Spørsmål og svar om ledermedlemmer

Her har vi samlet en del spørsmål vi ofte får om ledermedlemmer i Utdanningsforbundet.

Hvorfor er det viktig at lederne er medlemmer?

Det er viktig fordi vi kommer fra samme profesjon, og trenger å se helheten sammen. Vi vil påvirke og utvikle profesjonen innenfra, derfor er lederstemmen viktig. Både den enkelte leder og ledernes perspektiver er viktige i organisasjonens diskusjoner om best mulig politikk.

Hva kan Utdanningsforbundet gjøre for ledermedlemmene?

Det er Utdanningsforbundet som har størst innflytelse når det forhandles om lønn og arbeidsforhold i barnehagen og skolen. Som medlem kan lederne være med å styrke og påvirke den innflytelsen.

Som skoleleder, rektor eller styrer har du ulike roller – som leder, fagperson og arbeidstaker. Utdanningsforbundet ivaretar ledere i alle disse rollene.

Hvorfor trenger Utdanningsforbundet en ledersatsing?

Ledergruppa representerer en kraft og en ressurs som vi ikke alltid får godt nok fram i arbeidet med å skape bedre barnehage og skole. Uten at lærerne og lederne står samlet som representanter for lærerprofesjonen, vil profesjonen samlet sett få mindre makt og innflytelse. Det er dette vi tar tak i gjennom en ledersatsing. 

Tilhører barnehagelærere, lærere og ledere egentlig samme profesjon? Er ikke lederne en egen?

Ledere i barnehage og skole er en del av profesjonsfellesskapet. De er lærere i lederstillinger. Ledere og lærere har den samme kunnskapsbasen og det samme oppdraget. Rollene er imidlertid ulike, og lederne har en særlig viktig rolle i prosesser som bidrar til profesjonalisering og utvikling av den pedagogiske praksisen. Det er viktig at lederstemmen kommer tydelig fram i profesjonsfaglige diskusjoner!

Er ikke lederne arbeidsgivers representant?

Jo, øverste leder på arbeidsplassen er også oftest arbeidsgivers representant på stedet. Det er derfor viktig at leder og tillitsvalgt har en omforent forståelse av de to rollene eller oppdragene. Et kjennetegn ved engasjerte klubber og arbeidsplasser med høy organisasjonsgrad er ofte et godt og avklart forhold mellom leder og klubb.

Hvorfor skal ledere være med på klubbmøter? Er ikke dette medarbeidernes arena for å diskutere forhold på arbeidsplassen?

Ledere er naturlige deltakere i klubbmøter der organisasjonssaker og politiske saker diskuteres, og skal få innkalling til klubbmøter. Samtidig er det slik at i noen saker kan ikke lederen være til stede. I Utdanningsforbundets vedtekter heter det at «Medlemmer i stilling som arbeidsgivers representant deltar i klubben, unntatt i behandling av saker som er forberedelse til møter etter medbestemmelsesdelen i hovedavtalene.» Det kan derfor være nyttig å lage en saksliste til klubbmøtene med delt agenda, slik at lederne vet hvilke saker de kan delta på.

 

Jeg kjenner mange flinke rektorer og ledere, som vil det beste for sine lærere og elever. Som tillitsvalgt er det en spennende og utfordrende øvelse å se et større bilde av skolen enn bare "gølvet". Tillitsvalgte er medledere, og er forpliktet på å søke omforente, gode løsninger for helheten, dvs. både for elevene og de ansatte. Den samme forpliktelsen har lederne. Når vi er i samme organisasjon har vi flere treffpunkter, lederne blir invitert til medlemsmøter og årsmøter. Der kan vi påvirke og skolere dem sammen. Det blir et større "vi" og et litt mindre "de" og "oss". Så utfordrende kan det være for både ledere og lærere, men profesjonen er nok mest tjent med at vi klarer å dra i mest mulig samme retning, og at begge parter får trening i å forstå og respektere hverandres ulike roller.

Håvard Moe, tillitsvalgt

 

Hvis jeg er i konflikt med min leder og vi begge er medlem av Utdanningsforbundet, hvem skal da hjelpe meg?

Arbeidsplasstillitsvalgt er tillitsvalgt for medlemmene på arbeidsplassen, men med unntak av arbeidsplassens leder. Når det gjelder arbeidsplassens leder og ledermedlemmer over arbeidsplassnivå, er det hovedtillitsvalgt som er tillitsvalgt for disse. Utdanningsforbundet tilbyr hjelp til medlemmer som opplever konflikter på arbeidsplassen og/eller i sitt arbeidsforhold. I en konflikt mellom medlemmer der den ene er leder kan begge søke bistand av forbundet. Forbundet vil kunne vurdere om dette er en sak der leder bør bistås av arbeidsgiver. Medlemmer som henvender seg i slike saker har krav på veiledning, bistand og rådgivning, men ikke krav på medhold.

Gjelder Lærerprofesjonens etiske plattform også for ledere?

Ja, Lærerprofesjonens etiske plattform gjelder for barnehagelærere, lærere og ledere i barnehage og skole. De har et felles samfunnsmandat, som er å fremme barnehagebarn og elevers læring, utvikling og danning.

Har ikke ledere egne fagforbund?

Utdanningsforbundet er landets største organisasjon for ledere i det norske utdanningssystemet. Det finnes noen fagforbund som bare organiserer ledere, men disse organiserer langt færre ledermedlemmer enn Utdanningsforbundet. Det er Utdanningsforbundet som har størst innflytelse, og vi har størst påvirkningskraft når politikerne skal ta beslutninger som angår hele utdanningsfeltet.

Mange andre yrker har ledere og medarbeidere i ulike fagforeninger, for eksempel journalistene. Hva er så spesielt med læreryrket siden vi skal samles i en organisasjon?

Ett av kjennetegnene på en profesjonsorganisasjon er nettopp at ledere og medarbeidere er organisert i samme forbund, fordi vi alle er en del av profesjonen. Dette er ikke noe særskilt for lærerprofesjonen. Også andre profesjoner har både ledere og medarbeidere i samme organisasjon, for eksempel politiet, sykepleiere og leger. I den tradisjonelle fagbevegelsen var det vanlig at arbeidere og arbeidsgivers representanter var organisert i separate forbund. Men fordi ledere er en del av profesjonen, er en naturlig konsekvens at vi er organisert i samme forbund.