Alderspensjon

Pensjonssystemet innførte fra 1. januar 2011 regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon fra fylte 62 år.

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist.

Alderspensjonen er fleksibel og du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Arbeidsinntekt og pensjon kan kombineres fritt, og det er mulig å ta ut gradert pensjon.

For å ha rett til alderspensjon må du som hovedregel ha hatt pensjonsgivende inntekt og/eller ha minst tre års trygdetid. Det vil si at du må ha bodd og/eller arbeidet i Norge.

Dersom du tar ut fleksibel alderspensjon tidlig, blir pensjonen lavere ettersom alderspensjonen blir justert ut fra årskullets forventede levealder på uttakstidspunktet.

Uttaksreglene for alderspensjon er nøytrale. Det vil si at om man tar utgangspunkt i gjennomsnittlig levealder for årskullet skal de samlede pensjonsutbetalingene bli like store uansett når pensjonen tas ut.

Du kan ta ut alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år.

For å ta ut alderspensjon før du har fylt 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening. Et minstekrav for å ta ut folketrygd tidligere enn ved 67 år, er at alderspensjonen ikke blir lavere enn minstepensjonsnivået.

Opptjeningen baserer seg i hovedsak på pensjonsgivende inntekt:

  • For hvert år du har pensjonsgivende inntekt legges 18,1 prosent av inntekten inn i pensjonsbeholdningen din. Du tjener opp til pensjon fra første krone.
  • Dagpenger, uføretrygd, sykepenger , arbeidsavklaringspenger og omsorgslønn blir også regnet som pensjonsgivende inntekt.
  • Du kan også få opptjening til pensjonsbeholdningen basert på førstegangstjeneste som ble påbegynt tidligst i 2010.
  • Du kan få opptjening for ulønnet omsorgsarbeid.
  • Du kan få pensjonsopptjening fram til og med året du fyller 75 år. Hvis du fylte 13 år i 2010 eller senere kan du få opptjening fra det året du fylte/fyller 13 år. Var du 17 år eller eldre i 2010 kan du få opptjening fra det året du fylte 17 år.

Du kan maksimalt få en årlig pensjonsopptjening på 18,1 prosent av 7,1 ganger grunnbeløpet (G), selv om du har opptjent pensjon på flere grunnlag.

Alderspensjonen beregnes ut fra hvilket år du er født. Er du født før 1954, gjelder gamle regler for opptjening. Er du født i perioden 1954–1962, gjelder en kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler. Er du født i 1963 eller senere, gjelder kun nye opptjeningsregler.

Beregningseksempler finner du på NAV.