Elevmedvirkning i praksis

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 29. mars kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: hegnic@udf.no
Telefon: 48024062

På dette digital kurset får vi møte to skoler som har tatt elevmedvirkning på alvor. Lærere og elever vil gi oss eksempler på elevmedvirkning og reflektere rundt de positive effektene det gir og hvilke utfordringer de møter. Rektorene vil fortelle om hvordan de legger til rette for at elevmedvirkning skal prege praksis på deres skoler.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Overordnet del av læreplanen presiserer at elevmedvirkning både dreier seg om at elevene aktivt bidrar til å skape et godt læringsfellesskap sammen med lærerne og at elevene på skolen skal oppleve demokrati i praksis. Elevmedvirkning dreier seg altså både om at elevene skal erfare, delta i og lære om demokratiske strukturer og prosesser og at de skal være med på å planlegge opplæringen og undervisningen. 

Selv om elevmedvirkning fremheves i LK20, forstås og praktiseres det forskjellig og i variert grad i dagens skole. Så variert at elevdemokrati og medvirkning får relativt lavt score i den siste elevundersøkelsen.

Dersom elevene både skal medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet, må elevmedvirkning prege skolens praksis. Elever, lærere, skoleledere og skoleeiere må ha en felles forståelse av hva elevmedvirkning er, og betydningen medvirkning kan ha for elevenes læring, utvikling og tilhørighet. 

Kursets målsetting:
Deltakerne får eksempler på reell elevmedvirkning og inspirasjon til å styrke elevmedvirkning i egen undervisning og på egen skole.

Presentasjon av skolene:
Bryne videregåande skule, ved rektor Ingunn Folgerø
. På Bryne vidaregåande skule har de fokus på økt elevmedvirkning gjennom læringsråd og elevbasert profesjonsutvikling. I læringsrådene sitter elever, lærere, tillitsvalgte og ledere sammen og drøfter undervisning og vurdering. Eleven blir hørt og deres synspunkter blir vektlagt. Elevene og lærerne blir enige om noe som er spennende å prøve ut og så planlegger de sammen hvordan det skal gjøres. Etter gjennomføring blir prosjektet evaluert.  Bakgrunnen for denne elevbaserte profesjonsutviklingen var å forbedre undervisningskvaliteten ved skolen.  

Ringstabekk ungdomsskole, ved rektor Hans-Marius Fløtre Christensen. Ringstabekk skole i Bærum har siden 1972 vært opptatt av å øke elevenes medvirkning i hverdagen og heve deres ansvarlighet for egen læring. Prosjektarbeidsmetoden ble raskt skolens bærende metode, og den dag i dag er denne arbeidsformen ryggraden i Ringstabekks identitet. Skoleåret deles inn i 6 perioder, hver med et overordnet tema. Hver periode planlegges sammen med en styringsgruppe som består 4 til 5 elever. Styringsgruppa deltar på en del av lærernes ukentlige teammøte og planlegger opplæringen sammen med lærerne. En ny styringsgruppe etableres noen uker før en ny periode starter, og elevene kan gi innspill om faglig og tematisk innhold i den kommende perioden, organisering og gruppesammensetning, vurderingsformer m.m.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.