- Hvem villeder om pensjon, PBL?

PBL hevder at Utdanningsforbundet villeder medlemmene når vi forklarer at de vil kunne tape 40–60.000 kroner i året på å ikke få livsvarig AFP. – Tallene kommer fra en felles rapport, svarer nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad.

I forrige uke publiserte PBL en artikkel, der administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup anklager Utdanningsforbundet for å villede medlemmene om PBLs pensjon.

PBL viser til en artikkel der Utdanningsforbundet har beregnet forskjellen på dagens AFP i PBL, som er en tidligpensjonsordning, og en livsvarig AFP.

– I den sammenheng var det ikke naturlig å trekke inn tjenestepensjonsordningen. At tjenestepensjon ikke er regnet med er presisert i artikkelen. Vi hopper ikke bukk over tjenestepensjonsordningen på noen som helst måte, sier Terje Skyvulstad.

Tallene Utdanningsforbundet viser til kommer fra en felles rapport om AFP fra partssammensatt utvalg (PSU), som PBL har vært med å utarbeide i forkant av årets forhandlinger. I tillegg har man gjort beregninger for personer med høyere lønn enn eksemplene i PSU-rapporten – fordi dette bedre treffer lønnsnivået til våre medlemmer.

I PSU-arbeidet har partene hatt ekstern hjelp til beregninger, og partene har vært enige om disse forutsetningene, påpeker Skyvulstad.

– Har PBL endret syn siden 22. august? spør han.

Hvis du ønsker å se med egne øyne hva en livsvarig AFP kan utgjøre i årlig utbetaling, kan du logge deg inn på nav.no og beregne hvor mye du vil kunne få i livsvarig AFP-utbetaling med sine forutsetninger.

 • Gå til nav.no/pensjon og logg inn på Din pensjon.
 • Velg kalkulator og huk av for Privat.
 • Svar JA på om du har rett til AFP i privat sektor.

Du velger selv om du vil gi samtykke til at NAV innhenter opplysninger om andre pensjonsavtaler du har. Dette er ikke viktig for resultatet på AFP.

Videre må du legge inn noen valg:

 • Når du vil ta ut pensjon – f.eks. fra 62 år.
 • Velg f.eks. 100 % uttak
 • Årlig inntekt ved siden av – f.eks. 0 kr
 • Forventet inntekt ved siden av – f.eks. 0 kr
 • Svar på spørsmål som kommer opp som gjelder deg personlig.
 • Når du da trykker deg videre, vil det komme opp informasjon om hva som er beregnet at du kan få i AFP ved 62 år og ved 67 år.

De ansatte må bære risikoen

Barnehagepensjonen i PBL, med dagens nivå, er en god ordning. Men den har sine utfordringer, understreker Skyvulstad:

- Det er for eksempel ingen garantier knyttet til avkastningen, sier han.

Hvis Schjelderup hadde vært redelig, mener Skyvulstad at han burde ha nevnt følgende om Barnehagepensjonen i PBL:

 • Barnehagepensjonen kan være bedre enn offentlig tjenestepensjon, spesielt for unge arbeidstakere som er i ordningen lenge, men det er også en risiko for at den ikke vil være det. Det avhenger helt av avkastningen på pensjonsbeholdningen. 

 • PBL hevder Storebrands beregninger viser at deres pensjon er bransjens beste. Men de forutsetningene Storebrand legger til grunn i sitt regnestykke, er i øvre sjikt av hva man kan forvente fra avkastningen. Det er også en risiko for at avkastningen vil være i det nedre sjiktet.

 • Det er ingen garantier i Barnehagepensjonen, og det er de ansatte med PBLs barnehagepensjon som bærer risikoen.

Unnlater å snakke om konsekvensene

PBL har uttalt at de skal ha en livsvarig AFP-ordning, men de hevder at de ikke kan innføre dette nå og at det ikke er sikkert at de ønsker å gå inn i Fellesordningen, som gjelder for 840.000 ansatte i privat sektor. Begrunnelsen til PBL er at det kan komme endringer i Fellesordningen for AFP.

Arbeidstakersiden har på sin side hele veien vært tydelige på at det eneste alternativet er Fellesordningen sin AFP. Den ble tilpasset endringer i Folketrygden i 2011, men den eksisterte som en tidligpensjonsordning lenge før endringene trådte i kraft.

– Det er ingen grunn til å vente. Vi vet hva Fellesordningen er, og når endringene kommer, vil det være endringer som gjelder for alle som er omfattet av ordningen, sier Skyvulstad.

PBL unnlater å snakke om konsekvensene for ansatte ved å vente med innføringen, påpeker han.

– For hvert år innføringen utsettes, er det ett årskull som taper en årlig utbetaling på mellom 40–60.000 kroner livet ut, sier Skyvulstad

– PBL ønsker også å gi et bilde av at ny AFP ikke er innført i offentlig sektor. Det stemmer ikke. Ny AFP ble innført 1.1.2020, da ny offentlig tjenestepensjon trådte i kraft.

Ny AFP gjelder for alle årskull fra og med 1963-kullet. Det betyr at første år med uttak er 2025. Ansatte i kommunale barnehager kan altså ta ut AFP fra 2025, mens første året det kan skje for ansatte i PBL, er 2030.