Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

I perioden 2010–2012 arbeidet Utdanningsforbundet for å utvikle et felles uttrykk for lærerprofesjonens grunnleggende verdier og etiske ansvar. Dette resulterte i 'Lærerprofesjonens etiske plattform'. Denne brosjyren er ment å gi en kort presentasjon av intensjonen bak 'Lærerprofesjonens etiske plattform', samt av plattformens form og innhold.

Etisk bevissthet og høy faglighet er avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning i barnehager og skoler. Lærerprofesjonens faglige skjønn er det som gjør god utdanning mulig. Men skjønnsutøvelsen gir også rom for uheldig praksis, krenkelser og urett, mot barnehagebarn og elever. Dette gjør at vi har et særlig ansvar for å være åpne om de faglige og pedagogiske valgene vi tar. Samfunnet skal ha tillit til at vi bruker vårt handlingsrom på en etisk forsvarlig måte.

Plattformens hva, hvem og hvorfor

'Lærerprofesjonens etiske plattform' er et konkret uttrykk for de forpliktelsene som følger av ansvaret for barnehagebarn og elevers læring, utvikling og danning.

Formålet med plattformen er å skape et felles grunnlag for å videreutvikle profesjonens etiske bevissthet, og et felles utgangspunkt for hvordan vi håndterer de utfordringene som følger av det samfunnsmandatet som norsk barnehage og skole er gitt.

'Lærerprofesjonens etiske plattform' er et verktøy for å hjelpe profesjonen som kollektiv med å sikre god praksis på de områdene som aldri vil kunne lov- og planfestes til minste detalj.

Profesjonsetikken gjelder for alle lærere og ledere i norsk barnehage og skole.

Lærerprofesjonens grunnleggende verdier

'Lærerprofesjonens etiske plattform' bygger på følgende to universelle grunnverdier:
Menneskeverd og menneskerettigheter samt respekt og likeverd. Verdiene profesjonell integritet og personvern er konkretiseringer av de to foregående verdiene.

Verdiene er avledet av profesjonens samfunnsmandat, som bygger på formålsparagrafene i opplæringsloven og rammeplan for barnehagen. Den enkelte barnehagelærer, lærer og leder har i tillegg et etisk ansvar i møte med barnehagebarn, elever og deres foreldre.

Menneskeverd og menneskerettigheter
De universelle menneskerettighetene skal gjelde alle mennesker, og som lærerprofesjon skal vi forsvare disse rettighetene nasjonalt og internasjonalt. Utdanning handler om å åpne verden for barn og unge – vi skal støtte det enkelte barn og den enkelte elev i sitt livsprosjekt. Det å handle riktig overfor barn og unge er en grunnleggende etisk verdi for lærerprofesjonen.

Respekt og likeverd
Lærerprofesjonen skal sørge for at makten den enkelte lærer og leder har, ikke brukes til å krenke barnehagebarn, elever og foreldres verdighet. Alle barn og unge har rett til medvirkning, men innenfor fellesskapets rammer.

Lærerprofesjonen skal handle slik at samfunnet har tillit til at den enkeltes rett til medvirkning blir ivaretatt, uten at dette går ut over enkeltpersoner eller grupper.

Profesjonell integritet
Etisk bevissthet uten høy faglighet, eller høy faglighet uten etisk bevissthet, vil ikke være nok for et medlem av lærerprofesjonen. Metodefriheten må ses ut fra et slikt perspektiv.

Fordi lærerprofesjonen har makt til å påvirke barn og unge, på både godt og vondt, er det avgjørende å være åpne om arbeidet. En slik åpenhet, som viser at vi både kan og vil barn og unges beste, skaper tillit i samfunnet.

Personvern
Den siste grunnleggende verdien er personvern. Kravet om åpenhet, for å fremme tillit til lærerprofesjonens arbeid, har også en grense. For lærerprofesjonen er tilgangen til sensitive personopplysninger stor. Lærere og ledere i barnehage og skole må sikre at opplysningene ikke brukes slik at andres verdighet og personlige integritet kan krenkes.

Lærerprofesjonens makt skal være begrenset til å virke for dem det gjelder, der det gjelder. Taushetsplikten og opplysningsplikten skal håndheves for å fremme barn og unges beste.

Lærerprofesjonens etiske ansvar

Lærerprofesjonens etiske ansvar følger av de grunnleggende verdiene i plattformen. Etikk er kontekstavhengig, og ansvaret vi forvalter vil derfor arte seg forskjellig fra situasjon til situasjon. Ansvaret blir konkretisert i den praktiske yrkesutøvelsen. I plattformen er dette tydeliggjort gjennom tre ulike perspektiver:

  • Den enkelte profesjonsutøvers ansvar i direkte møte med «sine» barnehagebarn eller elever og deres foreldre.
  • Den enkelte profesjonsutøvers ansvar som del av kollegiet på sin arbeidsplass.
  • Den enkelte profesjonsutøvers ansvar som del av lærerprofesjonen som samfunnsaktør.

De tre ulike perspektivene som dette ansvaret er avledet fra, kan bære i seg innebygde motsetninger eller interessekonflikter. Det er ikke nødvendigvis gitt hvilke verdier som skal veie tyngst når de står i konflikt med hverandre, men lærerprofesjonen er forpliktet til å arbeide for å håndtere eventuelle verdikonflikter og interessemotsetninger på en best mulig måte.

Lærerprofesjonens lojalitet skal ligge hos barnehagebarn og elever for å fremme deres beste.

Den profesjonsetiske forpliktelsen

Plattformens siste setning knytter an til den innledende delen, og understreker at man som lærer eller leder i barnehage og skole er en del av noe større enn sitt eget arbeidsforhold.

Lærerprofesjon har gjennom et politisk vedtatt mandat noen grunnleggende oppgaver som ikke kan løses uten gjennom felles drøftinger og diskusjon om hvordan arbeidet best kan utføres.

Arbeidet med profesjonsetikk er dermed en prosess ment for å støtte og hjelpe hverandre til å utvikle en praksis som sikrer at rommet mellom lovverket og den individuelle friheten blir fylt av lærerprofesjonens egen stemme.

Rommet for skjønnsutøvelse er lærerprofesjonens domene – denne skjønnsutøvelsen utvikles i møtet mellom lærerprofesjonens kunnskapsbase og den enkelte barnehagelærer, lærer og leders erfaringer. Med dette følger også ansvaret for å videreutvikle og korrigere seg selv slik at praksis fremmer barnehagebarn og elevers beste.

Barnehagelærere, lærere og ledere er forpliktet på 'Lærerprofesjonens etiske plattform', og kan aldri unndra seg sitt profesjonelle ansvar.