Forskningsetikk

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 14. apr. kl. 10:00 - 12:00
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Astrid Kristin Moen Sund
E-post: astsun@udf.no

Bjørg-Eva Aaslid
E-post: bjoaas@udf.no

Nils Winther Lorange
E-post: nillor@udf.no

Forskning i utdanningssektoren øker  i omfang.  Det er mange etiske vurderinger knyttet til forskning, publisering og formidling. Hva sier retningslinjene og hvordan ivaretar vi  forskningsetikken i praksis ?

Målgruppe: Stipendiater og ansatte i vitenskapelige stillinger i UH-sektoren, samt lærerstudenter på masternivå.
Arbeidsmåter: Innledninger og summing på Zoom

Utdanningsforskning er av stor betydning – for enkeltmennesker, for samfunnet, og for global utvikling. Det er vesentlig at forskning foregår på måter som er etisk forsvarlig for alle involverte. Det finnes generelle forskningsetiske retningslinjer for alle, og mer fagspesifikke retningslinjer.

Forskningsetikk er et sentralt tema innen utdanningsforskning og i alle lærerutdanninger. Forskning i og på barnehager og skoler øker i omfang, og det må gjøres etiske vurderinger både knyttet til publisering og formidling, relasjonen til de man forsker på, og relatert til det overordna samfunnsansvaret.

Utdanningsforbundet har vært pådriver i arbeidet med å utvikle Lærerprofesjonens etiske plattform og opprette lærerprofesjonens etiske råd. Hvilken kopling er det mellom forskningsetikken og profesjonsetikken? 

På dette kurset innleder Vidar Enebakk, sekretariatsleder for NESH og Sølvi Mausethagen, professor ved OsloMet og Ingunn Folgerø, leder av lærerprofesjonens etiske råd.


Program:

  • Forskningsetikkloven og forskningsetiske retningslinjer (NESH)
  • Hvordan ivareta forskningsetikk i praksis? I søknads- og forskningsarbeid
  • Forskningsetikk og profesjonsetikk; hvordan henger dette sammen?

Kursets målsetting:
Målet med dette kurset er å bli kjent med Lov om organisering av forskningsetisk arbeid, forskningsetiske retningslinjer, og å reflektere rundt forskningsetikk iog redelighet i forskning i utdanningssektoren. Det er også et mål å belyse koplingen mellom forskningsetikk og profesjonsetikk.

Kurset er ett av tre nye kurs spesielt for Utdanningsforbundets medlemmer i UH-sektoren. 

Vidar Enebakk  
Vidar Enebakk er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Han har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori og vitenskapsstudier fra UiO. 
 
Sølvi Mausethagen
Sølvi Mausethagen er professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet. Hun er utdannet allmennlærer med master i pedagogikk og doktorgrad i profesjonsstudier. Hun var prosjektleder for evalueringen av lærerprofesjonens etiske råd og for rapporten om offentlig ph.d. i utdanningsfeltet. Mausethagen leder for tiden et forskningsprosjekt om bruk av forskning i utdanningsfeltet.

Ingunn Folgerø
Ingunn Folgerø har jobbet flere år som lærer og har bred ledererfaring fra hele utdanningssektoren, blant annet som rektor, fakultetsdirektør ved humanistisk fakultet ved universitetet i Stavanger og som kommunalsjef for oppvekst og læring i Rennesøy kommune. Ingunn er leder av lærerprofesjonens etiske råd.