Bli med "inn" i representantskapet

I uken 10 hadde representantskapet (Rep.skap) i denne landsmøteperioden sitt første møte. Rep.skapet er det høyeste organet i Utdanningsforbundet mellom landsmøtene.

Rep.skapet behandler melding, årsregnskap, strategisk plan, saker som gjelder fordeling av midler og saker av overordnet og prinsipiell betydning.

Rogaland var representert med fire personer, det var fylkesleder Elin Djuve, Hogne W. Helgesen – kontaktperson Grunnskole, Elisabeth Eikeland – organisasjonstillitsvalgt barnehage og Anita Grøtte Edland, HTV i Rogaland fylkeskommune.  
Denne gangen var følgende saker på agendaen: 
Strategisk plan 
Redaksjonelle endringer etter landsmøte 2023 
Godkjenning av redaksjonelle endring av vedtektene etter landsmøte 2023 
Hovedtariffoppgjøret 2024 – overordna tariffkrav 
Budsjett 2024 
 
Gode debatter og innlegg ble gjennomført. Hogne Helgesen var blant annet på talerstolen når sak om strategisk plan var på sakskartet. Han fremholdt viktigheten av holde trøkket oppe med «Tid for de minste» og politisk påvirkningsarbeid.

 

Hogne Helgesen på talerstolen