understreket at kommunene må lytte til ansatte, ledere og elever når de velger hvordan tilbudet i barnehage og skole skal organiseres. Dette er et godt råd, for det er ikke bare hensynet til smitterykk som er viktig i disse avgjørelsene. Det må også gjøres helhetlige vurderinger av sykefravær og tilgang til bemanning, sier Steffen Handal.

Det er nemlig flere mulige skjær i sjøen, minner han om.

– Vi ønsker at skoler og barnehager i størst mulig grad skal være åpne. Den nye fleksibiliteten vil gjøre det enklere å drive skoler og barnehager fremover. Det er likevel liten grunn til å tro at den vanskelige situasjonen som mange skoler og barnehager står i, er over.

– Det er store kapasitetsproblemer på grunn av unormalt høyt fravær, og dette kan også forverres med økt smitte. Jeg frykter at det framover fortsatt vil bli høyt sykefravær. Det er derfor helt avgjørende at tiltak settes i verk for å håndtere bemanningskrisen. Det må for eksempel innebære å redusere åpningstider eller tilbudet der dette er nødvendig, sier Handal.

«Barnehager og skoler er trygge»

Regjeringen gikk på pressekonferansen langt i å antyde at landet i tiden fremover vil rammes av en betydelig smittebølge, hvor de aller fleste må regne med å bli smittet. Samtidig har flere helsetopper gått ut og sagt at selv om folk blir smittet og litt syke, så er dette ikke så farlig.

Bjørn Guldvog, Camilla Stoltenberg og Hege Nilssen understreket også i en kronikk i NRK Ytring i dag at «Barnehager og skoler er trygge», og at det bare er moderat med smitte i barnehager og skoler.

– Vi må stole på helsemyndighetene. De sier at flere vil bli smittet, men at risikoen for alvorlig sykdom er svært lav.

– Når de sier at dette er tilfellet, så må vi stole på den kunnskapen de har og at de gir gode råd. Det er helt tydelig at vi nå kan forvente en betydelig smittebølge over landet, og skoler og barnehager vil selvsagt ikke bli noe unntak, men det understrekes fra helsefaglig hold at dette ikke er utrygt for de barna, elevene og ansatte som jobber i skoler og barnehager. Det er en viktig påminnelse å ta med seg, mener Handal.

Anbefaler grønt nivå på videregående

I grunnskolen opprettholdes altså en anbefaling om gult nivå, mens det på videregående går fra rødt til anbefalt grønt nivå. Det mener Handal er en klok beslutning.

– Siden det er en anbefaling vil man kunne gjøre andre tiltak lokalt. Vår erfaring med videregående er at gult nivå ikke har fungert og da finnes det bare de to andre ytterpunktene igjen.

– Så lenge man ikke har muligheten til et forsterket gult nivå mener jeg dette er den beste løsningen per dags dato, sier Utdanningsforbundets leder. Vi mener fortsatt at det er behov for å lage et nytt forsterket gult nivå i videregående.

Fritidskarantenen forsvinner

Svært mange lærere har vært kraftig provosert over karantenesystemet som ble innført fra nyttår, hvor man risikerer å måtte undervise som normalt samtidig som man har fritidskarantene. Dette vil nå ikke gjelde lenger.

– Karanteneunntaket faller bort for ansatte i skole og barnehage, fortalte kunnskapsminister Tonje Brenna på kveldens pressekonferanse.

– Fritidskarantenen mange allerede har opplevd har vært ulogisk, urimelig og inngripende. Det er godt at dette nå er endret på, slik vi lenge har krevd, men det gjenstår å se hva dette praktisk betyr, sier Steffen Handal.

Testkapasiteten blir nøkkelen

Til tross for at Handal ser at de nye smittevernstiltakene i barnehager og skoler har flere positive elementer i seg, kommer han med en viktig påminnelse om testing som regjeringen under pressekonferansen fremhevet som et svært sentralt punkt i smittestrategien fremover.

– Det testregimet som nå skal gjelde kjenner vi ikke godt nok, men det er et svært avgjørende punkt.

– Myndighetene mener nå at testkapasiteten skal bli god nok til å gjennomføre det regimet som skal på plass. Dersom det viser seg at vi ikke har nødvendig testkapasitet må systemet endres omgående.

I en pressemelding skriver også regjeringen at de vil skaffe en rekke nye tester.

– Jeg har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å inngå en rammeavtale som gir rom for å anskaffe opp mot 100 millioner flere tester. Testene skal være gratis for innbyggerne, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldingen.

Her er alle tiltakene regjeringen fremhevet for barnehager, skoler og SFO:

 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.
 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler
 • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
 • Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
 • Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.
 • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.


For høyere utdanning gjelder følgende tiltak:

 • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.
 • Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.
 • Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.
 • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.
 • For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet