Lokale lønns- og arbeidsvilkår - grunnskole

Lokalt inngåtte avtaler og bestemmelser i Bergen kommune

Under revisjon!

Sentrale lønnstillegg for lærere, per 27. september 2022:

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lærer

35 600

24 900

14 700

14 700

14 700

14 700

14 800

Adjunkt

36 000

25 200

14 800

14 800

14 800

15 800

16 800

Adjunkt m/tillegg

30 300

20 300

15 300

15 300

15 300

15 300

15 300

Lektor

31 000

21 200

15 500

15 500

15 500

15 500

15 500

Lektor m/tillegg

32 200

21 800

16 100

16 100

16 100

16 100

16 100

Lokal garantilønn for lærere i skole i Bergen kommune, per 27. september 2022

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lærer

459 600

459 600

459 600

469 800

480 000

530 400

543 400

Adjunkt

502 600

502 600

502 600

512 900

533 100

555 400

573 900

Adjunkt m/tillegg

543 000

543 000

543 000

548 100

560 500

581 200

634 700

Lektor

569 800

569 800

569 800

575 300

580 500

612 700

676 600

Lektor m/tillegg

588 300

588 300

588 300

593 800

601 800

632 000

706 000

Lokal garantilønn for lærere i skole i Bergen kommune, per 1. januar 2023 

  0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Lærer 459 600 459 600 459 600 469 800 480 000 530 400 543 400
Adjunkt 502 600 502 600 502 600 512 900 533 100 555 400 573 900
Adjunkt m/tillegg 543 000 543 000 543 000 548 100 560 500 581 200 639 200
Lektor 569 800 569 800 569 800 575 300 580 500 612 700 682 600
Lektor m/tillegg 588 300 588 300 588 300 593 800 601 800 632 000 713 000

Sentralt avtalte ansiennitetstillegg for lærere per 27. september 2022:

 

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lærer

0

0

10 200

10 200

50 400

8 000

Adjunkt

0

0

10 300

20 200

22 300

13 000

Adjunkt m/tillegg

0

0

5 100

12 400

19 700

40 500 

Lektor                  

0

0

5 500

5 200

31 200

61 900 

Lektor  m/tillegg  

0

0

5 500

5 200

31 200

73 000 

Ved ansiennitetsopprykk i tariffperioden skal "tillegg for ansiennitet" legges til den enkeltes årslønn slik den fremkommer på lønnsslippen.

Lokal lønnsstige gjelder ved ny tilsetting.
Sentralt avtalte lønnstillegg gis uansett hvilken lønn den enkelte ansatte har fra før. Har du spørsmål vedrørende lønn i den forbindelse, ta kontakt med lokallaget.
 

Andre tillegg for lærergruppene i Bergen kommune:

Kompetansetillegg i tillegg til lokal tabellinnplasseringen over: 

 • 30 stp. videreutdanning utover kodeinnplassering gir tilleggslønn på kr 11.000 per år
 • 60 stp. videreutdanning utover kodeinnplassering gir tilleggslønn på kr 22.000 per år

Kontaktlærere har et totalt kontaktlærertillegg på kr. 28 000.

 • Lokalt kontaktlærertillegg på kr. 16.000. Tillegget er uavhengig av stillingsstørrelse.
 • Sentralt kontaktlærertillegg på kr. 12.000. Tillegget er uavhengig av stillingsstørrelse.

Morsmålslærere får et lønnstillegg på 2 000 kr. Morsmålslærere gis tillegg på kr 1 000 pr. skole de arbeider på ut over en skole.

Oppfølgingstillegg for lærere med ansvar for elevgrupper på Bergen læringssenter og Grunnskolen i Bergen er 16 000 kr.

Oppfølgingstillegg for lærere med ansvar for elevgrupper på Bergen voksenopplæring - grunnskole er 16 000 kr.

Rådgiver/sosiallærer får et lønnstillegg på 12 000 kr.

Garantilønn for avdelingsleder SFO med høgskoleutdanning er kr. 630 500 per 1.mai 2022.

Garantilønn for avdelingsleder grunnskole er kr. 703 000 per 1.mai 2022. 

Sikringsbestemmelse for avdelingsleder grunnskole er fjernet av arbeidsgiver Bergen kommune. Det er viktig for kommende avdelingsledere å fremsette lønnskrav ved tilsetting. Ta kontakt med lokallaget ditt for råd og veiledning.

Sikring av lønn for skoleledere (inkl. avdelingsleder grunnskole): SFS 2213 (arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale) pkt. 8.2 sikrer lønn for ansatte i lederstilling: "Ansatte i lederstillinger skal minst avlønnes med den årslønn vedkommende ville vært garantert i en undervisningsstilling."

Rektorer med skoler under ombygging med prosjekt over 100 millioner kr, får i ombyggingsperioden + 20 000 kr.

Veiledende minstelønn ved tilsetting av rektorer i Bergen kommune gjeldende fra 1. august 2022:

Årsverk Minstelønn
1-19,99 756 000
20-29,99 771 000
30-39,99 790 000
40-49,99 800 000
50-59,99 818 000
60-69,99 837 000
70-79,99 857 000
80 + 869 000

 

Sentral arbeidstidsavtale SFS 2213 - arbeidstid skole prolongeres for perioden 01.01.2022 til 31.12.2023. Iverksettes i praksis i Bergen kommune fom 01.08.2022.

Utdanningsforbundet og Bergen kommune Etat for skole skal avholde en fellesskolering i arbeidstidsavtalen den 12. februar 2022.

Protokoll fra forhandlingselementer i arbeidstidsavtale SFS 2213 for Bergen kommune 2022/2023 og Bergen kommunes si praktisering av element i SFS 2213 med presiseringer av praksis for gitte elementer i SFS 2213.

 

Rundskriv 14/17 - avlønning av lærere og avlønning av midlertidig tilsatte lærere uten godkjent utdanning.

Rundskriv 17/2018 - videreutdanning og beholde kontaktlærertillegget.

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, rev. desember 2015.

Seniortiltak i Bergen kommune - praktisering av ekstra seniordager for alle ansatte

Se også under Lokal særavtale, der finnes en veiledning til praktisering av aktuelt lov og avtaleverk.

Personalreglement for Bergen kommune, revidert desember 2022.

Arbeidsreglement for Bergen kommune, revidert desember 2022.

Etisk standard for Bergen kommune, revidert 25.05.2020.

Etikkplakaten for Bergen kommune.

Lokal særavtale inngått mellom organisasjonene og Bergen kommune. 

Det er også enighet mellom partene om "Veileder for tolkning og praktisering av lov- og avtaleverk på HR-området". Det er partenes intensjon at praktiseringsdokumentet skal føre til så lik praktisering som mulig i alle avdelinger i Bergen kommune innenfor de områdene dokumentet omhandler.

Veilederen omtaler bl.a.: seniordager, lønn ved omplassering, smusstillegg, overtidsmat, ferielønn første yrkesår for undervisningspersonalet, egenmeldinger, lønn ved militærtjeneste, behandlingsutgifter, skade på egne eiendeler, ulike bestemmelser knyttet til bruk av bil samt reiser, lesedager for undervisningspersonale.

Vi får mange spørsmål om hva som utløser overtid, og hvordan dette skal praktiseres. 

Overtidsbestemmelser i grunnskolen med eksempler og kommentarer.

Vi viser her til SFS 2213, samt en dom fra arbeidsretten. Dommen i arbeidsretten var enstemmig i Utdanningsforbundets favør. Dommen i arbeidsretten finner du her.

Her har vi oppsummert noe av det viktigste:

 • Pålagt arbeid/undervisning/spredte vikartimer utover oppsatt arbeidsplan, utløser merarbeid for tilsatte i deltid og overtid for tilsatte i heltid jf. SFS 2213 5.2 (Dette er hovedregelen).
 • Fast overtid kan avtales for en kortere eller lengre periode ved at årsrammen for undervisningstid økes.
 • Overtidstillegg for undervisning beregnes ut fra timelønn for undervisning (jfr. fellesbestemmelsene §12.4).
 • Pålagt arbeid/undervisning/vikartimer som medfører at arbeidet går utover 9 timer pr dag og/eller 37,5 timer pr uke, utløser overtid – også for tilsatte i deltid.
 • Vikartimer utover gjennomsnittlig ukentlig leseplikt i hel stilling (f.eks.26 timer pr uke på barnetrinnet), utløser overtid for tilsatte i deltid.
 • Vikartimer (ikke spredte) kan pålegges ved at arbeidsplanen for læreren endres med minst 2 ukers varsel, med mindre partene er blitt enige om en kortere varslingsfrist. Det avtales samtidig at årsrammen for undervisning reduseres et tilsvarende antall timer en annen dag/uke. Det betales i så fall ikke godtgjøring for vikartimen(e).
 • Dersom vikartimer pålegges uten at arbeidsplanen blir endret med minst 2 ukers varsel eller annen omforent varslingsfrist, kan de ikke fratrekkes i årsrammen for undervisning (f.eks. spredte vikartimer som ikke er en del av arbeidsplanen). I så fall betales det timelønn for undervisning for tilsatte i deltid, og overtidsgodtgjørelse for tilsatte i heltid.
 • Det kan avtales fast undervisningsovertid (heltidstilsatte) utover 1 måned ved at årsrammen for undervisning økes. Det betales overtidsgodtgjørelse for det antall timer årsrammen er økt med. Fast merarbeid utover 1 måned for deltidstilsatte kan avtales ved at stillingsstørrelsen økes inntil 100 %.
 • Hvis det avtales å avspasere overtid, avspaseres time for time og overtidstillegget utbetales. Avtale om avspasering forutsetter enighet mellom rektor og lærer.
 • Årsrammetimer for undervisning avspaseres mot årsrammetimer for undervisning, og andre timer avspaseres mot andre timer.
 • Dersom en lærer i 100% har fått lagt ut f.eks. 97% av den aktuelle årsrammen på sin arbeidsplan, så har læreren likevel krav på overtidsgodtgjøring dersom læreren pålegges en tilfeldig vikartime i tillegg til de undervisningstimer som fremgår av arbeidsplanen. Den sentrale avtalen gir IKKE anledning til å operere med såkalte undertimer.

Høgskulen i Vestland (HVL)- informasjon som er relevant for grunnskoler som tar imot studenter.

Ny ordning og nye satsar for refusjon av kostnader ved
praksisopplæring i grunnskule og barnehage, HVL 2022.

Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole (emne 1 og 2), HVL.

Veilederutdanning, Udir.

Nasjonal avtale om arbeidsvilkår for praksislærer.

Resten er under revisjon!

Stillingsprosent:

Praksislærere for Høgskulen på Vestlandet vil være avhengig av hvilket nivå studentene befinner seg på. For GLU 1, 2 og 3, finner du stillingsprosenten ved å multiplisere 0,71 med antall studenter og antall dager med praksis.

For studenter fra andre nivå – f.eks. master-vil det være en fast stillingsprosent som gjelder.

En oversikt over godtgjøring og tidsdisposisjon -  klikk her.

For studenter fra NLA vil det ikke være forskjell på stillingsprosent ut fra hvilket nivå studentene kommer fra.

Arbeidsplaner:

Her finner du noen betraktninger rundt praksislæreravtalen sett i forhold til arbeidstidsavtalen i grunnskolen, SFS 2213.

Vi får en del spørsmål om hvordan praksislæreravtalen fungerer inn i  arbeidstidsavtalen. Det er vanskelig å gi eksakte løsninger for den enkelte, men her følger noen hovedpunkter fra avtalen og noen eksempler for hvordan man kan løse det.  Vi tar utgangspunkt i praksislæreravtalen fra 01.08.05, der full funksjon utgjør 7 ukers praksis.

 • Å være praksislærer er en funksjon som skal utføres innenfor årsverket på 1687,5 t.
 • På årsbasis har praksislærere den samme tilstedeværelsesplikt som andre lærere, f.eks. 1300 timer pr år på barnetrinnet/1225 timer pr år på ungdomstrinnet.
 • Årsrammen for undervisning reduseres med 8,33 % for en praksislærer i full funksjon.
 • 125 timer av årsverket avsettes til den virksomhet praksislæreren skal utføre i forhold til praksisen.  Tiden beregnes forholdsmessig av arbeidstid på skole og arbeidstid utenfor skole. 

Ved en forholdsmessig beregning av arbeidstid på skole og arbeidstid utenfor skole fordeles de 125 timene slik:

 

Barnetrinnet

Ungdomstr.

 

Høgskolen

18

18

Møter, kurs

Veiledning

78

73

Faglig, didaktisk og pedagogisk rettledning,  felles forberedelse og etterarbeid (10-13 t/u)

Selvstendig tid *)

29

34

Egen forberedelse og eget etterarbeid knyttet til praksisperiodene, f eks vurdering og rapportskriving

 

125

125

 

*)Samme forhold som mellom selvstendig tid og årsverket i en vanlig lærerstilling.

 • Timene til bruk på Høgskolen og timene til veiledning av studentene skjer innenfor fellestiden på 1300/1225 timer pr år.
 • Hvis en praksislærer i periodene med studenter må være tilstede utover den tiden som for øvrig er avtalt i forhold til tilstedeværelsesplikten på skolen, vil det kunne kompenseres ved at praksislæreren får tilsvarende mindre tilstedeværelsesplikt i andre perioder av året.
 • Maksimal gjennomsnittlig tilstedeværelsesplikt for en lærer på barnetrinnet er 33 timer pr uke.  Hvis en øvingslærer f.eks. binder 37,5 timer i ukene med studenter, kan belastningen jevnes ut ved at læreren reduserer tilstedeværelsen tilsvarende i andre uker. 
 • Vi anbefaler at praksislæreren selv setter opp en plan for når og på hvilken måte de 125 timene av årsverket skal disponeres. Med det utgangspunktet kan den totale arbeidsplanen legges.
 • Betalingen for å være praksislærer er funksjonslønn for økt ansvar, ikke overtidsbetaling for merarbeid.

Eksempel for en praksislærer i full funksjon på en barneskole med binding 33 t/u:

 

Tilstede pr uke

Tilstede pr år

7 uker med praksis

37,5 t

262,5 t

7 uker med redusert binding

29 t

203 t

24 vanlige uker

33,2 t

797 t

39.uke

37,5 t

37,5 t

Totalt 39 uker

 

1300 t


Eksempel for en praksislærer i full funksjon på en ungdomsskole med binding 31 t/u:

 

Tilstede pr uke

Tilstede pr år

7 uker med praksis

37,5 t

262,5 t

7 uker med redusert binding

24,8 t

173,8 t

24 vanlige uker

31,3 t

751,2 t

39.uke

37,5 t

37,5 t

Totalt 39 uker

 

1225 t

Les mer på HVL sin side med informasjon om praksisfeltet og lokale avtaler og ordninger.

Feriepenger og lønn i juli og juli byr også i år på en del spørsmål fra medlemmene. Vi prøver å redegjøre for noen av disse.

Juni og juli består av 2 x 26 = 52 virkedager.


For arbeidstakere under 60 år skal lønn i 30 virkedager erstattes med feriepenger. Det gjenstår da 22 virkedager.

Juli er i hovedsak arbeidstakernes feriemåned. Med feriepenger for 30 virkedager, vil derfor lønn for hele juli (26 virkedager) + 4 virkedager av juni erstattes med feriepenger (22 virkedager av juni gjenstår). Feriepenger utgjør 12% av feriepengegrunnlaget.

Enkelt sagt skal lønnsutbetaling i juni og juli bestå av feriepenger minus inntrekk og en full månedslønn.

Til sammen i juni og juli:
*lønn for 22/26 (22 av 26 virkedager) i juni
*feriepenger (som erstatter lønn for 30/26 av juli måned, altså lønn for juli og for 4 dager av juni)

Bergen kommune gjør det på følgende måte i juni: 
Full junilønn - trekk for 30/26 ("inntrekk") + beregnede feriepenger

Bergen kommune gjør det på følgende måte i juli: 
Full juli lønn

For arbeidstakere over 60 år skal lønn i 36 virkedager (Ferieloven § 5.2)erstattes med feriepenger.

Juli er arbeidstakernes feriepengemåned. Med feriepenger for 36 virkedager, vil derfor lønn for hele juli (26 virkedager) + 10 virkedager av juni erstattes med feriepenger. Feriepengesatsen er (12 % + 2,3 %) = 14,3 % av feriepengegrunnlaget inntil 6 G (satsen for det som overstiger 6G er 12,0%).

Enkelt sagt skal lønnsutbetaling i juni og juli bestå av feriepenger minus inntrekk og en full månedslønn.

Til sammen i juni og juli:
*lønn for 16/26 juni
*feriepenger (som erstatter lønn for 36/26 juli måned)

Bergen kommune gjør det på følgende måte i juni:
Full junilønn - trekk for 36/26 ("inntrekk") + beregnede feriepenger

Bergen kommune gjør det på følgende måte i juli: 
Full juli lønn

Arbeidsgiveren kan også svare på spørsmål om dette!

 

Utdanningsforbundet Bergen mottar flere og flere henvendelser som gjelder lønnskrav ved tilsetting. Medlemmer er usikre på om de kan eller bør stille krav om høyere lønn ved tilsettingen, enn det stillingen er utlyst med.

Den enkelte arbeidstaker har ved tilsetting anledning til å kreve høyere lønn enn minimumsinnplasseringen for stillingen, og arbeidsgiver kan innvilge slike krav. Angivelse av lønnsplassering i utlysningsteksten vil være grunnlaget for lønnskrav ved tilsetting. Lønnskrav ved tilsetting kan være et viktig virkemiddel for å heve lønnsnivået.

Søkere som tilbys tilsetting, bør etter hvert bli langt mer bevisste på å stille lønnskrav i forbindelse med tilsettingen da dette nå er et naturlig ledd i lønnsdannelsen. Særlig etter innføringen av lokale forhandlinger er det viktig at medlemmene blir bevisst nødvendigheten av å gjøre det, både for å opprettholde det lønnsnivået en lokalt har forhandlet seg fram til og for å heve lønnsnivået ytterligere. Vi vil understreke at det er helt legitimt å stille lønnskrav ved tilsetting i enhver stilling.

Før en søker aksepterer en stilling, bør vedkommende undersøke hvilke lønnsbetingelser, ut over de sentralt fastsatte, som gjelder generelt og for den aktuelle stillingen spesielt. Søkeren bør også ha en mening om hvilke lønnsbetingelser han/hun vil kreve å få opprettholdt fra sin tidligere stilling, dersom det kan være aktuelt. Det er derfor viktig at tillitsvalgte kan rådgi medlemmer som skal tilsettes, om hvilke lønnsbetingelser den som skal erstattes hadde. Medlemmer som søker stillingen, bør derfor ta kontakt med den tillitsvalgte på den aktuelle arbeidsplassen eller med Utdanningsforbundet Bergen i slike tilfeller. Det er den enkelte arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker (medlemmet) som til slutt samtaler når lønn skal fastsettes ved tilsetting. Dersom medlemmet ønsker bistand fra tillitsvalgte, kan dette avtales.

Krav ved tilsetting kan i prinsippet fremmes på tre forskjellige måter: -Medlemmet kan takke ja til stillingen, og fremme et lønnskrav samtidig.
-Medlemmet kan takke ja til stillingen under forutsetning av en nærmere definert høyere lønnsplassering.
-Medlemmet kan forsøke å få lønnskravet vurdert før man svarer ja, eventuelt få utsatt svarfristen.

Valg av strategi er bl a avhengig av:
-Om det er andre kvalifiserte søkere til stillingen.
-Hvor sikker medlemmet er på at arbeidsgiver er opptatt av å få ansatt nettopp vedkommende.
-Hvor interessert medlemmet er i å få stillingen.
-Hvor viktig det er for medlemmet å få høyere lønn.

Velger medlemmet å takke ja, og samtidig fremme lønnskrav, er det sterkeste forhandlings- kortet borte, og arbeidsgiver trenger ikke frykte for ikke å få tilsatt vedkommende.

Hvis medlemmet velger å takke ja til stillingen under forutsetning av at vedkommende får høyere lønn, kan en risikere at arbeidsgiver gir stillingen til den neste på innstillingslisten.

Medlemmet har jo i praksis sagt nei til stillingen dersom arbeidsgiver ikke vil gi høyere lønn. En må også ta med i vurderingen at enkelte arbeidsgivere fremdeles kan bli provoserte av denne måten å fremme lønnskrav på, før det er blitt mer vanlig også for våre stillingsgrupper. Strategien bør derfor brukes med varsomhet, og kravet bør helst komme fram i en dialog med arbeidsgiver – f. eks under intervjuet.

Får medlemmet arbeidsgiveren til å vurdere lønnskravet før svarfristen går ut, slipper vedkommende å gi fra seg viktige forhandlingskort. Samtidig slipper søkeren å svare ja til stillingen før vedkommende vet hvordan lønnsplasseringen blir. Dette er derfor den tryggeste og beste måten å gjøre det på, men det krever at arbeidsgiver er villig til å vurdere kravet fort, eller å utsette fristen. Lønnsplassering bør tas opp som et tema under intervjuet. Hvis medlemmet selv ikke gjør det, bør den tillitsvalgte som deltar i intervjuet vurdere å gjøre det.

Ofte ser vi at lønnsspørsmålet ikke er avklart når tilsettingen er et faktum, men det er jo selvsagt greit å vite alle vilkårene for stillingen, også lønnsvilkårene, på det tidspunktet man velger å ta imot stillingen.

Uansett hvilken måte en velger å fremme lønnskrav på, er det viktig å be om utvidet søkerliste, slik at det er mulig å vurdere eventuelle lønnskrav i forhold til andre søkere. Alle lønnskrav bør selvfølgelig også vurderes opp mot lønnsnivået til andre tilsatte (i tilsvarende stillinger), utdanning, kompetanse, ansiennitet, ansvar og personlige kvalifikasjoner. Det bør også vurderes/undersøkes om arbeidsgiveren har vanskeligheter med å rekruttere til eller beholde arbeidstakere i den stillingen/stillingsgruppen saken gjelder. Dette er også mer og mer aktuelt i forhold til ordinære lærerstillinger og førskolelærerstillinger.

Vi vil særlig gjøre oppmerksom på lærere/skoleledere som søker kommunale stillinger (f eks stillinger innenfor PPT eller konsulentstillinger i administrasjonene) der lønnsnivået stort sett er dårligere enn i skoleverket. Her bør det være mulig å kunne oppnå noe ved å stille lønnskrav ved tilsetting. Alle lederstillinger er spesielt aktuelle når det gjelder å stille lønnskrav ved tilsetting.

Mange arbeidsgivere tilsetter nye medarbeidere med prøvetid (6 måneder). I slike tilfeller bør søker prøve å få arbeidsgiver med på i forbindelse med tilsettingen, at lønnsplasseringen skal vurderes på nytt etter prøvetidens utløp. Dette bør i så fall nedfelles i arbeidsavtalen.

Vi håper orienteringen ovenfor kan være til hjelp for våre medlemmer når de søker seg ny stilling og vurderer å stille lønnskrav i forbindelse med tilsettingen. 

Er du fortsatt i tvil om du vil/kan stille lønnskrav ved tilsetting, bør du ta kontakt med
Utdanningsforbundet Bergen – Tel. 23 13 86 00