Fagfornyelsen - konsekvenser for matematikkundervisningen

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 22. mars kl. 14:00 - 16:00
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Kursholder kommer til å fokusere på begrepet dybdelæring og dets praktiske konsekvens for klasserommet. Målgruppe er matematikklærere i grunnskolen. Dette nettkurset er gratis for medlemmer, for ikke-medlemmer er det kursavgift kr 250.

Gratis for medlemmer av Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene.
Kursavgift kr 250 for ikke-medlemmer. Faktura sendes til deltaker på e-post.

Målgruppe: Matematikklærere i grunnskolen

Dybdelæring og økt fokus på utvikling av forståelse i matematikk er sentrale punkter i fagfornyelsen. Det kommer en tydelig presisering av arbeidsmåter, metoder og tenkemåter i matematikk, uttrykt gjennom kjerneelementene i faget. Dette får konsekvenser for hvordan elevene skal arbeide med matematikk i skolen.

Læreplanens ambisjon er at elever skal snakke mer matematikk, fordi det kan bidra til dybdelæring og bedre forståelse i faget. Når undervisningen tar utgangspunkt i elevenes utforsking, stimuleres kreativiteten og øker engasjementet og den indre motivasjonen.

Kursets målsetting:
Kurset kommer til å fokusere på hvordan samarbeid, utforsking og kommunikasjon og bruk av det matematiske språket kan bli et bærende fundament i undervisningen, og slik støtte elevenes matematiske utvikling og deres opplevde mestring i faget. Gjennom samtale får elevene anledning til å beskrive og forklare det de har tenkt, samt å resonnere og argumentere. Utforskingen utfordrer elevene på å lete etter mønster, finne sammenhenger og diskutere seg frem til en felles forståelse. Strategier og fremgangsmåter blir da viktigere enn løsninger.

Innhold og arbeidsmåter:
Dette blir et nettbasert kurs. Kurset vil variere mellom forelesning, presentasjon av ulike oppgavetyper og diskusjon i grupper.

Om kursholder:
Mona Røsseland er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, avd. Bergen. Mona har bakgrunn som lærer i grunnskolen, lærebokforfatter og veileder og kursholder i matematikkundervisning. Hun har en doktorgrad i matematikkundervisning fra Universitetet i Agder. Hennes forskning er blant annet knyttet til elevers oppfattelse av egen matematikklæring og læreres profesjonelle utvikling innen matematikkundervisning.