Sykdom i ferien?

Syk i ferien? Du har krav på erstatningsferie dersom du blir 100 prosent sykemeldt i ferien. For lærere gjelder dette fram til siste virkedag i juli.

For lærere består friukene om sommeren av perioder uten arbeidsplikt og ordinære ferieuker – men hva regnes som ferieuker?

Les mer om ferie og feriepenger her

Juli = feriemåneden

Ifølge ferieloven har alle som er i jobb rett på 25 virkedager med ferie hvert år. Lørdager regnes som virkedager, og 25 virkedager gir rett på fire uker og én dag ferie. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har i tillegg krav på én uke ekstra ferie.

Mange arbeidstakere har også en tariffestet femte ferieuke i tillegg til feriedagene som er fastsatt i ferieloven. Dersom du er omfattet av en slik tariffavtale har du rett på 30 virkedager ferie, det vil si fem uker ferie i året.

Undervisningspersonalet avvikler hele ferien (fem uker) sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli måned.

Hva skjer om du blir syk i ferien?

En arbeidstaker som blir syk før eller i ferien kan ha rett til å få utsatt eller erstattet feriedagene.

Ved 100 prosent sykmelding før ferien, kan du kreve å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse av ferie må dokumenteres med legeerklæring. Du må også huske å fremsettes dette kravet senest siste arbeidsdag før ferien.

Blir du 100 prosent sykemeldt i ferien kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie erstattes og gis som ny ferie på et senere tidspunkt.

Krav om erstatningsferie må fremsettes uten ugrunnet opphold etter arbeidet er gjenopptatt. Det vil si at du må gi beskjed om kravet så raskt som mulig etter ferien. Kravet må dokumenteres med legeerklæring. Retten til ny ferie gjelder bare ved egen sykdom, ikke ved barns sykdom.

For lærere, som avvikler hele ferien sammenhengende frem til siste virkedag i juli, betyr det at det kun er sykdom i denne perioden som gir rett til erstatningsferie. I tariffområdet KS (alle kommuner og fylkeskommuner foruten Oslo) regnes ferien 5 uker i forkant av siste virkedag i juli. I tariffområdet Oslo kommune er det 4 uker + 1 dag med avslutning siste virkedag i juli.