For tillitsvalgte grunnskole

Tillitsvalgte i grunnskolen i Bergen er frikjøpt fra undervisning i en del av stillingen. Størrelsen på frikjøpet avhenger av antall medlemmer i klubben.

Frikjøp gis etter følgende tabell:

Antall medlemmer Frikjøp (%)
2-14 3,0
15-24 4,0
25-34 6,0
35-54 8,0
55- 10,0

Frikjøpet legges inn i stillingsprosenten til den enkelte (Jfr. rundskriv 22/2015, Bergen kommune.

Det vil si: Er det 36 medlemmer ved skolen og den tillitsvalgte har en tilsettingsprosent på 100, skal alle de oppgaver som inngår i lærerjobben beregnes med en tilsettingsprosent på 92. Da blir leseplikten redusert med 8 %. Dette skal brukes til medbestemmelse etter hovedavtalen. Er den tillitsvalgte i deltidsstilling skal også 8 % av stillingen være til tillitsvalgtarbeid.

Ved vikartimer skal den tillitsvalgte gis overtidsgodtgjøring, på samme måte som lærere som benytter seg av seniortiltak.

Den arbeidsplasstillitsvalgte kan be om utvidet tid til tillitsvalgt-arbeid i ekstraordinære situasjoner. Dette kan være i forbindelse med omorganisering, i perioder der medlemmene er spredt over mange lokaliteter, eller perioder med mange tilsettinger. Utvidet tid kan gis for en avgrenset periode.

Utdanningsforbundet gir ekstra frikjøp til store klubber. Er det mer enn 47 medlemmer får den tillitsvalgte et ekstra frikjøp på 5%. Er det 100 medlemmer eller mer få den tillitsvalgte 10 % frikjøp. Antall medlemmer telles ved nyttår og gjelder fra 01.08. samme år.

I Gunnars regneark "Ressursberegninger i grunnskolen" (pkt. 5) finner du en formel som omregner prosentsatsene til både 45-minutters timer og 60-minutters timer.


Utdanningsforbundet Bergen gir økonomisk støtte til klubbene på den enkelte arbeidsplass. Klubbstøtten skal nyttes til bevertning på klubbmøter.

Klubben disponerer kr 70 pr. medlem pr. skole-/barnehageår, dog minimum kr 500 pr klubb pr år.

Den tillitsvalgte legger selv ut og sender kvitteringer for utleggene. Send gjerne regning etter hvert, og hold selv oversikt over hvor mye som er brukt. Vi holder også oversikt over den enkelte klubb sitt forbruk.

Kvitteringene kan scannes og sendes på mail til oss. Bruk helst skjemaet. Vi må ha navn, kontonummer og arbeidsplass for den som skal ha refundert pengene.

Det er ikke anledning til å bruke midlene til gaver eller andre gode formål.

Vi håper alle klubbene benytter seg av denne ordningen!


Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har du rett på opplæring. Både fylkeslaget og lokallaget avholder ulike kurs i løpet av året. Kursene annonseres via mail og du finner dem også i kurskalenderen


Hjelp oss å være oppdatert

Vi sender ut melding hvert år innen 20. juni hvert år i forbindelse med forespørsel om hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass fra 1. august.

Meldingen skal svares på uavhengig om det er ny tillitsvalgt eller om "erfaren" tillitsvalgt fortsetter i vervet.

Husk at ved endringer i løpet av året må du gi oss beskjed på mail: bergen@udf.no 


I denne kalenderen finner du forslag til tema for medbestemmelsemøter og klubbmøter.

Du kan bruke denne kalenderen som en huskeliste over det som bør drøftes med rektor i løpet av skoleåret.

Du finner også dato for aktiviteter, møter og kurs for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bergen.

Medbestemmelseskalender grs 2021-22.pdf, oppdatert 13.09.21


Hefte om fremgangsmåten i tilsettinger i Bergensskolen, inkl. lov - og avtale - referanser. Utarbeidet av Utdanningsforbundet Bergen.

Forslag til stillingsplan.

Forslag til uttale. (kommer snart)