Kontaktinformasjon

Telefon: 72428180
Adresse: c/o Rennebu barne og ungdomsskole v/ Ronny Martins, Myrveien 3, 7391 RENNEBU