Stipendordningen i Utdanningsforbundet Bergen

Medlemmer kan søke stipend til kurs og kompetanseheving.

Utdanningsforbundet Bergen har opprettet et stipend som yrkesaktive medlemmer i lokallaget kan søke på. 

Søknadsfristen er satt til 31. desember og 30. juni hvert år.

Stipendordningen:
Stipend kan tildeles yrkesaktive medlemmer i Utdanningsforbundet Bergen som har deltatt på kurs/reiser som kan bidra til utvikling innen:
   1. Utdanningsforbundet sine satsningsområder eller kurs hos utdanningsakademiet.
   2. Egne fag/arbeidsområder.

Det kan tildeles stipend til hel eller delvis dekning av:
   • Kurs som er gjennomført.
   • Reiseutgifter, overnattingsutgifter og/eller kursavgift.

Det tildeles ikke stipend til:
   • Kompetansegivende (studiepoeng) utdanning som kan gi lønnsmessig uttelling.
   • Kurs/personalsamlinger i regi av arbeidsgiver.

Søknader om medlemsstipend må inneholde:
   • Navn, medlemsnummer, kontonummer og arbeidssted.
   • Utfyllende opplysninger om hva det søkes stipend til, vedlagt program eller invitasjon,
      evt. kursbevis eller annen dokumentasjon.
   • Fullstendig finansieringsplan som viser alle kostnader og evt. omfanget av andre
      stipend/stønader som det er søkt om eller som kan påregnes.
   • Søknadsfrister er 31. desember og 30. juni. Husk å legge ved dokumentasjon.

Skjema finner du her:
Søknadsskjema, Stipendordning i Utdanningsforbundet Bergen.docx

Behandling:
   • Utdanningsforbundet Bergen v/ AU vurderer innkomne søknader og tildeler stipend
      etterskuddsvis hvert semester, i januar og august.
   • Søknader som er innkommet før fristene på fullstendig utfylt søknadsskjema med tilhørende bilag for utgifter behandles individuelt.
   • Utdanningsforbundet Bergen sitt medlemsstipend er begrenset oppad til kr. 10.000.
   • Søkere får skriftlig svar på søknaden.
   • Stipend blir utbetalt etterskuddsvis.

Økonomi:
   • Utdanningsforbundet Bergen vil tildele maksimalt kr. 40.000 per år, kr. 20.000 per
      semester til stipend etter denne ordningen.