Ny som medlem

I denne brosjyren kan du lese om fordelene ved å være medlem i Utdanningsforbundet. Den finnes både på bokmål og nynorsk.

Ti gode grunner til å være medlem

 1. Som medlem har du en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte er medlemmenes representant i møte med arbeidsgiver og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

 2. Medlemskap gir større mulighet til å påvirke arbeidsforholdet ditt.

 3. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet når dine lønns- og arbeidsvilkår skal sikres.
  Som medlem er du med på å legge kraft bak kravet om likeverdige og gode arbeidsvilkår.

 4. Du får råd og hjelp, om nødvendig fra jurist, i saker som angår arbeidsforholdet ditt.

 5. Du får anledning til å bli med og bygge et engasjerende, sosialt og faglig felleskap.

 6. Utdanningsforbundet organiserer pedagogisk personale på hele utdanningsfeltet.
  Dette fellesskapet er vår styrke.

 7. Du blir del av et engasjerende felleskap som jobber for å gjøre barnehagen og skolen bedre. Utdanningsforbundet er en sentral premissleverandør i utdanningspolitikken, både lokalt og nasjonalt.

 8. Du får tilsendt medlemsbladet Utdanning 11 ganger i året. I tillegg får du et abonnement på ett av våre fagtidsskrifter.

 9. Du får mulighet til faglig utvikling gjennom ulike stipendordninger og spennende kurs
  og konferanser.

 10. Du får tilgang på noen av markedets mest gunstige forsikringer og andre medlemstilbud.

 

Velkommen som medlem

Utdanningsforbundet er en arbeidstakerorganisasjon for lærere og ledere i utdanningssystemet, fra barnehage, skole og høyere utdanning. Vi er en sterk og engasjert organisasjon med et godt tillitsvalgtsapparat. Det er trygt å ha oss i ryggen i hverdagen som yrkesutøver. Utdanningsforbundets viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, i profesjonsspørsmål og i utdanningspolitiske saker. Som medlem får du tilbud om råd og hjelp når du trenger det i tillegg til flere medlemstilbud, og ikke minst – du har mulighet for større innflytelse!

I denne brosjyren finner du informasjon om Utdanningsforbundet og politikken vår og om hva organisasjonen kan gjøre for deg. Samtidig sier den litt om hvilke rettigheter du har, og hvor du kan henvende deg dersom du har behov for det.

Representerer hele utdanningssystemet

Med over 190.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges største fagforening for utdanningsområdet – og landets nest største fagforening. Vi representerer dyktige og bevisste yrkesutøvere med høy faglig og pedagogisk kompetanse fra hele utdanningssystemet. Vi har medlemmer i barnehage, grunnskole og videre­gående opplæring i tilllegg på fagskoler, høgskoler og universitet, i PP-tjenesten,  kompetansesenter, voksenopplæring og administrasjon.

Premissleverandør og pådriver
Utdanningsforbundet er en tydelig ­politisk aktør, men vi er ikke parti­politiske. Vi har et bredt samfunnsengasjement og er aktive i utdanningsdebatten – blant annet en sentral og viktig høringsinstans. Lønns- og utdanningspolitikk står sentralt i arbeidet vårt. Vår kompe­tanse, størrelse og faglige tyngde gjør at både arbeids-givere og politikere lytter til oss. Det gir oss påvirkningskraft!

Du blir hørt
Utdanningsforbundet er en demokratisk organisasjon med tillitsvalgte på alle nivå. Medlemskapet gir deg medinnflytelse over din egen arbeidssituasjon – og du er med i et faglig fellesskap. På arbeidsplasser der det er klubb, og i lokallaget kan du påvirke forbundets prioriteringer og politikk.

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet ønsker et utdanningssystem av høy kvalitet som tilbyr gratis og likeverdig utdanning til alle.

Vi arbeider blant annet for:

 • å styrke kvaliteten i utdanningen
 • gode lønns- og arbeidsvilkår
 • at lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes
  ansvar og kompetanse
 • et godt arbeidsmiljø – både fysisk og psykososialt
 • at ledere i barnehage og skole gis muligheter til
  å være gode ledere
 • et barnehagetilbud til alle med høy kvalitet og
  høyt faglig innhold
 • en skole med høy kvalitet der alle skal få like
  muligheter til vekst og læring

Internasjonalt engasjement
Utdanningsforbundet har også et bredt internasjonalt engasjement, med medlemskap i den verdensomspennende lærerorganisasjonen Education International (EI). Vi er også sterkt engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid, der ett av målene er en bredere kvinne-representasjon i fagforeningene.

Studentmedlemmene

Lærerstudentene i Utdanningsforbundet er forbundets interesseorganisasjon for lærerstudenter. Lærerstudentene arbeider blant annet for å heve kvaliteten på lærerutdanningene, og for å ivareta medlemmers rettigheter tilknyttet deres studiesituasjon.

Medlemskapet i Lærerstudenten er gratis. Studentmedlemmer som også arbeider i utdanningssystemet med minst 20 prosent stilling, kan velge å betale kontingent for arbeidsforholdet og få fulle rettigheter og plikter som arbeidstakermedlem i Utdanningsforbundet.

Mer info på udf.no/student eller laererstudentene.no

Hovedorganisasjonen Unio

Utdanningsforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio med om lag 400.000 medlemmer. Unio har blant annet ansvar for de fleste sentrale lønnsoppgjørene. Unio har 14 medlemsforbund som i tillegg til Utdanningsforbundet er Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Presteforeningen, Norsk Radiografforbund, Norsk Tannpleierforening, Skatterevisorenes Forening, Det Norske Diakonforbund, Det norske maskinistforbund og Bibliotekarforbundet. Les mer på unio.no

Nettsiden udf.no 

Våre nettsider har nyheter og informasjon om politikken vår og annet aktuelt faktastoff. Her finner du også informasjon om våre forsikringer og andre medlemstilbud, stipendordninger, kurs og konferanser m.m.

Vi er aktive i sosiale medier, blant annet Facebook og Instagram, og medlemmene oppfordres til aktivitet og til å delta i diskusjoner.

Vi utgir også nyhetsbrev, som sendes medlemmene regelmessig. I tillegg utgir vi egne nyhetsbrev til skoleledere og til styrere. 

Min side

Som medlem kan du registrere og oppdatere egne data på Min side på udf.no. Her får du tilgang til informasjon som gjelder spesielt for deg som medlem, som ditt medlemskap, adresse, ansettelsesforhold m.m.

I tillegg kan du bruke siden til å bestille forsikringer og abonnement, melde deg på kurs og konferanser eller søke om stipend. Her finner du også forsikringsdokumentene dine.

Innlogging
Du kan logge inn med BankID/BankID på Mobil eller med medlemsnummer. Ved første gangs innlogging med medlemsnummer er passordet ditt 11-siffrede fødselsnummer. Du oppretter ditt eget passord i forbindelse med første innlogging.

Av sikkerhetshensyn krever vi en pinkode (engangskode) hver gang du logger deg inn. Denne sendes til din mobiltelefon ved innlogging. For at du skal kunne motta pinkoden, må ditt mobilnummer være riktig registrert i vårt organisasjonssystem.

Mangler du ditt medlemsnummer eller har behov for å korrigere ditt mobilnummer, kan du kontakte vårt medlemsregister på telefon 24 14 20 00 (tast 2), eller sende e-post til [email protected]

For at vi skal kunne ivareta deg som medlem på best mulig måte, er det viktig at du bruker Min side og oppdaterer egne data der.

Det er spesielt viktig i forbindelse med en eventuell konflikt eller streik, men også ved utsending av medlemsblad, tidsskrifter og medlemsalmanakk, i forbindelse med uttak av medlemslister for tillitsvalgte og ved all annen kontakt mellom deg og forbundet.

Medlemsbladet

Utdanning utgis 11 ganger i året og er Utdanningsforbundets medlemsblad. Bladet dekker hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning, med reportasjer, nyhetsstoff og debatt. Bladet utgis både på papir og som e-blad.

Tidsskriftene våre

Utdanningsforbundet utgir flere fagtidsskrifter. Som medlem får du, i tillegg til medlemsbladet Utdanning, ett av følgende tidsskrift:

 • Bedre Skole er tidsskriftet om skole og skoleledelse.
 • Første steg handler om barnehage og oppvekst. Tidsskriftet henvender seg til barnehagelærere og andre barnehageinteresserte.
 • Yrke handler om yrkesopplæring. 
 • Spesialpedagogikk inneholder fag- og forskningsartikler, kronikker, debattstoff fra det spesialpedagogiske virkefeltet.

Alle fire tidsskriftene utgis fire ganger i året, både på papir og som e-blad.

Utdanningsnytt

Utdanningsnytt.no er nettstedet til alle bladene og utgir også nyhetsbrev.

Mer info finner du her.

Våre fem fagblader og Utdanningsnytt redigeres etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk og er medlemmer i Fagpressen.

Kurs og konferanser gir påfyll

Utdanningsforbundet tilbyr og arrangerer en rekke kurs og konferanser om utdanningspolitiske og faglige spørsmål. Vi arrangerer også faglig-pedagogiske kvelder om aktuelle tema for medlemmene. Mer info udf.no/kurs.

Du kan søke stipend

Utdanningsforbundet tilbyr flere stipendordninger som medlemmene kan søke på. De er:

 • Utdanningsforbundets videreutdanningsstipend:
  Gir stipend til medlemmer som ønsker å ta videreutdanning tilsvarende minst 30 studiepoeng.
 • Oslo Lærerinnelags Fond:
  Gir stipend til kvinnelige medlemmer i grunnskolen til videreutdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng.
 • Skolefrontens Fond:
  Gir stipend til virksomhet med betydning for skolens arbeid for å fremme holdninger og verdier, bl.a. toleranse og menneskeverd. Stipendet har bakgrunn i lærernes kamp under krigen.
 • Andre stipendordninger:
  Støtteordninger gjennom EU, EUs utdanningsprogrammer og Erasmus+.

Mer info udf.no/stipend og Stipend til studenter og ansatte på diku.no 

Trenger du juridisk hjelp

Har du spørsmål av juridisk karakter i arbeidsforholdet, kan du få hjelp av Utdanningsforbundet, om nødvending av jurist eller advokat.

Ta kontakt med den tillitsvalgte på din arbeidsplass eller ditt lokallag.

Klubben

Klubben er en møteplass på arbeidsplassen der du som medlem kan påvirke politiske spørsmål og prosesser, samt være med på å velge tillitsvalgte (klubbleder/styre).

De tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver. Samtidig er de bindeledd mellom klubben og andre organisasjonsledd i Utdanningsforbundet.

Mer info udf.no/organisasjon

Hva er kontingenten?

Yrkesaktive medlemmer betaler 1,25 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer ev. trekk av grunnforsikringspremie, se side 10. Minste beløp for yrkesaktive medlemmer og pensjonistmedlemmer er kr 80 per md. Se gjeldende kontingentsatser på udf.no/kontingent

Som nyutdannet har du kontingentfritak første skole-/barnehageår etter avsluttet grunnutdanning.

Som studentmedlem har du gratis medlemskap. Har du arbeid innenfor utdanningssystemet ved siden av studiene, får du fulle rettigheter ved å betale kontingent. Meld fra om ansettelsesforholdet på Min side.

Mer info på udf.no/kontingent

Har jeg plikter som medlem

Som medlem må du rette deg etter Utdanningsforbundets vedtekter og vedtak. Du må også følge pålegg fra organisasjonen, for eksempel ved streik. Der sier vedtektene:

«Medlemskapet innebærer at Utdanningsforbundet har fullmakt fra det enkelte medlem til å beslutte og iverksette kollektiv plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjør. Fullmakten omfatter også andre former for arbeidsnedleggelse eller blokade, jf. vedtektenes § 5 og 22.»

Som medlem er du forpliktet til å melde fra om endringer som har betydning for medlemskapet. Medlemmer er i tillegg forpliktet til å betale medlemskontingent, som normalt skjer ved kontingenttrekk. Som medlem har du et selvstendig ansvar for å påse at kontingenten til en hver tid er betalt. Manglende kontingentinnbetaling kan medføre at du blir stående uten fagforeningsrettigheter og eventuelt uten gyldige forsikringer. Medlemmer kan ikke ved å melde seg ut unndra seg påløpte økonomiske forpliktelser som følge av medlemskapet.

Utmelding sendes skriftlig til Utdanningsforbundets sentrale medlemsregister, enten per post eller epost. 

Mer info på udf.no/om medlemskapet

Aktive pensjonister

Medlemmer kan fortsette som pensjonistmedlemmer når de går av med pensjon. Pensjonistmedlemmene har eget styre, i tillegg har mange kommuner/lokallag egne pensjonistlag.

Mer info på udf.no/pensjonist

Hvor henvender jeg meg?

Endringer i medlemskapet
For inn- og utmeldinger, kontingent, endring av adresse eller arbeidsplass, permisjoner, medlemstilbud m.m., gå inn på Min side. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med seksjon for medlemsservice:
E-post: [email protected] Telefon: 24 14 20 00 (tast 2).

Spørsmål om saker
Har du spørsmål eller ønsker å ta opp en sak med Utdanningsforbundet, kan du ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ingen tillitsvalgt der eller gjelder det en sak som du ikke ønsker å ta opp med den arbeidsplasstillitsvalgte, kan du kontakte ditt lokallag.

Alle fylkeslag og mange av lokallagene har egne nettsider. De finnes på udf.no.

Forsikringsordninger

Utdanningsforbundet tilbyr medlemmene gunstige forsikringer.

Mer informasjon om forsikringer og gjeldende priser finner du på udf.no/medlemstilbud.

Gunstige forsikringsordninger

Utdanningsforbundet tilbyr forsikringer til alle medlemmer og samarbeider med Tryg Forsikring. Avtalen er delt mellom kollektive forsikringer og private forsikringer. I tillegg tilbyr vi Utdanningsforbundets hus- og bilforsikring. Utdanningsforbundets kollektive forsikringer er fremforhandlet og tilpasset våre medlemmer, med unike dekninger til en god pris. Private forsikringer kan bestilles direkte i Tryg og som medlem får du 35 prosent rabatt.

Alle skader meldes direkte til Tryg.

Grunnforsikringen – livs- og familieulykkesforsikring

Alle som melder seg inn i Utdanningsforbundet innlemmes automatisk i grunnforsikringen. Normalt kreves innlevering av helseopplysninger for å få en livsforsikring, men ved at alle i en gruppe automatisk får forsikringen, unngår vi dette og kan sikre at alle våre medlemmer får en livsforsikring uansett helsetilstand.

Forsikringen dekker:

 • Livsforsikring for medlemmet, som gir utbetaling ved medlemmets død.
 • Ulykkesforsikring for familie, som dekker medlemmet, ektefelle/samboer, samt hjemmeboende barn ut året de fyller 21 år.
 • Erstatning ved familiemedlems død.

Forsikringen koster kr 74 per md. For mer informasjon, se våre nettsider.

Dersom du ikke ønsker grunnforsikringen, kan du reservere deg ved å sende en skriftlig henvendelse til [email protected]. Har du reservert deg og eventuelt ønsker forsikringen senere, kreves det innlevering av helseerklæring.

Livs- og uføreforsikring

Har du grunnforsikring, kan denne utvides ved å tegne livs- og/eller uføreforsikring. Dette kan også gjøres for ektefelle/samboer. Livsforsikring gir utbetaling ved død, mens uføreforsikring gir erstatning ved arbeidsuførhet.

Du kan selv velge hvor høy dekning du vil ha. Prisen beregnes etter alder og valgt forsikringssum. På www.udf.no kan du lese mer, beregne pris og sende inn søknad.

Reiseforsikring

Reiseforsikringen dekker blant annet:

 • 90 dagers reisevarighet i hele verden
 • Tap av bagasje
 • Reisesyke, hjemtransport, reiseavbrudd
 • Evakuering
 • Avbestilling
 • Dekning for egenandel på leiebil
 • Forsikringen dekker barn ut året de fyller 21 år

Pris for 2024 er kr 948 for én person, og kr 1668 for familie. Pris for medlemmer over 70 år er kr 1932 for én person, og kr 2916 for familie.

Det er ingen egenandel ved skade.

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker vann-, brann-, tyveri- og naturskade på privat innbo (ikke selve huset) med inntil 3 millioner kroner per skadetilfelle. Forsikringen har også en rekke gode tilleggsdekninger.

Pris for 2024: kr 1512.

Barneforsikring

Forsikringen dekker:

 • Medisinsk invaliditet, varig skade på person
 • Erstatning for arbeidsuførhet
 • Tekniske hjelpemidler og nødvendig ombygging av bolig
 • Merutgifter til pleie og tilsyn
 • Utgifter ved ulykkesskade
 • Engangserstatning ved alvorlige tilstander
 • Dagpenger ved langvarig sykdom

Pris for 2024, kr 1896 i året per barn under 21 år. For barn over 21 år er prisen kr 2640. Tilleggsdekninger kan kjøpes direkte hos Tryg.

Studentforsikringen

Utdanningsforbundets studentforsikring består av innbo-, reise-, ulykkes- og uføreforsikring. I tillegg har den ekstra dekninger som man ikke får i ordinære forsikringer. Forsikringen kan bestilles av alle under 30 år, og koster kun kr 1200 i året. Den kan kun kjøpes som en pakke. Studentmedlemmer kan også kjøpe forbundets ordinære forsikringer.

Forsikringspakken inneholder:

 • Innboforsikring, med forsikringssum på kr 500 000.

 • Reiseforsikring for én person, som Utdanningsforbundets ordinære reiseforsikring, men dekker i tillegg studieavbrudd og hjemtransport i Norden ved alvorlig sykdom i
  nærmeste familie. Ved studieopphold i utlandet gjelder forsikringen i 180 dager.

 • Helsetelefon og psykisk legehjelp

 • Ulykkesforsikring, med forsikringssum kr 500 000 gir i tillegg utbetaling på kr 5000 ved bruddskade på ben, arm, skulder, hode.

 • Uføreforsikring, med dekning på 5 G. Forsikringen er som Utdanningsforbundets ordinære uføreforsikring, men du slipper å levere helseerklæring når du bestiller den. Ønsker du høyere forsikringssum, kan dette søkes om  som en tilleggsdekning. Du må da levere søknad med helseopplysninger.

Kritisk sykdomsforsikring

En forsikring som kan lette de økonomiske konsekvensene for deg og din familie, hvis du blir alvorlig syk. Forsikringen gir utbetaling ved 20 alvorlige sykdommer. Du velger selv forsikringssum. Forsikringen krever helseerklæring og bestilles via våre nettsider.

70+ forsikring

70+ forsikring er en skreddersydd forsikringspakke for våre godt voksne medlemmer.

Forsikringspakken inneholder:

 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring
 • Ulykkesforsikring uten opphørsalder, med dekning fra 1 prosent invaliditet.
 • Tilgang til helsetelefon der du kan snakke med leger og sykepleiere.

Pris for 2024 er kr 3696 for én person, og kr 4680 for familie.

Medlemmer som har innbo-, reise- og grunnforsikring vil ved første hovedforfall etter fylte 70 år automatisk bli overført til Utdanningsforbudets 70+.

Utdanningsforbundets bil- og husforsikring

Utdanningsforbundets bil- og husforsikring har unike dekninger for våre medlemmer.

Utdanningsforbundets bilforsikring

Som medlem får du 75 prosent bonus ved bestilling av Utdanningsforbundets bilforsikring. Vi har to ulike bilforsikringer, delkasko og bil ekstra. Delkasko kan være aktuell hvis du har en eldre bil. Har du en nyere bil eller en bil med høy verdi anbefales bil ekstra. Les mer om de ulike forsikringene på våre nettsider.

Utdanningsforbundets husforsikring

Vi tilbyr husforsikring ordinær og husforsikring ekstra. Alle unike fordeler er lagt inn i hus ekstra. Hus ekstra dekker følgeskader etter utett tak og utett bad, som er de vanligste former for vannskader. Vi anbefaler derfor dette alternativet til våre medlemmer. I hus ekstra har vi også inkludert hussoppforsikring samt kriminalitets- og konkursdekning ved bruk av håndverkere.

Felles for hus og bil er at de bestilles via Tryg sine nettsider.

Elektroniske forsikringsdokumenter

Alle dine forsikringer i Utdanningsforbundet finner du på Min side på udf.no.
Du logger inn med medlemsnummer eller BankID.

Utdanningsforbundets medlemsapp

I Utdanningsforbundets medlemsapp finner du reisekort, medlemskort og medlemsfordeler på ett sted. Du kan også endre og oppdatere dine medlemsopplysninger direkte i appen.

Appen heter «UDF Medlem» og kan lastes ned fra Google Play eller App Store.

Bestilling og priser

Mer detaljer rundt alle våre avtaler finnes på udf.no/medlemstilbud.

Har du spørsmål, kontakt seksjon for medlemstilbud: e-post: [email protected] eller telefon: 24 14 20 00.

Disclaimer: Utdanningsforbundet tar forbehold om endringer og skrivefeil. Det er alltid forsikringsbevis – og vilkår som gjelder for dine forsikringer. Disse er tilgjengelige på Min side.