Er du en engasjert lærer i norsk, naturfag eller kroppsøving?

Nå har du muligheten til å bli medlem i et av Utdanningsforbundets fagnettverk. Vi søker aktuelle kandidater til pilotprosjekt. NB: Fristen for å melde interesse er nå ute!

Brenner du for faget ditt og har lyst til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner med andre som også er engasjert? Eller kjenner du kanskje noen som gjør det? Da kan dette pilotprosjektet være noe for deg eller for dem. Vi starter med fagnettverk i norsk, naturfag og kroppsøving med 6-10 medlemmer i hvert nettverk.

Fristen er nå ute

Fristen for å melde interesse for å bli med i ett av nettverkene var 20. mars 2023. Vi er nå i gang med å gå gjennom alle kandidatene. Aktuelle kandidater blir kontaktet i løpet av våren. Responsen har vært stor og vi takker alle som har meldt sin interesse for å delta!

Hvem kan bli medlem?

For å bli medlem av et fagnettverk må du ha stor interesse for faget, formell kompetanse i faget og undervise i det aktuelle faget.

Du må ha ditt daglige virke i grunnskole, videregående opplæring eller i lærerutdanningene. Vi ønsker at de som skal sitte i et fagnettverk representerer hele utdanningsløpet. Det er en styrke at nettverkene har med lærere fra ulike skoleslag, med sine ulike perspektiver. Bare medlemmer i Utdanningsforbundet kan søke.

  • at profesjonen blir bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsfag.
  • å styrke Utdanningsforbundets argumentasjon i saker som handler om enkeltfag.
  • å starte og holde ved like faglige diskusjoner blant forbundets medlemmer.
  • at forbundet kan møte medlemmenes fagidentitet

Hva skal nettverkene gjøre?

For å oppfylle formålet skal nettverkene løfte frem spørsmål knyttet til nettverksfaget, og bidra til å stimulere til diskusjon og styrke argumentasjonen innad i organisasjonen, ute i profesjonen og ellers i samfunnsdebatten.

Det kan de for eksempel gjøre gjennom innspill til Utdanningsforbundets politiske organer. De kan også gi innspill til utvikling av fagkurs og seminarer i Utdanningsforbundet og ta initiativ til og bidra til utvikling av materiell til bruk på arbeidsplassene.

Andre eksempler på aktiviteter kan være å gi innspill om metodespørsmål og læremidler og til utvikling av læreplaner, om vurderingssystemet, eksamen og sensur, og til hvordan etter- og videreutdanning innen faget kan bli bedre og hvordan faget kan ivaretas på en god måte i grunnutdanningene.

Nettverksmedlemmene kan også bidra gjennom å holde seg oppdatert på forskning innen eget fagfelt, og gi innspill til hvordan den kan formidles og tas i bruk.

Dette er bare eksempler på aktiviteter som kan bidra til at nettverkene oppfyller formålet. Medlemmene får selv mulighet til å forme arbeidet i nettverkene.

Vi dekker utgifter

Du skal ikke ha utgifter ved å være med i et fagnettverk. Du får en kompensasjon i form av møtegodtgjøring, med en fast sum per møte. Utdanningsforbundet vil også dekke tapt lønnsfortjeneste for deg i forbindelse med møtedeltagelse i fagnettverkene. Reiseutgifter vil vi også dekke.

Har du spørsmål? Les mer her: Spørsmål og svar om fagnettverk i Utdanningsforbundet

NB: Denne siden ble oppdatert 22. mars. Skjema for å melde interesse er nå tatt bort. Fristen var 20. mars.