Etterlattepensjon

Gjenlevendepensjon skal bidra til å sikre inntekt til livsopphold etter dødsfall for gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer.

Gjenlevende barn kan ha rett til barnepensjon.

Du kan ha rett til gjenlevendepensjon dersom ekteskapet har vart i minst fem år eller du har hatt barn med den avdøde.

Du kan også ha rett til gjenlevendepensjon dersom du har omsorg for den avdødes barn. Det er et krav at ekteskapet og omsorgen har vart i minst fem år. En gjenlevende partner har rett til ytelser på samme vilkår som gjenlevende ektefelle. Det samme gjelder en gjenlevende samboer dersom hun eller han har/har hatt barn med den avdøde samboeren eller tidligere har vært gift med den avdøde samboeren.

I visse tilfeller kan det ytes gjenlevendepensjon dersom du var skilt fra avdøde. Den som ikke har giftet seg på nytt, får som hovedregel pensjon dersom ektefellen dør innen fem år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år dersom ektefellene hadde barn sammen.

Les mer hos NAV

Gjenlevendepensjon består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg.

Full grunnpensjon får du hvis avdøde har bodd i Norge i 40 år. Full grunnpensjon tilsvarer vanligvis grunnbeløpet (G) i folketrygden.

Tilleggspensjon beregnes ut fra ektefellens tidligere arbeidsinntekt og hvor mange år han/hun har hatt arbeidsinntekt. Tilleggspensjonen utgjør 55 prosent av den tilleggspensjonen avdøde ville fått dersom han/hun hadde fått rett til uførepensjon eller alderspensjon på tidspunktet for dødsfallet.

Gjenlevendepensjon blir redusert hvis du har, eller kan forventes å ha, egen arbeidsinntekt.

Er arbeidsinntekten høyere enn halvparten av grunnbeløpet i folketrygden, skal 40 prosent av det overskytende gå til fradrag i ytelsen. Hva du eventuelt vil få utbetalt, vil dermed avhenge av både din og avdødes inntekt.

Les mer hos NAV