Endelige opptakstall: Sterk nedgang i antall barnehagelærerstudenter

25. juli kom de endelige opptakstallene til høyere utdanning. Barnehagelærerutdanningen mister mer enn hver fjerde student sammenlignet med i fjor.

I år har 3 600 søkere fått tilbud om plass på barnehagelærerutdanningen. Det er en nedgang på nesten 27 prosent, sammenlignet med hvor mange som fikk tilbud i fjor. Da fikk nærmere 5 000 tilbud om plass på barnehagelærerutdanningen.

– Denne kraftige nedgangen i antall barnehagelærerstudenter er dypt bekymringsfull. Dette er nødt til å tas på alvor. Vi kan ikke slå oss til ro med at nedgangen i antallet som vil bli barnehagelærer er et forbigående blaff, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Barnehagelærerutdanningen (BLU):

  • 2021: 4 135 søkte BLU på førsteplass
  • 2021: 4 928 søkere fikk tilbud
  • 2022: 3 042 søkte BLU på førsteplass (nedgang på 26,4 prosent)
  • 2022: 3 604 søkere fikk tilbud (nedgang på 26,9 prosent)

Store rekrutteringsutfordringer

Godt kvalifiserte barnehagelærere med kunnskap om barn og pedagogikk er helt grunnleggende for å tilby barnehagebarn gode oppvekstsvilkår. Barnehage er en kompleks velferdstjeneste, der en høy andel barnehagelærere er den beste måten å sikre god kvalitet i tilbudet.

Å øke andelen barnehagelærere har vært et av de viktigste målene for å heve kvaliteten i barnehagen, både for den forrige og den nåværende regjeringen.

– Det er bra at denne regjeringen har som mål at minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere.

– Men: Disse tallene viser at vi har en kjempeutfordring på rekrutteringssiden dersom man skal lykkes med denne målsettingen, sier Handal.

Han har en sterk oppfordring til myndighetene om å gå ordentlig inn i tallene og legge en plan for rekruttering til barnehagelærerutdanningen.

Må verdsettes høyere

Selv etterlyser Utdanningsforbundet klare tiltak for å rekruttere flere studenter til barnehagelærerutdanningen. Det handler om både yrkesstatus, lønn og karrieremuligheter.

– Dersom vi skal øke antallet barnehagelærerstudenter, må barnehagelæreryrket oppleves som attraktivt og verdsettes høyere.

– Da er det umulig å se bort fra det åpenbare, nemlig at lønnsnivået for barnehagelærere må heves. Med høyere lønn vil statusen øke, og flere vil søke seg til barnehagelærerutdanningen, sier Handal.

Han understreker at utdanning må gi uttelling, ved at utdanningsnivået reflekteres i arbeidsoppgaver og lønn.

Manglende karrieremuligheter

Utdanningsforbundet mener også at barnehagelærerutdanningen må være innrettet slik at studentene kan gå videre fra en bachelorgrad til en mastergrad.

– Mange unge vurderer karriere- og utviklingsmuligheter ved valg av yrke og studie. For enkelte unge kan det nok være vanskelig å se en karriere i barnehagen. Mulighetene for progresjon i inntekt, ansvar og status er nærmest fraværende, påpeker Handal.

Stadig flere barnehagelærere i Norge har riktignok masterutdanning, men per i dag er det ingen formelle karriereveier omsatt til stilling for barnehagelærere med master. Dermed kan det å velge barnehagelærerstudiet oppleves som mer lukket, enn som en mulighet for videre karriere.

Pandemiettervirkninger

Avslutningsvis trekker Handal fram konsekvensene av to år med pandemihåndtering.

– Vi har ikke nok kunnskap om hva pandemien har gjort med barnehagen som arbeidsplass.

– Men det er ikke utenkelig at de dårlige søkertallene og opptakstallene kan være et symptom på at barnehager fortsatt sliter med ettervirkninger av en helt uholdbar bemanningssituasjon under pandemien, mener Handal.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet