Lokale lønns -og arbeidsvilkår - bhg

Sentrale lønnstillegg per 1. september 2020:

  0 år  2 år 4 år 6 år  8 år 10 år  16 år
Stillinger med krav om 3 - årig U/H - utdanning

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

Stillinger med krav 4 - årig U/H - utdanning 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Stillinger med krav om mastergrad  1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Lokal stige for lærere i barnehage i Bergen kommune per 1. september 2020:

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Barnehagelærer

411400

421400

431400

441400

451400

501400

506400

Pedagogisk leder

431400

441400

451400

461400

471400

521400

526400

Ped.led./st.f.tr.styrer

441400

451400

461400

471400

481400

531400

536400

Ped.led. m/spes.ped.

471600

481600

491600

501600

521600

541600

551600

Ped.led./st.f.tr.styrer m/spes.ped.

481600

491600

501600

511600

531600

551600

561600

Spesialpedagog

451600

461600

471600

481600

501600

521600 

531600 

Pedagogisk konsulent

450200

460200

470200

480200

490200

540200

545200

Lokal stige gjelder ved ny tilsetting.

Sentralt avtalte lønnstillegg gis uansett hvilken lønn den enkelte ansatte har fra før. Har du spørsmål vedrørende lønn i den forbindelse, ta kontakt med lokallaget. 

Sentralt avtalte ansiennitetstillegg per 1. september 2020:

  0 år   2 år 4 år 6 år  8 år 10 år  16 år
Stillinger med krav om 3 - årig U/H - utdanning   10000 10000 10000 10000 50000 5000
Stillinger med krav 4 - årig U/H - utdanning   10000 10000 10000 20000 20000 10000
Stillinger med krav om mastergrad    9800 5700 5500 5200 28900 53600

Ved ansiennitetsopprykk i tariffperioden skal "tillegg for ansiennitet" legges til den enkeltes årslønn slik den fremkommer på lønnsslippen.

Kompetansetillegg i tillegg til lokal tabellinnplassering over:

  • 30 stp videreutdanning utover kodeinnplasering gir tilleggslønn på kr 11.000 per år

  • 60 stp videreutdanning utover kodeinnplasering gir tilleggslønn på kr 22.000 per år

Barnehagelærere som er Tipotrenere gis et tillegg på kr 10 000 utover det de ville hatt i ordinær barnehagelærerstilling.

 

Veiledende minstelønn ved tilsetting av styrere i Bergen kommune, per 1.august 2020:

Styrere Årsverk Lønn
  0-14,99 651 500
  15-19,99 662 800
  20-29,99 673 200
  30 + 689 700

Sentral arbeidstidsavtale SFS 2201 - arbeidstid for pedagogisk personale i barnehagen gjeldende for perioden 01.01.2020 til 31.12.2021.

Hefte til tillitsvalgt og styrer om SFS 2201 - planlegging, drøfting og praktisering.

Utdanningsforbundet Hordaland sin tolkning og kommentarer til god praktisering av SFS 2201.

Kjennelsen om SFS 2201 - arbeidstid for pedagogisk personale i barnehagen.


Nasjonal avtale vedrørende praksislærer i barnehagelærerutdanningen.

Retningslinjer for praksisopplæring gir de formelle rammene for praksisopplæringen og er et viktig dokument du som praksislærer og barnehageleder forholder deg til.

Samarbeidsavtale om praksisopplæring mellom HVL og Bergen kommune.

Kontraktmal om praksisopplæring HVL og praksisbarnehagen.


Personalreglement for Bergen kommune gjeldende fra 1. februar 2017.

Arbeidsreglement for Bergen kommune gjeldende fra 1. februar 2017


Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, rev. desember 2015.

Seniortiltak i Bergen kommune - praktisering av ekstra seniordager for alle ansatte


Lokal særavtale inngått mellom organisasjonene og Bergen kommune. Gjeldende avtale er gyldig til 31.12.21.

Det er også enighet mellom partene om "Veileder for tolkning og praktisering av lov- og avtaleverk på HR-området" . Det er partenes intensjon at praktiseringsdokumentet skal føre til så lik praktisering som mulig i alle avdelinger i Bergen kommune innenfor de områdene dokumentet omhandler.

Veilederen omtaler bl.a.: seniordager, lønn ved omplassering, smusstillegg, overtidsmat, egenmeldinger, lønn ved militærtjeneste, behandlingsutgifter, skade på egne eiendeler, ulike bestemmelser knyttet til bruk av bil samt reiser.


Feriepenger og lønn i juli og juli byr også i år på en del spørsmål fra medlemmene. Vi prøver å redegjøre for noen av disse.

Juni og juli består av 2 x 26 = 52 virkedager.


For arbeidstakere under 60 år skal lønn i 30 virkedager erstattes med feriepenger. Det gjenstår da 22 virkedager.

Juli er i hovedsak arbeidstakernes feriemåned. Med feriepenger for 30 virkedager, vil derfor lønn for hele juli (26 virkedager) + 4 virkedager av juni erstattes med feriepenger (22 virkedager av juni gjenstår). Feriepenger utgjør 12% av feriepengegrunnlaget.

Enkelt sagt skal lønnsutbetaling i juni og juli bestå av feriepenger minus inntrekk og en full månedslønn.

Til sammen i juni og juli:
*lønn for 22/26 (22 av 26 virkedager) i juni
*feriepenger (som erstatter lønn for 30/26 av juli måned, altså lønn for juli og for 4 dager av juni)

Bergen kommune gjør det på følgende måte i juni: 
Full junilønn - trekk for 30/26 ("inntrekk") + beregnede feriepenger

Bergen kommune gjør det på følgende måte i juli: 
Full juli lønn

For arbeidstakere over 60 år skal lønn i 36 virkedager (Ferieloven § 5.2)erstattes med feriepenger.

Juli er arbeidstakernes feriepengemåned. Med feriepenger for 36 virkedager, vil derfor lønn for hele juli (26 virkedager) + 10 virkedager av juni erstattes med feriepenger. Feripengesatsen er (12 % + 2,3 %) = 14,3 % av feripengegrunnlaget inntil 6 G (satsen for det som overstiger 6G er 12,0%).

Enkelt sagt skal lønnsutbetaling i juni og juli bestå av feriepenger minus inntrekk og en full månedslønn.

Til sammen i juni og juli:
*lønn for 16/26 juni
*feriepenger (som erstatter lønn for 36/26 juli måned)

Bergen kommune gjør det på følgende måte i juni:
Full junilønn - trekk for 36/26 ("inntrekk") + beregnede feriepenger

Bergen kommune gjør det på følgende måte i juli: 
Full juli lønn

Arbeidsgiveren kan også svare på spørsmål om dette!

 


Utdanningsforbundet Bergen mottar flere og flere henvendelser som gjelder lønnskrav ved tilsetting. Medlemmer er usikre på om de kan eller bør stille krav om høyere lønn ved tilsettingen, enn det stillingen er utlyst med.

Den enkelte arbeidstaker har ved tilsetting anledning til å kreve høyere lønn enn minimumsinnplasseringen for stillingen, og arbeidsgiver kan innvilge slike krav. Angivelse av lønnsplassering i utlysningsteksten vil være grunnlaget for lønnskrav ved tilsetting. Lønnskrav ved tilsetting kan være et viktig virkemiddel for å heve lønnsnivået.

Søkere som tilbys tilsetting, bør etter hvert bli langt mer bevisste på å stille lønnskrav i forbindelse med tilsettingen da dette nå er et naturlig ledd i lønnsdannelsen. Særlig etter innføringen av lokale forhandlinger er det viktig at medlemmene blir bevisst nødvendigheten av å gjøre det, både for å opprettholde det lønnsnivået en lokalt har forhandlet seg fram til og for å heve lønnsnivået ytterligere. Vi vil understreke at det er helt legitimt å stille lønnskrav ved tilsetting i enhver stilling.

Før en søker aksepterer en stilling, bør vedkommende undersøke hvilke lønnsbetingelser, ut over de sentralt fastsatte, som gjelder generelt og for den aktuelle stillingen spesielt. Søkeren bør også ha en mening om hvilke lønnsbetingelser han/hun vil kreve å få opprettholdt fra sin tidligere stilling, dersom det kan være aktuelt. Det er derfor viktig at tillitsvalgte kan rådgi medlemmer som skal tilsettes, om hvilke lønnsbetingelser den som skal erstattes hadde. Medlemmer som søker stillingen, bør derfor ta kontakt med den tillitsvalgte på den aktuelle arbeidsplassen eller med Utdanningsforbundet Bergen i slike tilfeller. Det er den enkelte arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker (medlemmet) som til slutt samtaler når lønn skal fastsettes ved tilsetting. Dersom medlemmet ønsker bistand fra tillitsvalgte, kan dette avtales.

Krav ved tilsetting kan i prinsippet fremmes på tre forskjellige måter: -Medlemmet kan takke ja til stillingen, og fremme et lønnskrav samtidig.
-Medlemmet kan takke ja til stillingen under forutsetning av en nærmere definert høyere lønnsplassering.
-Medlemmet kan forsøke å få lønnskravet vurdert før man svarer ja, eventuelt få utsatt svarfristen.

Valg av strategi er bl a avhengig av:
-Om det er andre kvalifiserte søkere til stillingen.
-Hvor sikker medlemmet er på at arbeidsgiver er opptatt av å få ansatt nettopp vedkommende.
-Hvor interessert medlemmet er i å få stillingen.
-Hvor viktig det er for medlemmet å få høyere lønn.

Velger medlemmet å takke ja, og samtidig fremme lønnskrav, er det sterkeste forhandlings- kortet borte, og arbeidsgiver trenger ikke frykte for ikke å få tilsatt vedkommende.

Hvis medlemmet velger å takke ja til stillingen under forutsetning av at vedkommende får høyere lønn, kan en risikere at arbeidsgiver gir stillingen til den neste på innstillingslisten.

Medlemmet har jo i praksis sagt nei til stillingen dersom arbeidsgiver ikke vil gi høyere lønn. En må også ta med i vurderingen at enkelte arbeidsgivere fremdeles kan bli provoserte av denne måten å fremme lønnskrav på, før det er blitt mer vanlig også for våre stillingsgrupper. Strategien bør derfor brukes med varsomhet, og kravet bør helst komme fram i en dialog med arbeidsgiver – f. eks under intervjuet.

Får medlemmet arbeidsgiveren til å vurdere lønnskravet før svarfristen går ut, slipper vedkommende å gi fra seg viktige forhandlingskort. Samtidig slipper søkeren å svare ja til stillingen før vedkommende vet hvordan lønnsplasseringen blir. Dette er derfor den tryggeste og beste måten å gjøre det på, men det krever at arbeidsgiver er villig til å vurdere kravet fort, eller å utsette fristen. Lønnsplassering bør tas opp som et tema under intervjuet. Hvis medlemmet selv ikke gjør det, bør den tillitsvalgte som deltar i intervjuet vurdere å gjøre det.

Ofte ser vi at lønnsspørsmålet ikke er avklart når tilsettingen er et faktum, men det er jo selvsagt greit å vite alle vilkårene for stillingen, også lønnsvilkårene, på det tidspunktet man velger å ta imot stillingen.

Uansett hvilken måte en velger å fremme lønnskrav på, er det viktig å be om utvidet søkerliste, slik at det er mulig å vurdere eventuelle lønnskrav i forhold til andre søkere. Alle lønnskrav bør selvfølgelig også vurderes opp mot lønnsnivået til andre tilsatte (i tilsvarende stillinger), utdanning, kompetanse, ansiennitet, ansvar og personlige kvalifikasjoner. Det bør også vurderes/undersøkes om arbeidsgiveren har vanskeligheter med å rekruttere til eller beholde arbeidstakere i den stillingen/stillingsgruppen saken gjelder. Dette er også mer og mer aktuelt i forhold til ordinære lærerstillinger og førskolelærerstillinger.

Vi vil særlig gjøre oppmerksom på lærere/skoleledere som søker kommunale stillinger (f eks stillinger innenfor PPT eller konsulentstillinger i administrasjonene) der lønnsnivået stort sett er dårligere enn i skoleverket. Her bør det være mulig å kunne oppnå noe ved å stille lønnskrav ved tilsetting. Alle lederstillinger er spesielt aktuelle når det gjelder å stille lønnskrav ved tilsetting.

Mange arbeidsgivere tilsetter nye medarbeidere med prøvetid (6 måneder). I slike tilfeller bør søker prøve å få arbeidsgiver med på i forbindelse med tilsettingen, at lønnsplasseringen skal vurderes på nytt etter prøvetidens utløp. Dette bør i så fall nedfelles i arbeidsavtalen.

Vi håper orienteringen ovenfor kan være til hjelp for våre medlemmer når de søker seg ny stilling og vurderer å stille lønnskrav i forbindelse med tilsettingen. 

Er du fortsatt i tvil om du vil/kan stille lønnskrav ved tilsetting, bør du ta kontakt med
Utdanningsforbundet Bergen – Tel. 56 12 50 50.


Medlemmer i Utdanningsforbundet har muligheten til å søke stipend til videreutdanning og kompetanseheving.

Utdanningsforbundet Bergen har opprettet et stipend som yrkesaktive medlemmer i lokallaget kan søke på. Stipend kan tildeles yrkesaktive medlemmer av Utdanningsforbundet Bergen som har deltatt på kurs/reiser.

Søknadsfristen er satt til 15. desember og 15. juni.

 

Søknadsskjema til lokallagets stipend.

Om stipendordningen til Utdanningsforbundet Bergen.