SFS 2208 Avtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)

For å få hele teksten fram, velg "Åpne alle"

For å søke i avtalen, trykk tastene Ctrl + F.

For å lukke alle paragrafer for en mer oversiktlig fremstilling, trykk på "Alle lukket".

For å åpne enkeltparagrafer, trykk på "pil ned".

SFS 2208 Sentral forbundsvis særavtale

AVTALE FOR PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNINGSTJENESTE (PPT) SUPERVISJON

Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A § 4, jfr § 4-3

mellom KS og

  • Fagforbundet
  • Skolenes Landsforbund
  • FO
  • Delta
  • Norsk Psykologforening
  • Utdanningsforbundet
  • Norsk Skolelederforbund
  • Det Norske Diakonforbund
  • Samfunnsviterne
  • Norsk Lektorlag

HTAs bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder, med mindre noe annet er regulert i denne avtalen.

Denne særavtalen gjøres gjeldende for pedagogisk-psykologisk rådgivere med cand.paed., cand.paed.spec., cand.psykol. eller tilsvarende utdanning og som er godkjent av departementet.

Særavtalen gjøres gjeldende fra 1.1 .2022 til 31.12.2024.

Særavtalen må sies opp skriftlig med minst tre måneds varsel før utløpstid. Dersom avtalen ikke er sagt opp av noen av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.

Ut over bestemmelsene i Hovedtariffavtalen gjelder følgende:

Pedagogisk-psykologisk rådgivere har rett til faglig veiledning. Veiledningen vil minst tilsvare to timer per uke gjennom to år, til sammen 160 timer.

Dersom det ved det enkelte kontor ikke er tilsatt PP-rådgiver som er kvalifisert til å gi veiledning, jf. pkt. 5, søkes veiledning dekket på annen måte så langt det er praktisk mulig. Det forutsettes at veiledning gis individuelt. Når geografiske eller andre hensyn spesielt tilsier det, kan veiledning gis i grupper med maksimalt tre deltakere. Arbeidsgiver dekker utgifter som følger av slik veiledning.

Den som skal fungere som veileder, må normalt ha fem års erfaring fra klientarbeid/pedagogisk-psykologisk tjeneste, hvorav minst tre år fra den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Veileder må selv ha minst to års veiledning. Veiledning gis vanligvis av person med samme utdanningsbakgrunn. Pedagogisk-psykologisk rådgiver som er psykolog har rett til å få sin veiledning av psykolog.

PP-rådgiver som er kvalifisert til å gi veiledning, kan som del av ordinær tjeneste pålegges å gi veiledning.