Stipendordningen i Utdanningsforbundet Bergen

Gjeldende fra 01.01.22. Medlemmer i Utdanningsforbundet Bergen har muligheten til å søke stipend til kurs, reise til kurs og kompetanseheving.

Utdanningsforbundet Bergen har opprettet et stipend som yrkesaktive medlemmer i lokallaget kan søke på. Stipend kan tildeles yrkesaktive medlemmer av Utdanningsforbundet Bergen som har deltatt på kurs/reiser.

Søknadsfristen er satt til 31. desember og 30. juni.

Stipendordningen i Utdanningsforbundet Bergen.
Gjeldende fra 01.01.2022


Stipend kan tildeles yrkesaktive medlemmer i Utdanningsforbundet Bergen som har deltatt
på kurs/reiser som kan bidra til utvikling innen:

   1. Utdanningsforbundet sine satsningsområder eller kurs hos Utdanningsakademiet.
   2. Egne fag/arbeidsområder.

Det kan tildeles stipend til hel eller delvis dekning av:

   • Kurs/reiser som er gjennomført
   • Reiseutgifter, overnattingsutgifter og/eller kursavgift.


Det tildeles ikke stipend til:

   • Kompetansegivende (studiepoeng) utdanning som kan gi lønnsmessig uttelling.
   • Kurs/personalsamlinger i regi av arbeidsgiver.

Søknader om medlemsstipend fremmes på fastlagt søknadsskjema inneholdende:

   • Navn, medlemsnummer, kontonummer og arbeidssted.
   • Utfyllende opplysninger om hva det søkes stipend til, vedlagt program eller invitasjon,
      evt. kursbevis eller annen dokumentasjon.
   • Fullstendig finansieringsplan som viser alle kostnader og evt. omfanget av andre
      stipend/stønader som det er søkt om eller som kan påregnes.
   • Søknadsfrister er 31. desember og 30. juni.

Behandling:

   • Utdanningsforbundet Bergen v/ AU vurderer innkomne søknader og tildeler stipend
      etterskuddsvis hvert semester, i januar og august.
   • Søknader som er innkommet før fristene på fullstendig utfylt søknadsskjema med
      tilhørende bilag for utgifter til reise/ overnatting/kursavgift vedlagt, behandles
      individuelt.
   • Utdanningsforbundet Bergen sitt medlemsstipend er begrenset oppad til kr. 10.000.
   • Søkere får skriftlig svar på søknaden.
   • Stipend blir utbetalt etterskuddsvis.

Økonomi:

   • Utdanningsforbundet Bergen vil tildele maksimalt kr. 100.000 per år, kr. 50.000 per
      semester til stipend etter denne ordningen.

Søknadsskjema finner du her:
Søknadsskjema, Stipendordning i Utdanningsforbundet Bergen per 01.01.2022.docx