Informasjon om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Trøndelag har over 16.500 medlemmer fordelt på alle medlemsgrupper, tariffområder og kommuner i fylket.

Kontakt oss
For å få tak i tillitsvalgte eller ansatte i Utdanningsforbundet Trøndelag, ring 23138800 eller skriv epost til [email protected]. Direkte kontaktinformasjon til fylkesledelse, tillitsvalgte og ansatte finner dere under områdene styre og hovedtillitsvalgte/ansatte.

Fylkeslagets arbeid
På fylkeslagets kontor arbeider tillitsvalgte og ansatte til beste for alle medlemmer i Trøndelag. Vi gir råd i politiske saker, saker om lov- og avtaleverk, bistår i personalsaker, veileder og bistår i lokallagene i drift av lokallaget, driver politisk påvirkningsarbeid og holder kurs, konferanser og medlemsmøter for tillitsvalgte og medlemmer i hele fylket. Å svare ut offentlige høringer er også noe av det vi gjør.

Fylkesstyret
Fylkesstyret i Trøndelag har 13 medlemmer som består av fylkesleder og nestleder, samt representanter fra de ulike medlemsgruppene. I tillegg er ledere representert i styret.  Styret har månedlige møter hvor aktuelle saker av betydning for organsasjonen og medlemmer tas opp. Der møter også de tre første  valgte varamedlemmene. Leder for pensjonistrådet i Trøndelag og leder for pedagogstudentene ved NTNU og Universitet Nord deltar i fylkesstyremøtene med tale- og forslagsrett. Det samme gjelder hovedtillitsvalgte i fylket og ansatte ved fylkeskontorene.  

Fylkesstyret har organisert sitt arbeid i ulike utvalg og råd som du finner på denne siden.

Åpningstidene på kontorene er 08.00-15.45 i perioden 1. oktober til og med 30. april. 

I perioden fra og med 1.mai til og med 30.september er åpningstiden 08.00-15.00.

 

 

Utdanningsforbundet Trøndelag har 2 kontorer. 

Du finner oss i Sommerveita 4 i Trondheim

eller i Ogndalsvegen 15 i Steinkjer: 

Avbildet: Brynhild Henriksen
Brynhild Henriksen

Seniorrådgiver/ personalleder

Avbildet: Lisbet Strickert
Lisbet Strickert

Rådgiver

Avbildet: Monica Kopperstad
Monica Kopperstad

Administrasjonskonsulent

Avbildet: Håvard Bergfall
Håvard Bergfall

Rådgiver

Avbildet: Jo Kvarberg
Jo Kvarberg

Økonomikonsulent

Avbildet: Frode Vikhals
Frode Vikhals

Rådgiver

Avbildet: Margrete Neergård Jensen
Margrete Neergård Jensen

Økonomikonsulent

​Utdanningsforbundet Trøndelag har ca. 3000 medlemmer som jobber i barnehage. Vi organiserer barnehagelærere, pedagogiske ledere, spesialpedagoger og styrere i både private og kommunale barnehager i hele Trøndelag.

Vi har i de siste årene hatt en økning av tillitsvalgte i barnehagene rundt om i fylket, og vi jobber målrettet videre for å få tillitsvalgte ved alle arbeidsplasser.

Kurs og skolering i lov og avtaleverk er en av de viktigste treffpunktene med våre tillitsvalgte. Lønns- og arbeidsvilkår er alltid aktuelle tema og vi har mange ulike tariffområder i barnehagene. På fylkeskontorene våre har vi god kompetanse til å svare ut på de spørsmålene medlemmene våre har på de ulike tariffområdene vi dekker: KS, PBL, FUS, KA, Virke, Standard tariffavtale.

Ann-Kathrin Mulstad er i perioden 2023-2027 kontaktperson for medlemsgruppe barnehage. Kontaktpersonen deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for barnehage sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker.

Barnehage er godt representert i fylkesstyret med Kristin Elvsveen Witry og Ann-Kathrin Mulstad som begge har 100% frikjøp. Cecilie Laugsand Olsson har 50 % frikjøp. Anne-Lena Pedersen sitter også i fylkesstyret, uten frikjøp.

Har dere innspill om barnehagesaker, tar vi mer enn gjerne imot dette.

I tillegg til lønns- og arbeidsvilkår, arbeider vi blant annet med følgende saksområder:

 • Styrke tillitsvalgtrollen og partssamarbeidet på arbeidsplassene
 • IA-bransjeprogram barnehage
 • Medbestemmelse
 • Arbeidstidsavtaler
 • Pedagog- og bemanningsnorm
 • Profesjonsbevissthet

Grunnskole er den største medlemsgruppen i Utdanningsforbundet Trøndelag, med over 6300 medlemmer. Lærere og ledere ved barneskoler, SFO, ungdomsskoler og voksenopplæring tilhører denne medlemsgruppa. Vi har medlemmer i både offentlige og private skoler.

Kai Nilsen er i perioden 2023-2027 kontaktperson for medlemsgruppen i Trøndelag. Kontaktperson grunnskole deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for grunnskole sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker.

Fra grunnskole er det flere tillitsvalgte som jobber i fellesskap, Trond Iversen, Signe Skjørholm og Kai Nilsen er alle frikjøpt i 100 % stilling.

I tillegg til lønns- og arbeidsvilkår, arbeider vi blant annet med følgende saksområder innen grunnskoleområdet:

 • Styrke tillitsvalgtrollen og partssamarbeidet på arbeidsplassene
 • Økt kontaktlærerressurs og redusert gruppestørrelse
 • Kvalifiserte lærere til alle elever
 • Ivaretakelse av lærere og andre ansattes arbeidsmiljø og vern mot vold, trusler og trakassering
 • Økte ressurser til læremidler i skolen

Utdanningsforbundet Trøndelag har over 1600 medlemmer i videregående skole og i fagskole i fylket. Dette omfatter både offentlige og private skoler. Vi er den klart største lærerorganisasjonen både for lektorer, adjunkter, yrkesfaglærere og rådgivere, og er derfor representert i alle sammenhenger der viktige avgjørelser blir tatt, både på fylkesnivå og på den enkelte skole. Vi har også mange av skolelederne i videregående og fagskolen som medlemmer hos oss.  

Vi har tillitsvalgte på alle de fylkeskommunale videregående skolene i Trøndelag, og på de fleste private skolene. Våre tillitsvalgte er jevnlig inne på kurs og får opplæring i lov- og avtaleverk. På fylkesnivå har vi fire hovedtillitsvalgte, som deltar i forhandlinger og jevnlige drøftinger og i partssamarbeidet med arbeidsgiver, Trøndelag fylkeskommune. Disse er Lars Haukø, Monica Haaseth, Anne Berit Bergsmo og Lars Tsujimoto Frengstad.

Kontaktperson i fylkesstyret med ansvar for videregående og fagskole er Siri Denstad Langlo. Kontaktpersonen deltar jevnlig i sentralt kontaktforum for videregående/fagskole. Kontaktforum tar opp utdanningspolitiske saker og skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen.

Videregående er ellers godt representert i styret, ved hovedtillitsvalgt med styreplass Monica Haaseth og lederrepresentant Anita Holberg  

I tillegg til lønns- og arbeidsvilkår, arbeider vi blant annet med følgende saksområder innen videregående og fagskole:

 • Styrke tillitsvalgtrollen og partssamarbeidet på arbeidsplassene
 • Ivaretakelse av lærere og andre ansattes arbeidsmiljø og vern mot vold, trusler og trakassering
 • Økt kontaktlærerressurs og redusert gruppestørrelse
 • Kvalifiserte lærere til alle elever
 • Styrket opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever
 • Videreføring av nærskoleprinsippet og jobbe mot karakterbasert inntaksordning i Trøndelag
 • Sikring av likeverdige muligheter for opplæring gjennom forutsigbar og god tilbudsstruktur i hele fylket
 • Økte ressurser til drift og utvikling av fagskolen og de videregående skolene
 • Økte ressurser til læremidler i skolen

Utdanningsforbundet ser på utdanningssystemet som en helhet, fra barnehage til universitet og høgskole. At lærerutdannere er organisert i samme forbund som resten av lærerprofesjonen styrker sammenhengen mellom universiteter, høgskoler og praksisfeltet. Derfor er det viktig å samle alle pedagogene i utdanningssystemet under en og samme organisasjon.

Utdanningsforbundet har høye ambisjoner og mener at lærerutdanningene må være i kontinuerlig utvikling. Det må stilles høye krav til undervisning, forskning- og utviklingsarbeid.  Ansatte må ha gode ordninger for kvalifisering og opprykk.

Kontaktperson i Utdanningsforbundet Trøndelag for universitet og høgskole er Paal Eckhoff Salvesen.

Utdanningsforbundet Trøndelag arbeider blant annet med dette for våre medlemmer:

 • Lønnsnivået for lærerutdannere må minst være på nivå med sammenlignbare stillinger i offentlig og privat sektor
 • Det må fastsettes nasjonale rammer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Alle ansatte må ha en forutsigbar karriereutvikling og mulighet til å kvalifisere seg til høyere stilling
 • Lærerutdanningene må være profesjonsrettet og praksisorientert og basert på det fremste innen forsknings- og utviklingsarbeid
 • Lærerutdannere i universiteter og høyskoler må kunne hospitere i skoler og barnehager
 • I enhver stilling skal det inngå både forskning, undervisning og formidling
 • Andelen midlertidige ansatte må ned

Utdanningsforbundet har fem vedtektsfestete medlemsgrupper; barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, universitet og høyskole og faglig og administrativt støttesystem. På landsbasis er det ca. 6200 FAS-medlemmer og i Trøndelag har vi i underkant av 600 medlemmer i denne medlemsgruppen.

De som jobber i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten), statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped), NAV, barnevernet, barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), kommunal- og fylkeskommunal administrasjon, ved sykehusene (BUP, HAB, lærings og mestringssenter mm.) og hos statsforvalteren, tilhører FAS.

Medlemmer som tilhører FAS, er knyttet til ulike tariffområder. I hovedsak gjelder det KS, staten og Spekter. Fylkeskontoret har ansatte og tillitsvalgte med kompetanse på samtlige tariffområder.

Hilde Lein er leder i Trøndelag og kontaktperson for FAS. Å være kontaktperson for et område vil si at man har et spesielt ansvar for dette området.

Kontaktpersonen deltar i kontaktforum sentralt. Kontaktforum FAS er i Utdanningsforbundet et nasjonalt forum hvor en fra hvert fylkeslag kalles inn til 4 møter årlig. Dette ledes av et sentralstyremedlem. Det vil si at det er kort vei fra tillitsvalgte ute på arbeidsplass til sentralstyret.

Utdanningsforbundet Trøndelag arrangerer ulike kurs for tillitsvalgte og egne kurs for tillitsvalgte i FAS. Vi har tett kontakt med lokallagene der vi følger opp hvordan det står til med medlemmene i støttesystemene i de ulike kommunene.

I tillegg til lønns- og arbeidsvilkår, arbeider vi blant annet med:

 • Styrke tillitsvalgtrollen og partssamarbeidet på arbeidsplassene
 • Ivaretakelse av ansattes arbeidsmiljø og vern mot vold, trusler og trakassering
 • Styrking av laget rundt barnet/eleven
 • Bemanningsnorm i PP-Tjenesten
 • Bemanning og ressurssituasjonen i støttetjenestene
 • Et godt spesialpedagogisk tilbud til barn i barnehager og skoler
 • Styrket opplæringstilbud for minoritetsspråklige barn/elever
 • Relevante stortingsmeldinger/høringer
 • Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid

Vi vil sette aktuelle saker som angår medlemmene i FAS på dagsorden. Vi er avhengige av innspill fra våre tillitsvalgte og medlemmene på området.

Utdanningsforbundet satser på ledere.

I protokollen fra årsmøte i Trøndelag 2019 er det synliggjort i saken «Politisk plattform og retningslinjer for kommende årsmøteperiode.»

«Fylkeslaget må prioritere en fortsatt ledersatsing. For oss er lederne en naturlig del av lærerprofesjonen. Å kjempe for bedre vilkår for lederne er derfor et viktig tiltak for høyere kvalitet i utdanningssektoren. Det betyr å jobbe for høyere lønn og økt tid til administrasjon, ledelse av læring og pedagogisk utviklingsarbeid. Lederne må gis tid til ledelse av gode utviklingsprosesser, blant annet innføring av nye læreplaner i skolen og fortsatt implementering av rammeplan i barnehagen.»

Dette er bestillingen og oppdraget fylkeslaget har fått av årsmøtet.

Lederråd:

Lederråd oppnevnes av fylkesstyret. Det er satt sammen av ledere fra ulike medlemsgrupper og nivåer. Både offentlige og private skoler og barnehager er representert.

Anita Holberg er lederrepresentant i fylkesstyret. Anita er leder av lederråd i Trøndelag og er representant i sentralt lederråd.

Utdannningsforbundet Trøndelag har ca. 4000 pensjonister.

I tillegg å ha alle medlemsrettigheter og tilbud som de yrkesaktive medlemmene i Utdanningsforbundet blir vi pensjonistmedlemmene ivaretatt i en rådsstruktur:

På alle tre organisasjonsnivå (lokallagsstyret, fylkeslagsstyret og sentralstyret) skal det oppnevnes et pensjonistråd der leder har forslag- og talerett i styret. En av de valgte styremedlemmene skal oppnevnes til å være kontaktperson for pensjonistrådet.

Landsmøtet i 2019 vedtok at man i kommende periode skal evaluere ordningene som gjelder pensjonistene, med det formål å utvikle og sikre pensjonistmedlemmenes representasjon i organisasjonen. Dette arbeidet har så vidt kommet i gang.

I Trøndelag møtes pensjonistrådet med jevne mellomrom. Vi diskuterer saker som skal opp i fylkesstyret, eller som vi ønsker at fylkesstyret skal ta tak i.

Vi tilbyr oss å komme på medlemsmøter i lokallagene og har deltatt på de som har vært mulig å gjennomføre under pandemien. Vi har også gjennomført en ringerunde der vi kom i kontakt med pensjonistledere/kontakter i nesten alle de 38 lokallagene.

Vi arbeider med et seminar der pensjonistlederne i lokallagene og kontaktpersonene i lokallagsstyrene er målgruppe. Dette seminaret er tenkt som en idémyldring omkring lokalt arbeid, med innledninger om aktuelle tema for medlemsgruppen. Grunnet covid-19 har dette seminaret blitt utsatt flere ganger, men vi håper det lar seg gjennomføre i løpet av 2021.

Pensjonistrådet tar gjerne imot innspill fra pensjonistmedlemmene om saker rådet bør drøfte og eventuelt løfte fram for fylkesstyret.

Følgende personer er oppnevnt som pensjonistråd i Utdanningsforbundet Trøndelag:

Jorid Østvik 92627518 Leder
Ole Trygve Foseide 97682829 Medlem
Egil Ulvin 90578975 Medlem 
Ebba Staven 91306575 Medlem
Karl Jostein Aspmo 41433847 Medlem
Helge Bjørn Bæverfjord 90858889 Medlem
Heidi Simensen 91510689 Medlem

Pedagogstudentene (PS) er datterorganisasjonen til Utdanningsforbundet, og deres medlemmer er fremtidens lærere. 

Leder av Pedagogstudentene ved Nord Universitetet i Levanger, Anders Nordgård Strupstad, leder av Pedagogstudentene ved NTNU, Stine Sævik Dahl og Ole-Martin Strømsvik leder for Pedagogstudentene ved DMMH inviteres til alle fylkesstyremøter med tale- og forslagsrett.

Utdanningsforbundet Trøndelag samarbeider med PS om:

 • Stand på NTNU, Nord Universitet i Levanger og Dronning Maud Minnes Høgskole Karrieredager
 • Jobbsøkerkurs