Informasjon om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Trøndelag har over 16.000 medlemmer fordelt på alle medlemsgrupper, tariffområder og kommuner i fylket.

Kontakt oss
For å få tak i tillitsvalgte eller ansatte i Utdanningsforbundet Trøndelag, ring 23138800 eller skriv epost til trondelag@udf.no. Direkte kontaktinformasjon til fylkesledelse, tillitsvalgte og ansatte finner dere under områdene styre og hovedtillitsvalgte/ansatte.

Fylkeslagets arbeid
På fylkeslagets kontor arbeider tillitsvalgte og ansatte til beste for alle medlemmer i Trøndelag. Vi gir råd i politiske saker, saker om lov- og avtaleverk, bistår i personalsaker, veileder og bistår i lokallagene i arbeidet med  økonomi, driver politisk påvirkningsarbeid og holder kurs, konferanser og medlemsmøter for tillitsvalgte og medlemmer i hele fylket. 

Fylkesstyret
Fylkesstyret i Trøndelag har 13 medlemmer som består av fylkesleder og nestleder, samt representanter fra de ulike medlemsgruppene. I tillegg er ledere representert i styret.  Styret har månedlige møter hvor aktuelle saker av betydning for organsasjonen og medlemmer tas opp. Der møter også de tre første  valgte varamedlemmene. Leder for pensjonistrådet i Trøndelag og leder for pedagogstudentene ved NTNU og Universitet Nord deltar i fylkesstyremøtene med tale- og forslagsrett. Det samme gjelder hovedtillitsvalgte i fylket og ansatte ved fylkeskontorene.  

Fylkesstyret har organisert sitt arbeid i ulike utvalg og råd som du finner på denne siden.

Åpningstidene på kontorene er 08.00-15.45 i perioden 1. oktober til og med 30. april. 

I perioden fra og med 1.mai til og med 30.september er åpningstiden 08.00-15.00.

 

 

Utdanningsforbundet Trøndelag har 2 kontorer. 

Du finner oss i Sommerveita 4 i Trondheim

eller i Ogndalsvegen 15 i Steinkjer: 

Avbildet: Lisbet Strickert
Lisbet Strickert

Rådgiver

Avbildet: Brynhild Henriksen
Brynhild Henriksen

Seniorrådgiver/ personalleder

Avbildet: Monica Kopperstad
Monica Kopperstad

Administrasjonskonsulent

Avbildet: Håvard Bergfall
Håvard Bergfall

Rådgiver

Avbildet: Mimmi Moe
Mimmi Moe

Økonomikonsulent

Avbildet: Jo Kvarberg
Jo Kvarberg

Økonomikonsulent

Avbildet: Frode Vikhals
Frode Vikhals

Rådgiver

Avbildet: Romar Gjelseth
Romar Gjelseth

Rådgiver

​Utdanningsforbundet Trøndelag har ca. 3000 medlemmer som jobber i barnehage. Vi organiserer barnehagelærere, pedagogiske ledere, spesialpedagoger og styrere i både private og kommunale barnehager i hele Trøndelag.

Vi har i de siste årene hatt en økning av tillitsvalgte i barnehagene rundt om i fylket, og vi jobber målrettet videre for å få tillitsvalgte ved alle arbeidsplasser.

Kurs og skolering i lov og avtaleverk er en av de viktigste treffpunktene med våre tillitsvalgte. Lønns- og arbeidsvilkår er alltid aktuelle tema og vi har mange ulike tariffområder i barnehagene. På fylkeskontorene våre har vi god kompetanse til å svare ut på de spørsmålene medlemmene våre har på de ulike tariffområdene vi dekker: KS, PBL, FUS, KA, Virke, Standard tariffavtale.

Ann-Kathrin Mulstad er kontaktperson for medlemsgruppe barnehage. Hun er tillitsvalgt på fulltid. Kontaktperson barnehage deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for barnehage sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker.

Barnehage er godt representert i fylkesstyret med både Kristin Elvsveen Witry og Hege Slørdahl (kontaktperson FAS) som har 100% frikjøp. Torill Kuvene Skaret sitter også i fylkesstyret, uten frikjøp. Har dere innspill om barnehagesaker, tar vi mer enn gjerne imot dette.

I tillegg til lønns- og arbeidsvilkår, arbeider vi blant annet med følgende saksområder:

 • Styrke tillitsvalgtrollen og partssamarbeidet på arbeidsplassene
 • IA-bransjeprogram barnehage
 • Medbestemmelse
 • Arbeidstidsavtaler
 • Pedagog- og bemanningsnorm
 • Profesjonsbevissthet

Grunnskole er den største medlemsgruppen i Utdanningsforbundet Trøndelag, med over 6300 medlemmer. Lærere og ledere ved barneskoler, SFO, ungdomsskoler og voksenopplæring tilhører denne medlemsgruppa. Vi har medlemmer i både offentlige og private skoler.

Trond Iversen er kontaktperson for medlemsgruppen i Trøndelag. Kontaktperson grunnskole deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for grunnskole sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker.

Fra grunnskole er det flere tillitsvalgte som jobber i fellesskap, Trond Iversen og Kai Nilsen er begge frikjøpt i 100 % stilling. Erling Elias Skjelstad, som blant annet er hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen vil også bistå ved behov.

I tillegg til lønns- og arbeidsvilkår, arbeider vi blant annet med følgende saksområder innen grunnskoleområdet:

 • Styrke tillitsvalgtrollen og partssamarbeidet på arbeidsplassene
 • Økt kontaktlærerressurs og redusert gruppestørrelse
 • Kvalifiserte lærere til alle elever
 • Ivaretakelse av lærere og andre ansattes arbeidsmiljø og vern mot vold, trusler og trakassering
 • Økte ressurser til læremidler i skolen

Utdanningsforbundet Trøndelag har litt over 1700 medlemmer i videregående skole og i fagskole i fylket. Dette omfatter både offentlige og private skoler. Vi er den klart største lærerorganisasjonen både for lektorer, adjunkter, yrkesfaglærere og rådgivere, og er derfor representert i alle sammenhenger der viktige avgjørelser blir tatt, både på fylkesnivå og på den enkelte skole. Vi har også mange av skolelederne i videregående og fagskolen som medlemmer hos oss.  

Vi har tillitsvalgte på alle de fylkeskommunale videregående skolene i Trøndelag, og på de fleste private skolene. Våre tillitsvalgte er jevnlig inne på kurs og får opplæring i lov- og avtaleverk. På fylkesnivå har vi fem hovedtillitsvalgte, som deltar i forhandlinger og jevnlige drøftinger og i partssamarbeidet med arbeidsgiver, Trøndelag fylkeskommune. Disse er Lars Haukø, Monica Haaseth, Bjørn Tranås, Lars Tsujimoto Frengstad og Ståle Bonsaksen.

Det er oppnevnt en egen kontaktperson i fylkeslaget med ansvar for videregående og fagskole. Ståle Bonsaksen er frikjøpt i 70% i dette vervet og sitter også i fylkesstyret. Videregående er ellers godt representert i styret, med ytterligere tre medlemmer i delvis frikjøp. Disse er Lars Tsujimoto Frengstad med 50% frikjøp, Siri D. Langlo med 20% frikjøp, og Guro W. Haug med 17% frikjøp.  

I tillegg til lønns- og arbeidsvilkår, arbeider vi blant annet med følgende saksområder innen videregående og fagskole:

 • Styrke tillitsvalgtrollen og partssamarbeidet på arbeidsplassene
 • Ivaretakelse av lærere og andre ansattes arbeidsmiljø og vern mot vold, trusler og trakassering
 • Økt kontaktlærerressurs og redusert gruppestørrelse
 • Videreføring av nærskoleprinsippet og jobbe mot karakterbasert inntaksordning i Trøndelag
 • Sikring av likeverdige muligheter for opplæring gjennom forutsigbar og god tilbudsstruktur i hele fylket
 • Kvalifiserte lærere til alle elever
 • Styrket opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever
 • Økte ressurser til drift og utvikling av fagskolen og de videregående skolene
 • Finansiering av veiledningsordning for nyutdannede lærere
 • Økte ressurser til læremidler i skolen

Utdanningsforbundet ser på utdanningssystemet som en helhet, fra barnehage til universitet og høgskole.  At lærerutdannere er organisert i samme forbund som resten av lærerprofesjonen styrker sammenhengen mellom universiteter, høgskoler og praksisfeltet. Derfor er det viktig å samle alle pedagogene i utdanningssystemet under en og samme organisasjon.

Utdanningsforbundet har høye ambisjoner og mener at lærerutdanningene må være i kontinuerlig utvikling. Det må stilles høye krav til undervisning, forskning- og utviklingsarbeid.  Ansatte må ha gode ordninger for kvalifisering og opprykk.

Kontaktperson i Utdanningsforbundet Trøndelag for universitet og høgskole er Roger Hanssen som er frikjøpt 60%.

Utdanningsforbundet Trøndelag arbeider blant annet med dette for våre medlemmer:

 • Lønnsnivået for lærerutdannere må minst være på nivå med sammenlignbare stillinger i offentlig og privat sektor
 • Det må fastsettes nasjonale rammer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Alle ansatte må ha en forutsigbar karriereutvikling og mulighet til å kvalifisere seg til høyere stilling
 • Lærerutdanningene må være profesjonsrettet og praksisorientert og basert på det fremste innen forsknings- og utviklingsarbeid
 • Lærerutdannere i universiteter og høyskoler må kunne hospitere i skoler og barnehager
 • I enhver stilling skal det inngå både forskning, undervisning og formidling
 • Andelen midlertidige ansatte må ned

FAS er den nest minste og mest sammensatte medlemsgruppen i Utdanningsforbundet. På landsbasis er det ca 6200 medlemmer og i Trøndelag har vi i underkant av 600 medlemmer i denne medlemsgruppen.

Her er blant annet de som jobber i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten), statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped), hos Fylkesmannen, i NAV, ved sykehus, i barnevernet, i barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), i kommunal- og fylkeskommunal administrasjon.

De ulike gruppene er spredt på forskjellige tariffområder, med KS, staten og Spekter som de mest sentrale, og på fylkeskontoret er det tillitsvalgte og ansatte med kompetanse på alle disse.

Hege Sletvold Slørdahl er kontaktperson for FAS i Trøndelag og er frikjøpt i 100 % stilling for blant annet å ivareta denne medlemsgruppen. Møtende vara i fylkesstyret, Håkon Thon er også FAS-medlem og jobber med å fremme FAS-perspektivet i Utdanningsforbundet Trøndelag sin politikk.

Kontaktperson FAS deltar i kontaktforum FAS sentralt. Kontaktforumet har 4 møter per år og her behandles lokale og sentrale utdanningspolitiske saker av spesiell betydning for vår gruppe.

Utdanningsforbundet Trøndelag arrangerer kurs for alle FAS-tillitsvalgte og et kurs kun for tillitsvalgte i PPT en gang per halvår. I tillegg har vi kurs for alle tillitsvalgte i organisasjonen. Vi har tett kontakt med lokallag og Hovedtillitsvalgte der vi også følger opp hvordan det står til med medlemmene i støttesystemene i de ulike kommunene.

I tillegg til lønns- og arbeidsvilkår, arbeider vi blant annet med følgende saksområder innen FAS-området:

 • Styrke tillitsvalgtrollen og partssamarbeidet på arbeidsplassene
 • Ivaretakelse av ansattes arbeidsmiljø og vern mot vold, trusler og trakasering
 • Bemanningsnorm i PP-Tjenesten
 • Bemanning og ressurssituasjonen i støttetjenestene.
 • Styrking av laget rundt barnet/eleven
 • Et godt spesialpedagogisk tilbud til barn i barnehager og skoler
 • Styrket opplæringstilbud for minoritetsspråklige barn/elever
 • Relevante stortingsmeldinger/høringer – blant annet stortingsmelding 6 og konsekvensene av denne.
 • Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid

Vi vil sette aktuelle spørsmål som angår medlemmene i FAS på dagsordenen, og tar med glede imot innspill fra medlemmene.

Utvalg for utdanningspolitikk

Utdanningsforbundet Trøndelag ønsker å være en tydelig samfunnsaktør som deltar i utdanningsdebatten og som påvirker samfunnsutviklingen. Fylkesstyret har derfor opprettet Utvalg for profesjonspolitikk for å bidra til dette.

Utvalg for utdanningspolitikk har følgende mandat:
Utvalg for utdanningspolitikk opprettes av fylkesstyret, og behandler saker av utdanningspolitisk art innen hele utdanningsløpet. Sakene kan være av både konkret og generell karakter. Utvalget tar opp saker etter ønske fra fylkesstyret eller på eget initiativ. Utvalget kan oppnevne ad-hoc-utvalg på eget initiativ. 

Utvalg for utdanningspolitikk har frem til nå hatt ansvar for flere større og mindre høringer som har vært til behandling i organisasjonen, og i eget fylkesstyre. I tillegg har det vært satt ned tre ulike ad hoc-utvalg med representanter foreslått av lokallagene for å se nærmere på særlig prioriterte tema, og gi innspill til fylkesstyret. Det første, oppnevnt februar 2020 fikk i oppdrag å se på endringene i videregående skole og Lied-utvalgets rapport. De leverte sitt innspill til fylkesstyret i mai 2020. Deretter ble det satt ned et ad hoc-utvalg for å se på barnehagelærerrollen, og stortingsmelding 6. Dette utvalget er fortsatt i arbeid. Det er også nylig oppnevnt et utvalg for å se på digitale utfordringer i fremtidens skole.

Sammensetning av Utvalg for utdanningspolitikk per 01.01.2021:
Ståle Bonsaksen, leder av utvalget
Kristin Elvsveen Witry
Roger Hansen
Bente Aalberg
Kai Nilsen
Guro W. Haug

Utdanningsforbundet satser på ledere.

I protokollen fra årsmøte i Trøndelag 2019 er det synliggjort i saken «Politisk plattform og retningslinjer for kommende årsmøteperiode.»

«Fylkeslaget må prioritere en fortsatt ledersatsing. For oss er lederne en naturlig del av lærerprofesjonen. Å kjempe for bedre vilkår for lederne er derfor et viktig tiltak for høyere kvalitet i utdanningssektoren. Det betyr å jobbe for høyere lønn og økt tid til administrasjon, ledelse av læring og pedagogisk utviklingsarbeid. Lederne må gis tid til ledelse av gode utviklingsprosesser, blant annet innføring av nye læreplaner i skolen og fortsatt implementering av rammeplan i barnehagen.»

Dette er bestillingen og oppdraget fylkeslaget har fått av årsmøtet.

Lederråd:

Lederråd oppnevnes av fylkesstyret. Det er satt sammen av ledere fra ulike medlemsgrupper og nivåer. Både offentlige og private skoler og barnehager er representert.

Bente Aalberg er lederrepresentant i fylkesstyret. Bente er leder i lederråd i Trøndelag og er representant i sentralt lederråd.

Utdannningsforbundet Trøndelag har ca. 4000 pensjonister.

I tillegg å ha alle medlemsrettigheter og tilbud som de yrkesaktive medlemmene i Utdanningsforbundet blir vi pensjonistmedlemmene ivaretatt i en rådsstruktur:

På alle tre organisasjonsnivå (lokallagsstyret, fylkeslagsstyret og sentralstyret) skal det oppnevnes et pensjonistråd der leder har forslag- og talerett i styret. En av de valgte styremedlemmene skal oppnevnes til å være kontaktperson for pensjonistrådet.

Landsmøtet i 2019 vedtok at man i kommende periode skal evaluere ordningene som gjelder pensjonistene, med det formål å utvikle og sikre pensjonistmedlemmenes representasjon i organisasjonen. Dette arbeidet har så vidt kommet i gang.

I Trøndelag møtes pensjonistrådet med jevne mellomrom. Vi diskuterer saker som skal opp i fylkesstyret, eller som vi ønsker at fylkesstyret skal ta tak i.

Vi tilbyr oss å komme på medlemsmøter i lokallagene og har deltatt på de som har vært mulig å gjennomføre under pandemien. Vi har også gjennomført en ringerunde der vi kom i kontakt med pensjonistledere/kontakter i nesten alle de 38 lokallagene.

Vi arbeider med et seminar der pensjonistlederne i lokallagene og kontaktpersonene i lokallagsstyrene er målgruppe. Dette seminaret er tenkt som en idémyldring omkring lokalt arbeid, med innledninger om aktuelle tema for medlemsgruppen. Grunnet covid-19 har dette seminaret blitt utsatt flere ganger, men vi håper det lar seg gjennomføre i løpet av 2021.

Pensjonistrådet tar gjerne imot innspill fra pensjonistmedlemmene om saker rådet bør drøfte og eventuelt løfte fram for fylkesstyret.

Følgende personer er oppnevnt som pensjonistråd i Utdanningsforbundet Trøndelag:

Jorid Østvik 92627518 Leder
Ole Trygve Foseide 97682829 Medlem
Egil Ulvin 90578975 Medlem 
Ebba Staven 91306575 Medlem
Karl Jostein Aspmo 41433847 Medlem
Helge Bjørn Bæverfjord 90858889 Medlem
Heidi Simensen 91510689 Medlem

Pedagogstudentene (PS) er datterorganisasjonen til Utdanningsforbundet, og deres medlemmer er fremtidens lærere. 

Leder av Pedagogstudentene ved Nord Universitetet i Levanger, Anders Nordgård Strupstad, leder av Pedagogstudentene ved NTNU, Stine Sævik Dahl og Ole-Martin Strømsvik leder for Pedagogstudentene ved DMMH inviteres til alle fylkesstyremøter med tale- og forslagsrett.

Utdanningsforbundet Trøndelag samarbeider med PS om:

 • Stand på NTNU, Nord Universitet i Levanger og Dronning Maud Minnes Høgskole Karrieredager
 • Jobbsøkerkurs