Mangel på logoped, stamming

Kristoffer er elev i 5. klasse ved en barneskole i en liten kommune. Kristoffer har stammet siden han gikk i barnehagen og har fått hjelp av logoped tidligere, men har nå hatt en periode med lite stamming.

Kristoffer er elev i 5. klasse ved en barneskole i en liten kommune. Kristoffer har stammet siden han gikk i barnehagen og har fått hjelp av logoped tidligere, men har nå hatt en periode med lite stamming. Dette skoleåret har imidlertid stammingen tatt seg kraftig opp og Kristoffer har begynt å vegre seg for å snakke i klassen. Foreldrene til Kristoffer er naturlig nok svært bekymret for utviklingen og kontaktlæreren hans deler denne bekymringen.

Kristoffer blir henvist til PPT, som observerer ham i klassen og som snakker med ham alene. Stammingen til Kristoffer er svært framtredende og PP-rådgiveren, Katrine, ser at han er passiv i klassen, trekker seg unna og prøver å gjøre seg "usynlig". Kristoffer sier selv at stammingen er til hinder for ham, at han er engstelig for framtiden og at han ønsker hjelp.

Katrine mener også at Kristoffer trenger hjelp, men den eneste utøvende logopeden i kommunen har nylig sluttet. Kommunen ønsker ikke å ansette ny logoped. Katrine vet at det er en lærer som er utdannet logoped ved skolen til Kristoffer. Han har imidlertid aldri jobbet som det, og siden det er så lenge siden han var utdannet, føler han seg usikker og vil kun jobbe som lærer.

Katrine er også logoped, men synes hun har mer enn nok å gjøre med det sakkyndige arbeidet. Hun er medlem av Norsk Logopedlag og forpliktet på logopedlagets yrkesetiske retningslinjer der det bl.a. står at: «….. lagets medlemmer, gjennom undervisning og behandling, (skal) arbeide til beste for mennesker som har vansker med tale, språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging.»

  • Hvilke etiske utfordringer står Katrine overfor?
  • Hvordan ville du som fagperson forholdt deg til at Kristoffer ikke får den hjelpen han han trenger?
  • Hvordan ville du som fagperson forholdt deg til Kristoffers foreldre?
  • Og hva med læreren som er logoped? Hva er hans etiske dilemma?

Hva mener du?

Mangel på logoped, stamming (pdf)