Tid for intervju

Daglig er det lærere i barnehage eller skole som tropper opp hos en ny arbeidsgiver for å delta i intervju på en stilling de har søkt på. For noen er dette enkelt og helt overkommelig, mens andre kjenner på at dette er en uvant og kanskje en litt utrygg situasjon.

Fylkeslaget i Rogaland får en del spørsmål om hva som er lov og ikke lov til å spørre om i et intervju. Vi kan ikke dekke over alt, men vil her informere og minne om noen momenter knyttet til lovverket.

Hvis man googler hva en arbeidsgiver kan spørre om i et jobbintervju, så kommer mange inn på en side som tilhører datatilsynet. De skriver følgende:

«Arbeidsgiveren kan spørre om det som er relevant (vår utheving) for stillingen du har søkt på. Både dine personlighetstrekk og dine kvalifikasjoner er relevante i en intervjusituasjon. Det finnes en del begrensninger i lovgivningen (vår utheving) om hva arbeidsgiveren kan spørre om.»

Denne teksten er en god ledesnor for ivaretakelse av deg selv i en jobbintervjusituasjon. Et godt utgangspunkt er at forskjellige arbeidsplasser/stillinger har ulike behov, og derfor vil hva som er relevant variere.

Det er ofte lettere å snakke om hvilke begrensinger arbeidsgiver har og hvilke spørsmål/tema som ikke skal tas opp i en intervjusituasjon. Her er det to lover som er spesielt fremtredende, der er likestilling og diskrimineringslovens § 30 og arbeidsmiljølovens §§9.3 og 13-4.

Likestillingsloven har sitt hovedfokus på dette med familieforøkelse, religion/livssyn, etnisitet, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Hovedregelen er at man ikke har lov til å innhente opplysninger/eller stille spørsmål om dette i det hele tatt, men det er noe unntak:

·       Innhenting av opplysninger om etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og samlivsform er likevel tillatt hvis opplysningene har avgjørende betydning (vår utheving) for utøvelsen av arbeidet eller yrket.

·       Innhenting av opplysninger om søkerens samlivsform, religion eller livssyn er tillatt hvis virksomheten har som formål å fremme (vår utheving) bestemte livssyn eller religiøse syn, og arbeidstakers stilling vil ha betydning for å gjennomføre formålet.

Hvis arbeidsgiver skal kreve at man må oppgi dette, må det opplyses om i utlysningsteksten. Er dette ikke oppgitt i utlysningsteksten er det heller ikke noe arbeidsgiver skal ta med i vurderingen av søkeren.

Ett annet område vi får mange spørsmål er om det er lov å spørre om helse/sykdom. Det står følgende i arbeidsmiljøloven (AML): «Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente helseopplysninger på annen måte.» Dette betyr at man kan spørre om helseopplysninger, men kun knyttet til de arbeidsoppgavene som skal gjøre.

Heller ikke dine politiske preferanser og om du er medlem av en arbeidstakerorganisasjon er det lov til å spørre om. Også her er det unntak: Innhente opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til politiske spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjon, er mulig om dette er begrunnet i stillingens karakter eller det inngår i formålet for vedkommende virksomhet. Altså at å fremme bestemte politiske syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet. Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må dette angis i utlysingen av stillingen.

Fortsatt vanskelig å finne frem i jungelen av lov- og avtaleverk? Ta kontakt med hovedtillitsvalgt i kommunen du skal søke jobb, de kan gi deg råd og veiledning.

Da gjenstår det kun å ønske alle som nå venter på å få komme på jobbintervju riktig lykke til.