Velkommen til årsmøte 20. mars!

Stavanger

Frist for påmelding til årsmøtet er nå ute. Vi blir nesten 300 på stiftelsesmøtet sammen med Finnøy og Rennesøy. Her kan du lese årsmøtepapirene. Hvis du ønsker en mer utskriftsvennlig versjon, ta kontakt med din lokale ATV. De har fått papirene tilsendt på e-post. Vi gleder oss til å se dere!

Publisert: 15.01.2019

ÅRSMØTE 2019

 

ONSDAG 20. MARS 2019

 

Kl. 1700 – 1845

 

Clarion Hotel, Kleivå

 

 

VEL MØTT!

 

 

 

 

 

 

 

 

INNHOLDSLISTE

 

 

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET                                         s. 3

 

KONSTITUERING                                                             s. 3

 

STYRETS FORSLAG TIL MØTEREGLEMENT         s. 5

 

ÅRSMELDING FOR

UTDANNINGSFORBUNDET STAVANGER              s. 5

 

REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET

STAVANGER FOR 2017 OG 2018                                 s. 16

 

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I

PÅFØLGENDE PERIODE (HANDLINGSPLAN)        s. 18

 

FORSLAG TIL BUDSJETT                                              s. 18

 

ÅRSMØTESAKER                                                            s. 20

 

VALG                                                                                   s. 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I UTDANNINGSFORBUNDET

STAVANGER 2019

 

            Åpning ved leder Inger Haraldsen

 

 • 0. Konstituering
  • 1. Godkjenning av innkalling til årsmøtet i Utdanningsforbundet Stavanger
  • 2. Valg av dirigenter
  • 3. Godkjenning av møtereglement
  • 4. Valg av referenter
  • 5. Valg av tellekorps
  • 6. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
  • 7. Valg av redaksjonskomite

 

 • 0. Årsmeldinger og regnskap for Utdanningsforbundet Stavanger
  • 1. Styrets årsmelding (vedlagt) og HVOs årsmelding (sendes ut som eget vedlegg)
  • 2. Resultatregnskap 2017
  • 3. Resultatregnskap 2018

 

 • 0 Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode
  • 1 Handlingsplan for Utdanningsforbundet Stavanger: ettersom lokallaget legges ned vedtas ingen handlingsplan
  • 2 Saker innmeldt fra styringsgruppen i forbindelse med nedlegging av lokallaget Stavanger fra og med 01.08.19

 

 • 0 Budsjett
  • 1 Budsjett for Utdanningsforbundet Stavanger 2019

 

 • 0. Årsmøtesaker

 

 

 • 0 Valg
  • 1 Årsmøtedelegater til fylkesårsmøte
  • 2 Nominasjoner til sentralstyret

 

 • 0 Resolusjoner

 

 

1.0 UTDANNINGSFORBUNDET STAVANGERS FORSLAG TIL

KONSTITUERING

 

 

1.1GODKJENNING AV INNKALLING

 

 

1.2.      VALG AV DIRIGENTER:                        Merethe Handegaard- Scheie

Tor Ytre- Arne

                                                                      

                                               VARA:                      Colin Pritchard-Davies

                                                                                   Gro Meltzer Westlye

 

 

 

 

 • 3. GODKJENNING AV MØTEREGLEMENT

 

 

 

1.4.      VALG AV REFERENTER:                      Tor Christoffer Mygland

                                                                                   Katrine Kulsrud Meltzer       

 

                                               VARA                        Ingeborg L. Tyse

                                                                                   Kari Sutterud 

 

 

 

1.5.      VALG AV TELLEKORPS:                       Velges på årsmøte

                                               

 

 

 • 6. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN: Velges på årsmøte                             

 

                       

                                   

 

1.7       VALG AV REDAKSJONSKOMITE:      Truls Hagland

                                                                                   Jon Eirik Næsheim

                                                                                   Grethe Kommedal

                                                                                   Michael E. Øgreid

                                              

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 STYRETS FORSLAG TIL MØTEREGLEMENT

 

 

 1. Lokallagsleder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling, saksliste, fullmakter og valg av dirigenter.

 

 1. Dirigentene leder de videre forhandlingene.

 

 1. Årsmøtet er åpent. Medlemmene har tale-, forslags- og stemmerett.

 

De som ønsker ordet gir melding om dette.  Den faste talerstolen skal benyttes.

 

 1. Medlemmer av styret og saksinnlederne kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger.

 

 1. Taletiden er 2 min. Talerlisten begrenses til 3 innlegg per sak. Dirigentene og medlemmer kan komme med forslag om begrenset taletid eller om at strek settes eller at talerlisten utvides. Slike forslag tas opp til votering.

 

Medlemmer som ber om ordet til forretningsorden eller til saksopplysning, får ordet straks og har maks 1 min. taletid.

 

Etter et innlegg kan det gis anledning til to replikker.  Ingen kan gis mer enn en replikk til hvert innlegg.  Replikken kan maks være på ett minutt.  Det gis anledning til svarreplikk.

 

Forslag til vedtak leveres skriftlig til dirigentene og må være undertegnet. Alle forslag skal være referert før strek settes.  Forslag til vedtak kan ikke fremmes eller trekkes etter at strek er satt.

 

Alle vedtak, der ikke annet er fastsatt, gjøres med vanlig flertall.  Ved stemmelikhet skal det foretas ny votering.  Ved en evt. fortsatt stemmelikhet blir saken avgjort ved loddtrekning.

 

Møtet avgjør voteringsmåten.

 

 

 

 

2.0.      Årsmeldinger og regnskap for Utdanningsforbundet Stavanger

 

Sak 2.1           Styrets årsmelding

 

ÅRSMELDING 2017-2018

 

ORGANISASJONSAPPARATET

 

Utdanningsforbundet Stavanger har per 31.12.18, i underkant av 3600 medlemmer fordelt på disse medlemsgruppene:

 

Barnehage (kommunalt og privat avtaleverk) Grunnskole (kommunalt og privat avtaleverk) Videregående opplæring (kommunalt og privat avtaleverk) Universitet og høyskole (UH) Faglig og administrativt støttesystem (FAS) Pensjonistmedlemmer

 

Lokallaget er representert i følgende utvalg/fora i Stavanger kommune:

 

Kommunalstyret for administrasjon Hovedarbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget oppvekst og utdanning Arbeidsmiljøutvalget for byggesaker Medbestemmelse med skole- og barnehagesjef og direktør Samarbeidsmøter på rådmannsnivå Styret Johannes læringssenter IA partssammensatt utvalg

 

Andre utvalg og råd:

Fylkesstyret Utvalg for lønn og arbeidsvilkår sentralt (ULA), Utdanningspolitisk utvalg sentralt (UPU), Rekom – regional plan for kompetanseutvikling for barnehagene. Dekom – desentralisert kompetanseutvikling for skolene.

 

Lokallaget i Stavanger består av disse frikjøpte:

Inger Grødem Haraldsen, leder og HTV barnehage Eirik Holst- Jæger, nestleder og HTV skole Kjerstin Grestad, HTV barnehage og private avtaleområder fra 01.08.17-30.09.18 Kjerstin Grestad, HTV barnehage og private avtaleområder fra 01.10.18.- Kari Holmøy, HTV barnehage og private avtaleområder fra 01.08.17-30.09.18 Irene L Salthe, HTV skole og private avtaleområder Truls J Hagland, HTV skole Hildegunn Huse, HTV skole Kristin Torp, Prosjekttillitsvalgt – 01.08.17 -

 

Styret:                                     Møtende vara:

Inger Haraldsen                     *Maren Songe-Møller Eirik Holst-Jæger                   *Lene Fossmark Irene Salthe                            *Roe Sørby Kjerstin Grestad                    *Hanne Svendsen (til 31.7.18) Jon Eirik Næsheim                 *Lene Steiro Frøiland (fra 1.8.18) Gro Ytre-Arne Helene Andersen Kristin Torp Benjamin Waldejer Vibeke Loe Dyrnes Karina Sævareid

 

 • 1 Medlemmene

 

Vi har gode rutiner for å nå våre medlemmer. Vi bruker vår hjemmeside og egen Facebookside for Utdanningsforbundet Stavanger hvor vi legger ut aktuell info fra lokallaget. Ellers går informasjonen ut til medlemmene via den tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass. Vi mener å ha funnet gode rutiner for å nå alle aktuelle medlemmer ved lokale forhandlinger ved å tilby møter i forkant for de som kun har lokale forhandlinger, lage egne informasjonsskriv, samt møter i etterkant av lokale forhandlinger.

De hovedtillitsvalgte for videregående opplæring er fysisk plassert på fylkeslagets kontor, og medlemmer fra videregående opplæring ivaretas hovedsakelig derfra. Videregående opplæring har også egne regionstillitsvalgte som sammen med lokallaget skal ivareta organisasjonsdelen av vårt arbeid.

 

 

Vi har arrangert medlemsmøter for medlemmene i barnehage og i samarbeid med Sandnes og Sola for medlemsgruppe grunnskole.

 

Vi inviterer de frikjøpte i lokallaget ut på klubbesøk.

 

Vi jobber kontinuerlig for at Utdanningsforbundet skal oppleves som den rette fagforeningen for alle medlemsgruppene våre. Det har vært fokus på lederne i Utdanningsforbundet gjennom Lederoffensiven, og det inviteres til lederforum for lederne. 

 

Faglig-administrativt støttesystem hadde egen sak på forrige årsmøte i forhold til økt fokus på de mindre medlemsgruppene. I denne perioden har vi tilbudt oss å komme på klubbesøk til disse medlemsgruppene.

Vi har også vært med på klubbmøte på UH-sektoren. Hovedansvarlig på UH er på fylkesnivå.

Leder for pensjonistrådet, Ellinor Bryne, melder om god aktivitet blant pensjonistmedlemmene i Utdanningsforbundet Stavanger. Det foreligger årsrapport fra 2017/2018 i årsmeldingen.

 

 

 

 • 2 Tillitsvalgt og klubbarbeid

 

De fleste kommunale arbeidsplasser har en tillitsvalgt og aktiv klubb. Det er mer utfordrende å få på plass tillitsvalgt i private skoler og barnehager. Dette har vi jobbet med i perioden, og vi ser nå en positiv utvikling på de private avtaleområdene.

Vi har deltatt på de klubbmøtene vi har blitt invitert til, og aktivt oppfordret til klubbmøter.

 

Klubbene er viktige støttespillere for den tillitsvalgte, spesielt i forhold til saker som skal til medbestemmelsesmøter. God behandling av sakene i klubben er en styrke for den tillitsvalgte i selve møtet. 

 

Arbeidsplassene hvor vi har medlemmer har vi jevnlig dialog med gjennom tillitsvalgtordningen. De arbeidsplasstillitsvalgte tar kontakt og søker råd og veiledning hos de hovedtillitsvalgte og lokallaget for øvrig ved behov.

 

Høsten 2018 ble det arrangert studietur til Brighton for de arbeidsplasstillitsvalgte, og tilbakemeldingen fra ATV er at det gjennom denne studieturen er blitt opprettet viktige og nyttige nettverk for ATV rollen. 

 

Vi har dette året gjennomført Lederoffensiven for ledermedlemmene våre.  Vi har arrangert 4 lederforum med eksterne og egne foredragsholdere. Vi har også arrangert egne ledermøter for enkelte av ledergruppene etter behov.

Vi har hatt evaluering med ledermedlemmene.  De ønsker fortsatt at vi arrangerer lederforum, og ønsker det 3-4 ganger i året med ca. 2 timers møte. Positive tilbakemeldinger å arrangere det på skoler/ barnehager.

Lederforum består av rektorer, styrere, assisterende styrere og ass rektor, avdelingsledere barnehage og skole og SFO ledere, fagleder.

 

 

Fylkeslaget har ansvaret for grunnskoleringen av nye arbeidsplasstillitsvalgte i skole og barnehage. I forkant av dette gir lokallaget nye tillitsvalgte et introduksjonskurs, tillitsvalgt 1, (TV1) i tillitsvalgtvervet Vi har i perioden tilbudt TV1 i begynnelsen av oppstart barnehage/ skoleåret, og ellers etter behov.

 

 

1.3 Styret

 

Styret har vært sammensatt av representanter fra alle medlemsgruppene i perioden.

Styret avholdt 11 styremøter i 2017, og 9 styremøter i 2018.

 

Her er et utvalg av sakene vi har jobbet med i perioden:

Kvalitetsmeldinger for Stavangerskolen og kvalitetsmelding for Stavangerbarnehagen Neddimensjonering barnehage Pensjon, herunder medlemsmøte med Steffen Handal og Anders Folkestad og kurs for ATV Tariff 2018: herunder arbeidstid barnehage Lokale forhandlinger i alle kapitler høsten 2017 Org 2019 Sammenslåing av lokallagene i Stavanger, Finnøy, Rennesøy, styringsgruppe Arbeid med Stavangerbudsjettet/Handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune, som lagt fram oktober 2017

 

Politisk samarbeid Ulike høringer, blant annet ny ressurstildelingsmodell, ny hovedmodell og Nordahl-utvalgets rapport om inkludering Pensjonistarbeid Lederforum Drøftinger vedrørende arbeidstidsavtalene for lærere (SFS 2213) og barnehagelærere (SFS 2201) Lokal stipendordning (to ganger hvert år) Deltatt i styringsgruppe ny hovedmodell og arbeidsgruppe ny ressurstildelingsmodell Oppfølging av handlingsplan og arbeid med de plasstillitsvalgte Aktuelle saker fra videregående skole Aktuelle HMS-/arbeidsmiljøsaker Årshjul for verving, deltakelse på sentralt vervekurs Endring i kompetanseforskrift for lærere og konsekvenser Facebookside i lokallaget Stand på UiS og deltakelse på arbeidssøkerkurs for studenter Organisering og innføring av ny hovedmodell i Stavanger kommune Lokal arbeidsgiverstrategi/handlingsplan Felles kursing med arbeidsgiver i SFS2213 Fellesskolering HA/HMS med arbeidsgiver Ansettelser – hovedutlysning skoler Felles medlemsmøte med Sandnes og Sola Styret i JLS og styringsgruppa for ny organisering av introduksjonsprogram for flyktninger Innplassering av mellomledere i skole og barnehage Medlemsmøte Ny Rammeplan Kommunesammenslåing Planlegging av studietur for ATVer høsten 2018 Organisatorisk behandling tariff 2018 Aktuelle saker fra hovedtillitsvalgte

Lokallaget har i 2017 og 2018 klart å jobbe målrettet i forhold til mediedekning av våre viktigste saker. Styret oppfatter at en har lyktes med de strategiene en har valgt i forhold til dette, og tilbakemeldinger fra medlemmer, tillitsvalgte og andre har stort sett vært positive. Organisasjonen har i hele perioden vært en betydelig aktør i mediebildet. Vi har hatt leserinnlegg angående skole og barnehagepolitikk. Vi var også med i debatt/Liberal Kafe på Tou Scene ved leder Inger Grødem Haraldsen. Møte med politikerne om partiprogrammet.

 

Vi er i dialog med politikerne i forkant av kommunalstyret for oppvekst. Vi er også i dialog med politikerne i forbindelse med rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune og andre politiske saker som berører våre medlemmer

 

Styret tildeler lokalt stipend to ganger per år på inntil 3 000 kr per medlem. Antall søknader har variert.

 

 

 

 

 1. MEDLEMMENES ARBEIDSSITUASJON OG ARBEIDMILJØ

Saker som har hatt særlig fokus i perioden er arbeidstidsavtalene for personale i barnehage og skole 50% pedagognorm/ny pedagognorm, minstenorm for lærertetthet i skolen, lærere som er utsatt for vold og trusler på 1.-4. trinn og utfordringer rundt lærerens rolle i §9a saker.

 

 

2.1 ARBEIDSMILJØ

Lokallaget har fokus på medlemmenes arbeidsmiljø, og et godt samarbeid mellom vernetjenesten og tillitsvalgte er viktig for oss. Dette gjelder både på den enkelte arbeidsplass og på kommunenivå. Samlokalisering av hovedverneombud oppvekst og Utdanningsforbundet legger til rette for et godt samarbeid mellom hovedverneombud og fagforeningen. Hovedverneombud deltar med aktuelle saker på kurs for tillitsvalgte. Det er viktig at de tillitsvalgte involveres i HMS-arbeidet. Utdanningsforbundet fokuserer også på arbeidsmiljøet gjennom representasjon i AMU oppvekst og utdanning og AMU for byggesaker. Ved nybygg og rehabilitering av skoler og barnehager vektlegges arbeidsplasser og arbeidsforhold for de ansatte, samt at arealnormene skal følges.

Vi samarbeider med de andre fagforeningene i store saker hvor vi har felles interesser.

 

2.2 ARBEIDSSITUASJON

 

Barnehagebruksplanen/Neddimensjonering på barnehageområdet

Befolkningsfremskrivingstall viste fremdeles nedgang i befolkning i alderen 1-5 år og behovet for neddimensjonering av barnehageplasser fortsatte for barnehageåret 2017/18. Utdanningsforbundet har vært i flere drøftingsmøter med barnehagesjefen og fagstab barnehage/HR-støtte. Vi har drøftet ulike alternativer, samt prinsipper for overtallighet. Det har vært viktig å sikre ryddige og forutsigbare prosesser i håndteringen av overtallige. Vi har i prosessen vært i tett kontakt med våre medlemmer og hatt egne møter med berørte styrere og tillitsvalgte, samt deltatt på personalmøter sammen med barnehagesjef/HR.

 

 

 

Ny pedagognorm og bemanningsnorm

Ny pedagognorm for barnehage på 43% ble vedtatt å gjelde fra 01.08.18. Det ble også vedtatt ny bemanningsnorm for barnehagene, uten at dette fikk konsekvenser for Stavanger da vedtatt bemanningsnorm allerede var innført. Hovedtillitsvalgte har vært i drøftingsmøter med direktøren i forhold til håndteringen/innføringen av ny pedagognorm. Neddimensjonering i kommunale barnehager samtidig med innføring av denne, gjorde at det knyttet seg stor spenning til om det ville bli overtallige ansatte, da flere pedagoger inn i barnehagen går på bekostning av fagarbeidere og assistenter. Da det igjen er stor mangel på pedagoger i barnehagene i Stavanger vil overtallighet ikke ramme våre medlemmer, men det skaper likevel uro på arbeidsplassen og er krevende for arbeidsmiljøet. Ny pedagognorm i Stavanger kommune har ført til økende grad av ped.ledere på dispensasjon, noe som igjen svekker fagmiljøet for våre medlemmer, og gjør at de må ta mer ansvar../merarbeid …. Våre medlemmer/atv- er tydelige på at de ikke ønsker at arbeidsgiver skal innvilge dispensasjoner fra utdanningskravet, men i stedet for å benytte muligheten å innvilge dispensasjon fra pedagognormen. Vi følger opp dette i drøftingsmøter. En annen stor utfordring med ny pedagognorm er at det fører til færre voksne til stede med barna, og i mange tilfeller også større barnegrupper. Det utfordrer også i forhold til at en må tenke annerledes om organisering av det pedagogiske arbeidet/barnegruppene enn tidligere. Dette har ført til at innføring av ny pedagognorm er krevende og ikke alltid får det positive fokuset som flere pedagoger i barnehagen er. Dette har vært tema på mange kurs for tillitsvalgte og klubbmøter.

 

 Vi har gjennomført en undersøkelse i 5 barnehager, der de skulle kartlegge hvor mange timer alle voksne på avdelingen var tilstede samtidig. Det viste seg at for samtlige barnehager var det snakk om 2-3 timer midt på dagen? Vi fikk god medieomtale på saken i Stavanger Aftenblad, og har brukt dette i alle sammenhenger der det er hensiktsmessig.

 

 

 

 

Handlings- og økonomiplan

 

De hovedtillitsvalgte har jobbet med handlings- og økonomiplanen i drøftingsmøter og medbestemmelse med Rådmann og kommunalsjefer for skole og barnehage. Lokallaget har også arbeidet tett på oppvekstpolitikere og lokalpresse for å informere dem om konsekvensene HØP har for skolene og barnehagene i Stavanger.

I 2017 vedtok bystyret å styrke skolebudsjettet over en treårsperiode. For de frikjøpte har det vært viktig å holde fokus på at politikernes intensjon om styrking av skolebudsjettet blir fulgt opp i det påfølgende HØP- arbeidet.

For barnehageområdet kuttes det hovedsakelig i forbindelse med neddimensjonering.

Det ble ikke varslet større kutt på områdene våre, men vi jobbet tett opp mot politikerne for å synliggjøre behovet for generell økning av budsjettene i barnehage og skole.

 

 

Fagfornyelsen:

Førstutkast til nye læreplaner ble offentliggjort i oktober 2018.Nettverket Sandnes, Sola og Stavanger anså det som svært viktig å sikre at de lærerne som ønsket det, skulle få anledning til å komme med sine innspill til de nye læreplanene. Det gikk ut invitasjon til våre medlemmer i de tre kommunene om å delta på en arbeidsøkt hvor målet var å få sendt inn innspill på så mange fag som mulig. Arbeidsøkten gikk av stabelen torsdag 8. november i Utdanningsforbundet Stavangers lokaler i Sandvigå 7. Det ble sendt inn innspill på 7 læreplanutkast.

 

Dekom

Dekom er et regionalt samarbeid om kompetanseutvikling. Stavanger er i region Midt- Rogaland sammen Randaberg, Sola, Strand, Hjelmeland, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Utdanningsforbundet er representert i styringsgruppa gjennom Cathrine Larsen fra Utdanningsforbundet Randaberg. Irene Salthe (HTV) er vår lokale kontaktperson. Kompetanseutviklingen skal skje på skolene (skolebasert kompetanseutvikling) og i nettverk (mellom skoler, mellom kommuner, mellom ledere) Ordningen støttes med nasjonale midler, og skal skje i et samarbeid med UiS.

Innsatsområdene for vår region er

 • Fagfornyelsen
 • Lederutvikling, støtte til å kunne lede skolebaserte utviklingsprosesser.
 • Valgfritt innsatsområde for skolen, ulike tema inngår.

Felles for alle tema er skolebasert kompetanseutvikling. Det er et uttalt krav om at utvelgelsen av satsningsområde for skolen er godt forankret = medbestemmelse.

 

Satsingen er delt i inn i puljer, med ulike starttidspunkt. Første pulje startet høsten 2018.

 

 

 

ORGANISASJONSPOLITIKK OG TARIFFARBEID

 

 

Storbysamarbeid

Utdanningsforbundet Stavanger er med i et storbynettverk av de 10 største byene i landet (ASSS), der vi har gode erfaringsutvekslinger både når det gjelder politiske saker, organisasjons- og medbestemmelsessaker. Nettverket har to samlinger pr. år.  Vi har i perioden hatt samlinger i Tromsø, Oslo, Kristiansand, Bærum og Hurdalsjøen. Hovedtillitsvalgte fra barnehage har også sitt eget storbynettverk som møttes i Tromsø 2017, og Oslo 2018.

Videre har lokallaget et eget nettverksamarbeid med Sandnes og Sola hvor vi tar opp felles lokale utfordringer. Vi har hatt 2 møter i året. Vi har også egne nettverksmøter for hovedtillitsvalgte barnehage og skole etter behov.  Lederne i de tre lokallagene har egne møter etter behov.  Fylkesleder i Rogaland er kontaktperson for nettverket fra fylkeslaget. 

 

 

Profesjonsetisk plattform

Utdanningsforbundet profesjonsetiske plattform begynner å bli bedre kjent for de tillitsvalgte gjennom at den har dannet grunnlag for arbeid med case-arbeid på ATV-samlinger gjennom hele årsmøteperioden. I 2017-18 har dette særskilt vært knyttet til endring i Opplæringslovens Kapittel 9A – Elevens rett til et godt psykososialt miljø, utfordringer rundt lærers rolle i 9A-saker, samt lærers mulighet til kontradiksjon.

Lokallaget hadde i januar 2018 samarbeid med lokallagene i Sola og Sandnes felles medlemsmøte med foredrag av Forandringsfabrikken: Skoleproffene og rektor Kirsti Birkevold ved Vardenes skole. Tema: Hvordan kan skolen gi rom for alle typer elever?

Lokallaget gjennomførte todagers kurs for ATV og styremedlemmer i Brighton (UK) i november 2018. Profesjonsetisk plattform og hvordan bruke profesjonsetiske emner i klubbarbeidet var en av hovedemnene på kurset. Vold og trusler om vold mot medlemmer i skole og barnehage har vært tematisert i organisasjonen og lokallaget har hatt temaet oppe på styremøter, atv-samlinger og i medbestemmelse for å styrke arbeidet med å bekjempe dette både lokalt og i Stavanger kommune.

 

Sette barnehage- og skolepolitiske saker på dagsorden.

Lokallaget, ved frikjøpte og styret har skrevet leserinnlegg og vært kilde for oppslag i media om følgende tema i skoleåret 2017-18: Lederoffensiven, minstenorm for lærertetthet, pedagognorm, bemanning i barnehage. Media tar jevnlig kontakt med lokallagsleder i forhold til aktuelle barnehage- og skolesaker.

Lokallaget, ved leder og nestleder har faste møter med både posisjonspolitikere og opposisjonspolitikere innen oppvekstområdet i Stavanger kommune. Leder i lokallaget har i tillegg tatt initiativ til møter med gruppelederne for de politiske partiene i bystyret for å kunne informere om og fremme Utdanningsforbundets politikk.

HTV har fulgt opp behovet for lærere i Stavanger kommune etter den nye lærernormen ved å innhente konkrete tall for behovene ved den enkelte skole. Det blir også gjennomført oppfølging av registrering gjennom GSI, grunnskolens informasjonssystem, og skolering av ATV for å kunne gi dem kompetanse til å følge dette i medbestemmelse på den enkelte skole.

 

Flere lærere må få mulighet til å ta videreutdanning raskere

Lokallaget har, ved HTV, etterspurt og fulgt opp Stavanger kommunes plan for etter og videreutdanning av lærere gjennom det nasjonale KFK programmet. Det er også tatt opp i medbestemmelse og særmøter hvordan innretningen på dette programmet skal være for Stavanger kommune i forhold til fag som tilbys.

De hovedtillitsvalgte har i flere medbestemmelsesmøter etterspurt om kommunen vil komme i mål innen 2025 med alle som trenger videreutdanning i forhold til nye kompetansekrav. Tallene for hvor mange som trenger videreutdanning gikk ikke ned fra 2016 til 2017. Kommunen opplyser at de har en god plan for dette, og tilbyr årlig cirka 100 lærere videreutdanning under midlene «Kompetanse for kvalitet».

 

 

Medlemmene og plasstillitsvalgte får økt kunnskap om pensjon.

Lokallaget gjennomførte høsten 2017 medlemsmøte om pensjon der leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal og tidligere leder i Unio, Anders Folkestad hadde foredrag om tema for en fullsatt sal av Utdanningsforbundets medlemmer. Pensjon har også vært tema på ATV-samling, der Margareth Vatne Rønningsen og Tor Christoffer Mygland fra Utdanningsforbundet Rogaland orienterte om ny offentlig pensjonsavtale i forkant av uravstemningen som ble gjennomført våren 2018. Pensjon har også vært tema på klubbesøk i skoler og barnehager, samt at styret for Utdanningsforbundet Stavanger har hatt pensjon på sakslista i forhold til hvordan lokallaget skal følge dette opp, både oppover i egen organisasjon og ut til medlemmene.    

 

 

Lønnsforhandlingene 2017, 2018

Vi jobber for en god lønnsvekst for våre medlemmer.

Lokallaget har deltatt i lokale forhandlinger i mellomoppgjøret 2017 på alle kapitler og i hovedoppgjøret 2018 der kapittel 4 kun hadde sentrale tillegg, mens vi hadde lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5. Når det gjelder styrerne ble det satt av en egen pott for å utjevne forskjellene mellom styrere og andre virksomhetsledere. Dette kom etter at Utdanningsforbundet har hatt protokolltilførsler i mange år på denne lønnsforskjellen.

 

 

 

 

Særavtaler i skole og barnehage

Sentralleddet har framforhandlet særavtaler om arbeidstid for barnehage og for skole. Videre blir denne avtalen forhandlet på arbeidsplassnivå. Lokallaget har skolert de tillitsvalgte i arbeidstidsavtalen.

 

SFS 2201

Det ble forhandlet fram en ny sentral SFS 2201 avtale i 2016, med påfølgende stort arbeid for lokallaget i Stavanger. Det har vært gjennomført drøftingsmøter mellom UDF Stavanger og Stavanger kommune, der vi ble enige om felles skriv, mal og presiseringer for avtaledrøftingene i den enkelte barnehage. Lokallaget har hatt drøftinger av den nye avtalen som tema på tillitsvalgtkurs, og de hovedtillitsvalgte har brukt mye tid på å hjelpe og støtte de arbeidsplasstillitsvalgte som har gjennomført drøftingene. Ved utgangen av denne perioden hadde 39 av kommunens 56 barnehager drøftet frem avtale med mer planleggingstid enn de «minimum 4 timene» som står i sentral avtale.

 

 

 

 

SFS 2213

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell ble fra 1.1.17 – 31.12.19 prolongert med mindre presiseringer.

Den 2. februar 2018 ble det gjennomført et drøftingsmøte med kommunen der partene ble enige om at arbeidsårets lengde skal være 38 uker + 6 dager a 7,5 timer. Det ble skrevet egen forhandlingsprotokoll fra forhandlingene. I tillegg kan partene på skolenivå bli enige om å avsette inntil 4 dager.

Partene gjennomgikk avtaleteksten. Arbeidsgiver, ved skolesjefen vil anmode skolene om ikke å dele opp den 6. planleggingsdagen.

 

I forhold til tidsressurspotten ble det presisert at denne skal brukes til å lette lærerens og/eller skolelederens undervisnings­situasjon.

Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon av antall undervisningstimer.

 

Det ble gjennomført en fellesopplæring i avtalen for skoleledere og tillitsvalgte den 27. februar 2018. Utdanningsforbundet ved Inger Haraldsen og Irene Salthe gjennomførte denne i samarbeid med forhandlingssjef Tom Fossmark.

 

 

 

Årsmelding 2017 og 2018 for Pensjonistrådet, Utdanningsforbundet Stavanger

Pensjonistrådets styre:

Leder: Ellinor Bryne

Medlemmer: Bjørn L Vaaland, Berit Næss, Hans Henrik Storstein, Kjell T Larsen, Dag Randulff (tom 31.12.18), John Magnus Nygaard (fom 10.05.17) og Elisabeth Endresen

Lokallagets pensjonistkontakt: Inger Grødem Haraldsen

Rådets arbeid:

Rådets har sine møter i forkant av medlemsmøtene. Pensjonistrådets arbeid består i medlemskontakt, å arrangere medlemsmøter, info til og fra lokallaget og følge opp initiativ fra medlemmer og organisasjonsledd. Leder har møterett i lokallagsstyret. Når leder har fravær har pensjonistrådet stilt med vara. Rådet har behandlet 45 saker i 2017 og 69 saker i 2018.

Ajourførte lister viser at det er 670 pensjonistmedlemmer. Invitasjon til møtene og øvrig info sendes pr.  e-post.

Medlemsmøter 2017:

Januar:” Fremtidens skole” v/ Eli Gundersen

Februar:” Om Obstfelder” v/Gunnar Skadberg

Mars:” Om integreringsprosesser” – Besøk på Johannes Voksenopplæringssenter

Mai:” Dikt og bilder – kulturell samling” v/Bjørn, Ellinor og Eiganes skole

Juni: Dagstur innover Ryfylke (Jelsa – Sandsbrua – Ølen)

September: Musikalsk program v/ Svein Tang Waa

Oktober: Besøk på Eiganes skole – orientering og omvisning

November:” Stavangerskolen i dag” v/skolesjef Jørn Pederesen

Desember: Omvisning på MUST med etterfølgende julelunsj på Hotel Scandic

Medlemsmøter 2018:

Januar:” Papiravisene på vei mot stupet?” v/ førstelektor Espen Reiss Mathiesen

Februar:” Laust og fast” v/Pater Pollestad

Mars:” Kristen-muslimsk dialog” v/Odd Kristian Reme og imam Aladdin Mujezinovich

April:” Læreplanarbeidet” v/fylkesstyrerepresentant Janne Sagland

Juni:” Kulturhistorisk vandring på Talje ” v/Olle Hemdorff UiS og Jostein Gard

September: Besøk på Hetland videregående skole – orientering og omvisning

Oktober:” Stavanger, Norges vugge!” v/Jostein Soland

November: ”Kommunesammenslåing: utfordringer og konsekvenser” v/Kristin Torp

Desember: Besøk på BGE-galleriet – orientering og omvisning, etterfølgende julebuffet på Scandic Park.

To av møtene har vært på AMS. Ellers holdes møtene på Skipper Worse, bortsett fra utflukter og besøk. Alle møtene er på onsdager og varer vanligvis fra kl.11-13. Som oftest møter pluss-minus 40 personer i tillegg til styret. På julemøtene har det vært 60-70 medlemmer.

Økonomi:

Medlemmene betalte 50kr pr møte i 2017, men dette ble forhøyet til 100kr fom 01.01.18. På noen av arrangementene har vi gitt anledning til ledsager, men da må ledsager betale mer enn medlem. Lokallaget subsidierer de kostnadene som inngangspengene ikke dekker. Inngangspengene overføres til lokallaget som regnskapsfører rådets aktiviteter.  Dette forenkler bokholdet og gir lettere oversikt over økonomisk status.

 

For Pensjonistrådstyret i Utdanningsforbundet Stavanger

6.februar 2019 Elisabeth Endresen

 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2017- 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2.2 Resultatregnskap 2017 og 2018

Revidert regnskap for 2017 og 2018.

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017 og 2018, og styret meddeles ansvarsfrihet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0       Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode

 

Sak 3.1 Handlingsplan for Utdanningsforbundet Stavanger

 

Forslag til vedtak:

Ettersom lokallaget legges ned vedtas ingen handlingsplan, dette overlates til stiftelsesårsmøtet i det nye lokallaget

 

Sak 3.2 Saker innmeldt fra styringsgruppen for nytt lokallag angående nedleggelse av lokallaget og sammenslåing med lokallagene for Finnøy og Rennesøy.

 

Forslag til vedtak:

 1. Årsmøtet vedtar å avvikle lokallaget Stavanger i forbindelse med opprettelsen av det nye lokallaget Stavanger fra og med 01.08.2019

 

4.0       Budsjett

 

Sak 4.1 Budsjett for Utdanningsforbundet Stavanger 2019

 

Gamle

Stavanger

2019

 

RESULTAT

Budsjett

 

INNTEKTER

 

3290

Kontingentinntekter FY/LOK

-2 265 165

 

Sum Driftsinntekter

-2 265 165

 

 

 

 

KOSTNADER

 

 

 

 

5010

Fast lønn

0

5017

Møtegodtgjøring uten feriepenger

81699

5090

Påløpne feriepenger

9 804

5150

Lønnsytelser-interimskonto

0

5211

Fri telefon privat fordel, avg.pliktig

7 000

5212

Fri telefon øvrig

0

5220

Fri avis privat fordel

4 500

5231

Trekkpl. reise

0

5239

Telefondekn.i form av lønnsytelse

0

5240

Helsestudio

0

5241

Fysioterapi - avg.pl.

1 700

5315

Honorar uten feriepenger

10 000

5400

Arbeidsgiveravgift

11 520

5403

Arb.giv.avg. pål. feriep.

1 382

5940

Bedriftshelsetjeneste

0

5990

Andre sosiale utgifter

0

5991

Gaver i arbeidsforhold (avg.pl.)

0

 

Sum Lønnskostnader

127 605

 

 

 

6010

Avskrivninger utstyr

0

6301

Leie kontorlokaler

10 000

6360

Renhold

0

6390

Andre kostnader lokaler

0

6400

Leie/service kontormaskiner

0

6620

Reparasjon småutstyr

2 000

6625

Service kontormaskiner

3 000

6630

Service/lisenser IKT

2 500

6740

Frikjøp tillitsvalgte e. avtale

0

6780

Honorar uten oppg.plikt

10 000

6800

Kontorrekvisita

27 000

6803

Datarekvisita

15 000

6806

Edb-utstyr over drift

2 000

6820

Trykksaker

20 000

6840

Aviser og abonnementer kontoret

20 000

6841

Faglitteratur

0

6861

Oppslagsverk

0

6890

Diverse kontor- og adm.kostnader

8 000

6900

Telefon

10 000

6940

Portokostnader, postboksleie

2 000

 

Sum

131 500

 

 

 

7110

Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri

2 000

7111

Passasjertillegg

0

7112

Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspliktig

0

7142

Flybilletter

30 000

7143

Andre reiseutgifter

40 000

7144

Hotell

30 000

7161

Diett uten overnatting

0

7170

Leie kurslokale/møterom

140 000

7171

Bevertning ved møter

475 000

7172

Deltakeravgift møter/kurs

15 000

7190

Andre kurs/møte kostnader

104 000

7321

Profileringsmateriell

112 500

7420

Støtte andre organisasjoner

5 000

7422

Representasjon, gaver

65 000

7450

STIPEND

50 000

7500

Forsikring

5 000

7790

Streikekostnader

0

 

Sum

1 073 500

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTSRESULTAT

-932 560

 

 

 

 

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

 

 

 

 

8040

Renteinntekter bank

 

8059

Andre renteinntekter

 

8153

Leverandørrenter

 

8171

Bankgebyr

 

 

 

 

 

Sum Finansposter

0

 

 

 

 

Ordinært Resultat før skatt

-932 560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjett 2019 tas til orientering og styret meddeles ansvarsfrihet.

 

 

5.0       Årsmøtesaker

 

5.1       Vold og trusler mot lærere                                                                                                    Årsmøtesak fremmet av styret for Utdanningsforbundet Stavanger

Utdanningsforbundet Rogaland gjennomførte våren 2017 en undersøkelse blant lærere i 1.-4. trinn i forhold til vold og trusler. 750 lærere i Rogaland svarte på undersøkelsen. Resultatene viste et foruroligende høyt tall av lærere som sier de er utsatt for vold og trusler. I tillegg viste undersøkelsen at en stor prosent av de som ble utsatt for vold og trusler, ikke fikk veiledning eller hjelp fra leder i etterkant av hendelsen.

Utdanningsforbundet Stavanger ser en økende tendens når det gjelder henvendelser som handler om lærere som er utsatt for vold og trusler. Kommunens retningslinjer for håndtering av slike saker, og for anmeldelse av elever som utsetter lærere og medelever for vold og trusler kan være vanskelige å finne på kommunens Intranett, og bør gjøres lett tilgjengelige for ansatte og ledere i barnehage og skole.

Det må jobbes for at kommunen sørger for bedre kursing av ledere og oppfølging av kommunens retningslinjer for oppfølging av vold og trusler - forebygging, håndtering og oppfølging og rutiner for anmeldelse.

 

Forslag til vedtak:

Utdanningsforbundet Stavanger skal jobbe for å få Stavanger kommune til å forplikte seg til å gi bedre vilkår for forebygging og bedre oppfølging av lærere som opplever vold og trusler i sitt arbeid.

 

 

5.2       Tariffarbeid og lønnspolitikk i Utdanningsforbundet                                                               Årsmøtesak fremmet av styret i Utdanningsforbundet Stavanger

 

Sentrale avtaler for lønnsfastsettelse er under press fra arbeidsgiversiden (KS). Forskning viser (Kuvaas & Birkeland: Forskningsrapport Nr. 2/2018 - BI) at lokale lønnsforskjeller basert på spesifikke resultatmål gir lite uttelling på motivasjon og arbeidsmiljø. På bakgrunn av dette krever Utdanningsforbundet Stavanger at Utdanningsforbundet arbeider for sentral lønnsfastsettelse og imot at det avsettes midler til lokale lønnsforhandlinger.

 

Forslag til vedtak:

Utdanningsforbundet skal arbeide for et sentralt avtalt kompetanselønnssystem som sikrer forbedrede lønns- og arbeidsvilkår gjennom objektiv, forutsigbar og etterprøvbar lønnsfastsettelse basert på kompetanse, ansiennitet, funksjoner og ansvar. Utdanningsforbundet skal arbeide imot at det avsettes midler sentralt til lokale forhandlinger i hovedtariffavtalens kapittel 4.

 

Saken sendes fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland

 

5.3       Landsstyremøtedelegater

Årsmøtesak fremmet av styret i Utdanningsforbundet Stavanger

 

Utdanningsforbundet Stavanger foreslår at Landsmøtedelegasjonen fra Rogaland bør være så bredt sammensatt som mulig, både i forhold til medlemstilhørighet, fylkes-, lokallags-, og arbeidsplassnivå, og sammensetting av frikjøpte tillitsvalgte og tillitsvalgte uten frikjøp.

 

Forslag til vedtak:

Landsmøtedelegasjonen fra Rogaland skal være så bredt sammensatt som mulig i forhold til medlemstilhørighet. Delegasjonen bør inneha representasjon fra fylkesnivå, lokallagsnivå og arbeidsplassnivå. Delegasjonen bør ha frikjøpte tillitsvalgte og tillitsvalgte uten frikjøp. Nordfylket og sørfylket bør være representert. Privat avtale-område bør være representert. Minst en av delegatene bør være under 35 (trettifem) år. 

Følgende skal ha fast representasjon i landsmøtedelegasjonen: Fylkesleder, fylkesnestleder, kontaktperson barnehage, kontaktperson grunnskole, kontaktperson videregående skole, lederrepresentant samt HTV for fylket som sitter i fylkesstyret. Resterende medlemmer av delegasjonen velges ut fra ovennevnte premisser.   

 

Saken sendes fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland

 

 

5.4       Tidfeste 50 prosent barnehagelærere

 

Utdanningsforbundet har gjennom barnehagepolitisk offensiv bidratt til å få fokus på at barns utdanning starter i barnehagen og behovet er minimum 50% barnehagelærere. Vi var med å påvirke til at ny pedagognorm ble vedtatt i 2018 som ble vedtatt til 43%, men hvorfor stoppe på 43 prosent? Kunnskapsministeren uttalte at målet var å øke pedagognormen til 50 prosent på sikt, og at barnehagelæreren spiller en nøkkelrolle for å innfri kravene og intensjonen i ny rammeplan. I lys av ny rammeplan er det vedtatt ny strategi for kompetanse for fremtidens barnehage. Vi trenger flere barnehagelærere for å kunne utføre det oppdraget vi er gitt, og for å kunne gi barna det pedagogiske tilbudet, oppfølgingen og tilretteleggingen de har krav på.  Det bør settes en frist for å nå dette minimumsmålet på 50% barnehagelærere.

 

Forslag til vedtak:

Utdanningsforbundet Stavanger ber om at Utdanningsforbundet sentralt jobber politisk for å få på plass en frist for å oppnå minimum 50 prosent barnehagelærere

 

Saken sendes fylkesårsmøtet Utdanningsforbundet Rogaland

 

 

 

5.5       Bekymring for manglende rekruttering av kvalifisert pedagogisk personell som ønsker å jobbe på småtrinnet.

Årsmøtesak fremmet av klubbene ved Storhaug, Godeset og Jåtten skole

 

Vi ser med stor uro frem mot de neste årenes rekruttering av nye kvalifiserte lærere til stilling knyttet til arbeid på småtrinnet. Vi har de siste årene erfart en tendens der flere og flere lærere under utdanning velger utdanningforløpet GLU 5-10, og stiller spørsmålstegn ved hva som vil skje når det om få år vil være stor mangel på kvalifiserte lærere utdannet til å arbeide med de yngste barna på skolen.

Utfordringen er reell, den er her allerede i våre skoler, og den vil være økende de kommende årene.

Lærerstudenter blir i den nye lærerutdanningen tvunget til å velge mellom to retninger uten at de har grunnlag for å kunne velge. De har gjerne ingen erfaring med de ulike aldersgruppene knyttet til undervisning fra før, og vet ikke hva de «passer» til. De velger utdanningsløpet GLU 5-10 for å helgardere seg til å kunne jobbe både på barneskole og ungdomsskole. Dette ser vi som en stor utfordring, og vi står igjen med en søkermasse til våre stillinger som ikke oppfyller skolenes behov.

Vi mener å kunne se samme tendens i GSI-tallene fra skolene der det er flere skoler som ikke oppfyller kravet om kvalifisert personell på 1.- 4. trinn og lærertetthet. Hvor skal disse lærerne vi trenger komme fra?

 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber Utdanningsforbundet Stavanger arbeide for en styrket rekruttering av kvalifiserte lærere i første til fjerde klasse i Stavangerskolen.

 

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Stavanger ber også om at Utdanningsforbundet sentralt arbeider politisk for å endre/styrke grunnskolelærerutdanningen (og etterutdanning) slik at det kan sikres en bedre rekruttering av lærere som er kvalifisert til å arbeide med elevene i første til fjerde klasse.

 

Siste del av saken sendes fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland

 

 

5.6       Gruppestørrelse i barnehage

Årsmøtesak fremmet av klubben i Haugtussa, Krabat og Våland barnehager

Størrelsen på barnegruppen og kvalitet henger sammen. Vi opplever at større barnegrupper fører til høyere stressnivå, økt konfliktnivå og mindre tid til det enkelte barn. Dette viser også forskning, og vi tenker da spesielt på småbarnsavdelinger med både 12 og 14 barn. Vi kjenner i tillegg også på økte krav, og spesielt på trykket om å jobbe mer spesialpedagogisk, ofte ut mot flere barn i samme gruppe. Skal vi kunne gjøre jobben vår fullt ut og følge opp hvert enkelt barn slik de har krav på, må vi ha færre barn i barnegruppa. Vi ønsker at det skal være maks 9 barn på liten avdeling og maks 18 barn på stor avdeling. Selvsagt med ny pedagognorm og bemanningsnorm på plass gjennom dagen og uka.

 

 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber Utdanningsforbundet sentralt å jobbe for at barnegruppene i barnehagen skal ha maks 9 barn på liten avdeling og maks 18 barn på stor avdeling.

Saken sendes Årsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland

 

 

 

 

 

5.7       SFS 2201 Plantid for pedagogisk personale i lys av ny pedagognorm

Årsmøtesak fremmet av klubbene Aubeberget barnehage, Barnas Hus, Satelitten barnehage, Djupamyrå barnehage, Bamsefaret barnehage, Bekketunet barnehage og Haugtussa, Krabat og Våland barnehage.

SFS-2201 er en sak som til stadighet kommer opp til forhandling. Neste SFS-2201 gjelder frem til 31.12.19. Vi ønsker en avtale som gjelder alle pedagogiske ledere/ barnehagelærere over lengre tidsrom, som er lik for alle. KS ønsker at pedagogene skal utøve sin plantid på arbeidsplassen, men realiteten er at mange barnehager ikke har gode nok kontorlokaler til at pedagogene kan utføre sin plantid tilfredsstillende på arbeidsplassen sin. Videre har pedagognormen ført til nye diskusjoner om nødvendigheten av at alle pedagogiske ledere/ barnehagelærere har minimum 4 timer plantid jmf. SFS 2201. Erfaringer fra avdelinger med to pedagoger viser at dette er absolutt nødvendig. Den nye pedagognormen skal bidra til økt kvalitet på det pedagogiske tilbudet til barna. Vi ønsker derfor at et minimum på 4 timer plantid gis uavhengig av antall pedagoger pr avdeling, og at felles plantid kommer i tillegg til disse 4 timene. Videre ønsker vi at det utarbeides et system for den felles plantiden, slik at den ikke blir slukt opp av sykefravær på avdelingen. For at dette skal være gjennomførbart, trengs det tilstrekkelig bemanning.

 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber Utdanningsforbundet Stavanger legge press på Utdanningsforbundet sentralt og KS slik at alle pedagogiske ledere og barnehagelærere får minimum 4 timer plantid uansett antall pedagoger på en avdeling, der felles plantid satt i system kommer i tillegg.

Saken sendes til Fylkesårsmøte i Rogaland

 

5.8       Økt bemanning gjennom hele dagen for bedre kvalitet i barnehagen

Årsmøtesak fremmet av klubbene i Lervig Brygge Barnehage, Innføringsbarnehagen, Molkeholen barnehage, Solvang barnehage, Skeie barnehage, Bråde barnehage og Auglend barnehage.

I barnehagene i dag er det vanlig at 3 voksne har ansvar for 9 små barn eller 18 store barn. Det som er realiteten er at det ikke er mange timer i løpet av en dag en faktisk er 3 voksne på avdelingen samtidig. Det er forskjellige grunner til dette. Noen av grunnene er at fordi barnehagen har åpningstider alt fra 7-17, må arbeidstiden til de 3 voksne spres utover de 10 timene, noe som igjen fører til at det ikke er uvanlig at en voksen er alene med alt fra 9-18 barn i 30-90 minutter. Andre grunner er at det må gjennomføres møtevirksomhet og plantid i arbeidstiden. Nå med den nye pedagognormen har noen avdelinger gjerne to pedagoger og en assistent. Det byr også på utfordringer med tanke på hvor mange voksne som er på avdelingen samtidig. Begge pedagogene skal gjennomføre plantid, men flere opplever det så sårbart for avdelingen å gå fra. Hva skjer da med profesjonen vår om en ikke får gjennomført tilrettelegging og evaluering av det pedagogiske arbeidet? Det som også ofte er utfordrende er å kunne gjennomføre fornuftige inndeling i grupper. Hva gjør den ansatte som er alene med to eller flere barn når en for eksempel skal følge på do og/eller skifte bleie/klær? Denne tiden er også sårbar med tanke på sikkerhet.

En annen utfordring når en så sjeldent er fullt bemannet, er at det ikke er lett å se alle barna og gi dem den nærheten og omsorgen de har rett på og behøver. Vi tenker da spesielt i forbindelse med tidlig innsats og hvor viktig det er å legge til rette for de grunnleggende behovene som trygghet, forutsigbarhet og stabilitet som er viktig med tanke på å utvikle en trygg tilknytning (Grossmann 2012). I følge statsbudsjettet er det kun 0,14 % som er øremerket tidlig innsats i utdanningssektoren. Vi mener at om en hadde snudd litt på det og heller satt inn mer penger på tidlig innsats, da blant annet med tanke på flere ansatte i barnehagen, hadde vi klart å unngå mye av disse utgiftene som kommer når barna blir eldre i form av behandlinger og tapt arbeidskraft.

 

 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber Utdanningsforbundet Stavanger om å jobbe for å øke bemanningen gjennom hele dagen i barnehagen for å øke kvaliteten på det pedagogiske tilbudet.

 

(Saken sendes til Årsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland)

 

 

5.9       Bedre juridisk støttesystem i 9A-saker

Sak til årsmøtet fra klubben ved Kannik skole.

Klubben ved Kannik skole mener at elevenes hensyn er godt ivaretatt i den nye versjonen av opplæringslovens kapittel 9A, men at det har gått på akkord med lærernes rettsvern. Vi er bekymret for denne utviklingen og opplever at vår profesjonelle skjønnsutøvelse nå er under et uholdbart press. Dette kommer i konflikt med arbeidsmiljøloven og vi ønsker at denne problemstillingen frontes tydeligere.

 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Stavanger ber Utdanningsforbundet sentralt om å sette sterkere fokus på at opplæringsloven og arbeidsmiljøloven er sidestilt.  Årsmøtet ber også om at det innføres sterkere juridisk støtte for medlemmer gjennom en garanti om juridisk representasjon der klagere møter med advokat i 9A-saker.

 

Saken sendes årsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland.

 

Alternativt forslag til vedtak:

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Stavanger ber Utdanningsforbundet sentralt om å sette sterkere fokus på at opplæringsloven og arbeidsmiljøloven er sidestilt.  Årsmøtet ber om at Utdanningsforbundet sentralt vurderer å styrke den juridiske støtten for medlemmer som er part i 9A saker.

 

Saken sendes årsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland.

 

 

5.10     Styrking av kontaktlærerfunksjonen

Årsmøtesak fra Nylund skole, Johannes Læringssenter, Lassa skole, Sunde skole og Godalen VGS

Oppgavene knyttet til kontaktlærer funksjonen har økt. I videregående skole ser en det for eksempel med innføringen av fraværsregelen og forsøket med «uten karakter i orden og adferd». Økte oppgaver forventes, men uten at tidsressursen har økt tilsvarende. Vi ser at dette medfører at kontaktlærere bruker mer tid til administrative oppgaver i tillegg til oppgavene som allerede ligger til kontaktlærerfunksjonen/stillingen.

Flere og flere kontaktlærere opplever betraktelig økt arbeidsmengde i denne stillingen. Kontaktlærer har et større krav om dokumentering, kartlegginger og rapportskriving enn før. Kontaktlærere opplever økende mengde av møter med instanser som BUP, PPT og barnevern Kontaktlærere opplever også en økende mengde med 9a-saker. I tillegg viser det seg at flere lærere i skolen opplever mer vold og trusler på arbeidsplassen og ansvaret for videreformidling og arbeid med slike saker faller på kontaktlærer. Vi ser tendenser til at flere ønsker seg vekk fra kontaktlærerstillingen og heller vil være faglærere. Nyutdannede slutter med begrunnelse i at kontaktlærerfunksjonen er for krevende. Lærere som nærmer seg pensjonsalder finner det utfordrende å bli stående i kontaktlærerfunksjonen. Faglærere som tidligere har vært kontaktlærere beskriver en betydelig mindre stressende hverdag enn i stillingen som kontaktlærer. Skoler beskriver at leder må bruke styringsrett til å pålegge lærere kontaktlærerfunksjon. For å sikre mer tid til kontaktlæreroppgaver bør tidsressursen for kontaktlærere øke med minimum 0.5 timer pr. uke.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber Utdanningsforbundet om å arbeide for en bedret kompensasjon for kontaktlærerfunksjonen. Utdanningsforbundet må kreve økt nedsatt leseplikt for kontaktlærere, og det må arbeides for å etablere et støttesystem ved alle skoler rundt elever med alvorlige utfordringer (sosiale og faglige). Nasjonal minimumssats for funksjonstillegget for kontaktlærere må økes.

Årsmøtet ber Utdanningsforbundet sentralt å arbeide for at kontaktlærers tidsressurs øker med minimum 0.5 timer pr. uke.

Saken sendes årsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland

 

6.0 Valg

6.1 Valg av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet 2019

 

 

 

 

Innstilling til delegasjon til Fylkesårsmøtet mai 2019

 

nr

Navn

medlemsgruppe

1

Inger Haraldsen

B - L

2

Eirik Holst-Jæger

G

3

Kristin Torp

G

4

Maren Songe Møller

G

5

Jon Eirik Næsheim

FAS

6

Kjerstin Grestad

B

7

Helene Andersen

B

8

Irene Salthe

G

9

Vibeke Loe Dyrnes

VGO

10

Erling Gilje

VGO

11

Gro Ytre-Arne

B-L

12

Truls Hagland

G

13

Hildegunn Huse

G

14

Roe Sørby

G

15

Ole Østebø

VGO

16

Ingeborg Tyse

VGO

 

Vara

1

Trine Lidvor Anda

FAS

2

Thomas Instefjord

G-L

3

Liv Breivik

B

4

Michael E. Øgreid

G

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Stavanger oppnevner følgende delegasjon til Fylkesårsmøtet 2019. Lokallagsstyret får fullmakt til å eventuelt supplere valgte delegasjon ved behov.

 

 

6.2 Nominasjoner til sentralstyret

 

Forslag til vedtak: nominasjonene sendes til fylkesårsmøtet og sentral valgkomite

 

 

7.0 Resolusjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIFTELSESÅRSMØTET 2019

 

ONSDAG 20. MARS 2019

 

Kl. 1900 – 2100

 

Clarion Hotel, Kleivå

 

 

VEL MØTT!

 

 

 

 

 

 

 

 

INNHOLDSLISTE

 

 

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET                                         s. 3

 

KONSTITUERING                                                             s. 4

 

STYRETS FORSLAG TIL MØTEREGLEMENT         s. 5

 

HANDLINGSPLAN FOR

UTDANNINGSFORBUNDET STAVANGER              s. 6

 

FORSLAG TIL BUDSJETT                                              s. 8

 

VALG                                                                                   s. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKSLISTE FOR STIFTELSESÅRSMØTET I UTDANNINGSFORBUNDET

STAVANGER 2019

            Åpning

 • 0. Konstituering
  • 1. Godkjenning av innkalling til stiftelsesårsmøtet i Utdanningsforbundet Stavanger
  • 2. Valg av dirigenter
  • 3. Godkjenning av møtereglement
  • 4. Valg av referenter
  • 5. Valg av tellekorps
  • 6. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
  • 7. Valg av redaksjonskomite

 

 • 0. Nedleggelse av lokallagene Finnøy, Rennesøy, Stavanger
  • 1. Nedleggelse av lokallaget Finnøy
  • 2. Nedleggelse av lokallaget Rennesøy
  • 3. Nedleggelse av lokallaget Stavanger

 

 • 0 Stiftelse av lokallaget Stavanger
  • 1 Stiftelse av lokallaget Stavanger
  • 2 Valg innenfor vedtektene: årsmøteperiode og valgperiode og forsalg om delegatårsmøte
  • 3 Handlingsplan for lokallagsstyret i Utdanningsforbundet Stavanger
  • 4 Videreføring av årsmøtesaker fra lokallagene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger til det nye lokallaget

 

 • 0 Budsjett
  • 1 Budsjett for Utdanningsforbundet Stavanger 2019

 

 • 0. Valg

Valg i plenum

5.1 Valg av leder

5.2 Valg av nestleder

5.3 Valg av hovedtillitsvalgt kommunalt tariffområde barnehage.

5.4 Valg av hovedtillitsvalgte kommunalt tariffområde grunnskole

5.5 Valg av vara hovedtillitsvalgte kommunalt tariffområde skole

5.6 Valg av vara hovedtillitsvalgt kommunalt tariffområde barnehage.

5.7 Valg av Tillitsvalgt private avtaleområder/organisasjon

5.8 Valg av vara tillitsvalgt private avtaleområder/organisasjon

5.9 Valg til styret

5.10 Valg til vara styre

 • 11Valg av valgkomite

 

 

 

6.0 Resolusjoner

 

 

 

 

1.0 UTDANNINGSFORBUNDET STAVANGERS FORSLAG TIL

KONSTITUERING

 

 

1.1GODKJENNING AV INNKALLING

 

 

1.2.      VALG AV DIRIGENTER:                        Merethe Handegaard- Scheie

Tor Ytre- Arne

                                                                      

                                               VARA:                      Colin Pritchard-Davies

                                                                                   Gro Meltzer Westlye

 

 

 

 

 • 3. GODKJENNING AV MØTEREGLEMENT

 

 

 

1.4.      VALG AV REFERENTER:                      Tor Christoffer Mygland

                                                                                   Katrine Kulsrud Meltzer       

 

                                               VARA                        Ingeborg L. Tyse

                                                                                   Kari Sutterud 

 

 

 

1.5.      VALG AV TELLEKORPS:                       Velges på årsmøte

                                               

 

 

 • 6. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN: Velges på årsmøte                             

 

                       

                                   

 

1.7       VALG AV REDAKSJONSKOMITE:      Truls Hagland

                                                                                   Jon Eirik Næsheim

                                                                                   Grethe Kommedal

                                                                                   Michael E. Øgreid

                                              

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 STYRETS FORSLAG TIL MØTEREGLEMENT

 

 

 1. Lokallagsleder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling, saksliste, fullmakter og valg av dirigenter.

 

 1. Dirigentene leder de videre forhandlingene.

 

 1. Årsmøtet er åpent. Medlemmene har tale-, forslags- og stemmerett.

 

De som ønsker ordet gir melding om dette.  Den faste talerstolen skal benyttes.

 

 1. Medlemmer av styret og saksinnlederne kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger.

 

 1. Taletiden er 2 min. Talerlisten begrenses til 3 innlegg per sak. Dirigentene og medlemmer kan komme med forslag om begrenset taletid eller om at strek settes eller at talerlisten utvides. Slike forslag tas opp til votering.

 

Medlemmer som ber om ordet til forretningsorden eller til saksopplysning, får ordet straks og har maks 1 min. taletid.

 

Etter et innlegg kan det gis anledning til to replikker.  Ingen kan gis mer enn en replikk til hvert innlegg.  Replikken kan maks være på ett minutt.  Det gis anledning til svarreplikk.

 

Forslag til vedtak leveres skriftlig til dirigentene og må være undertegnet. Alle forslag skal være referert før strek settes.  Forslag til vedtak kan ikke fremmes eller trekkes etter at strek er satt.

 

Alle vedtak, der ikke annet er fastsatt, gjøres med vanlig flertall.  Ved stemmelikhet skal det foretas ny votering.  Ved en evt. fortsatt stemmelikhet blir saken avgjort ved loddtrekning.

 

Møtet avgjør voteringsmåten.

 

 

 

 

 • 0 Nedleggelse av lokallagene Stavanger, Rennesøy og Finnøy

 

2.1       Nedleggelse av lokallaget Finnøy

            Forslag til vedtak:

Utdanningsforbundet Finnøy legges ned, gjeldene fra 1.8.2019. Alle medlemmer, verdier, fullmakter, rettigheter og forpliktelser overføres til Utdanningsforbundet Stavanger fra dato for sammenslåing.

           

2.2       Nedleggelse av lokallaget Rennesøy

            Forslag til vedtak:

Utdanningsforbundet Rennesøy legges ned, gjeldene fra 1.8.2019. Alle medlemmer, verdier, fullmakter, rettigheter og forpliktelser overføres til Utdanningsforbundet Stavanger fra dato for sammenslåing.

 

2.3       Nedleggelse av lokallaget Stavanger

            Forslag til vedtak:

Utdanningsforbundet Stavanger legges ned, gjeldene fra 1.8.2019. Alle medlemmer, verdier, fullmakter, rettigheter og forpliktelser overføres til Utdanningsforbundet Stavanger fra dato for sammenslåing.

 

 

 • 0 Stiftelse av lokallaget Stavanger

 

3.1      Stiftelse av lokallaget Stavanger

Forslag til vedtak: Utdanningsforbundet Stavanger stiftes, gjeldene fra 1.8.2019. Alle medlemmer, verdier, fullmakter, rettigheter og forpliktelser overføres Utdanningsforbundet Stavanger fra Utdanningsforbundet Stavanger, Utdanningsforbundet Finnøy og Utdanningsforbundet Rennesøy fra dato for sammenslåing.

3.2       Valg innenfor vedtektene.

For å få en jevn fordeling av delegater og sikre representasjon fra flest mulig klubber arrangeres årsmøtet i Utdanningsforbundet Stavanger fra og med 2021 som et delegatårsmøte. Dette er i tråd med Utdanningsforbundets vedtekter §57.2 for lokallag med over 800 medlemmer.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at årsmøtene fra og med 2021 avholdes som delegatårsmøter i tråd med vedtektenes §57.2 og at Utdanningsforbundet Stavanger har årsmøte hvert annet år og alle frikjøpte velges for to år av gangen.

3.3      Handlingsplan for lokallagsstyret i Utdanningsforbundet Stavanger            

           

 

HANDLINGSPLAN FOR ÅRSMØTEPERIODEN 2019-2021

UTDANNINGSFORBUNDET STAVANGER

 

 

Visjon:

Utdanningsforbundet Stavanger er et lokallag for medlemmene, styrt av medlemmene.

 

 

Overordnet mål:

Utdanningsforbundet Stavanger skal ivareta interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.

Utdanningsforbundet Stavanger skal være en tydelig samfunnsaktør og fremme vår pedagogiske profesjon innenfor vår organisasjon sitt arbeidsområde. Utdanningsforbundet Stavanger skal bidra til å sette dagsorden og være opptatt av langsiktige og prinsipielle saker.           

 

 

Handlingsplanen bygger på Utdanningsforbundet sine sentrale mål.

 

Handlingsplanen inneholder årsmøtevedtakene vedtatt på stiftelsesårsmøte i Utdanningsforbundet Stavanger 20.mars 2019.

 

I tillegg består planen av fokusområdet kulturbygging.                                              Det er et mål at styret og de frikjøpte tillitsvalgte skal jobbe for en felles tilhørighet til det nye lokallaget for alle medlemmer, uansett tidligere lokallagstilknytning.

 

Del 1 Årsmøtevedtakene; Det nyvalgte styret skal på styreseminar i løpet av høsten 2019 implementere årsmøtevedtakene i en handlingsplan med følgende hovedelementer: Hovedmål, delmål, strategi, resultatmål og oppfølging/ evaluering.

 

Del 2 Kulturbygging; Det nyvalgte styret skal på styreseminar i løpet av høsten 2019 utarbeide mål og tiltak for å bygge en god og trygg kultur i det nye lokallaget.

 

 

Del 2 Kulturbygging

 

I toårsperioden skal det jobbes både i styret og blant de frikjøpte for at lokallaget skal bli …

 • - Målsettinger
  • o Ta utgangspunkt i det beste fra de tre lokallagene.
   •  
  • o
 • - Tiltak; hva skal til for å nå målene
  • o Arrangement;
   • Kurs/ skolering
    • Lederforum
    • Skolering av arbeidsplasstillitsvalgte
    • Styreseminar
    •  
   • Medlemsmøter
    • Temamøter
    • Årsmøte
    •  
   • Sosiale arrangement
    • Quiz
    •  

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar handlingsplanen for Utdanningsforbundet Stavanger

 

3.4       Videreføring av årsmøtesaker fra lokallagene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger

Forslag til vedtak: årsmøtet vedtar at alle årsmøtesaker vedtatt i årsmøtene i Stavanger, Rennesøy og Finnøy den 20.03.2019 føres videre til det nye styret som implementerer dem i handlingsplanen for det nye styre

 

 

4.0       Budsjett

 

Sak 4.1 Budsjett for Utdanningsforbundet Stavanger 2019

Budsjett 2019

f.o.m. 01.08.19

 

Nye

Stavanger - før inkl Rennesøy/Finnøy budsjett

2019

 

RESULTAT

Budsjett

 

INNTEKTER

 

3290

Kontingentinntekter FY/LOK

-932 560

 

Sum Driftsinntekter

-932 560

 

 

 

 

KOSTNADER

 

 

 

 

5010

Fast lønn

0

5017

Møtegodtgjøring uten feriepenger

54 928

5090

Påløpne feriepenger

6 591

5150

Lønnsytelser-interimskonto

0

5211

Fri telefon privat fordel, avg.pliktig

3 000

5212

Fri telefon øvrig

0

5220

Fri avis privat fordel

0

5231

Trekkpl. reise

0

5239

Telefondekn.i form av lønnsytelse

0

5240

Helsestudio

0

5241

Fysioterapi - avg.pl.

0

5315

Honorar uten feriepenger

6 000

5400

Arbeidsgiveravgift

7 745

5403

Arb.giv.avg. pål. feriep.

929

5940

Bedriftshelsetjeneste

0

5990

Andre sosiale utgifter

0

5991

Gaver i arbeidsforhold (avg.pl.)

0

 

Sum Lønnskostnader

79 194

 

 

 

6010

Avskrivninger utstyr

0

6301

Leie kontorlokaler

10 000

6360

Renhold

0

6390

Andre kostnader lokaler

5 000

6400

Leie/service kontormaskiner

0

6620

Reparasjon småutstyr

2 000

6625

Service kontormaskiner

2 000

6630

Service/lisenser IKT

2 000

6740

Frikjøp tillitsvalgte e. avtale

300 000

6780

Honorar uten oppg.plikt

30 000

6800

Kontorrekvisita

25 000

6803

Datarekvisita

10 000

6806

Edb-utstyr over drift

40 000

6820

Trykksaker

10 000

6840

Aviser og abonnementer kontoret

5 000

6841

Faglitteratur

1 000

6861

Oppslagsverk

0

6890

Diverse kontor- og adm.kostnader

5 000

6900

Telefon

0

6940

Portokostnader, postboksleie

2 000

 

Sum

449 000

 

 

 

7110

Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri

5 000

7111

Passasjertillegg

0

7112

Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspliktig

0

7142

Flybilletter

74 000

7143

Andre reiseutgifter

17 200

7144

Hotell

55 000

7161

Diett uten overnatting

0

7170

Leie kurslokale/møterom

10 000

7171

Bevertning ved møter

127 000

7172

Deltakeravgift møter/kurs

20 000

7190

Andre kurs/møte kostnader

14 000

7321

Profileringsmateriell

5 000

7420

Støtte andre organisasjoner

10 000

7422

Representasjon, gaver

33 000

7450

STIPEND

20 000

7500

Forsikring

0

7790

Streikekostnader

0

 

Sum

390 200

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTSRESULTAT

-14 167

 

 

 

 

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

 

 

 

 

8040

Renteinntekter bank

-4 000

8059

Andre renteinntekter

0

8153

Leverandørrenter

0

8171

Bankgebyr

3 000

 

 

 

 

Sum Finansposter

-1 000

 

 

 

 

Ordinært Resultat før skatt

-15 167

 

 

 

 

Ordinært Resultat

-15 167

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjett 2019 tas til orientering og styret meddeles ansvarsfrihet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 5.0 Valg

Valgkomiteen innstilling:

De som er innstilt på valg velges for to år.

Innstilling:

5.1 Valg av leder

Innstilling: Inger Haraldsen

 1. 2 Valg av nestleder

Innstilling: Hildegunn Huse

5.3 Valg av Hovedtillitsvalgte-Kommune barnehage

Innstilling: Kjerstin Grestad

5.4 Valg av Hovedtillitsvalgte- Kommune skole

Innstilling: Irene Salthe

                    Brit Marie Kloster

                    Truls Hagland  

5.5 Valg av vara hovedtillitsvalgte kommune skole

 

Innstilling: 1. Vara: Maren Songe-Møller

 1. Vara: Michael E. Øgreid

5.6 Valg av vara hovedtillitsvalgt kommune barnehage

Innstilling: 1. Vara: Helene Andersen

 1. Vara: Liv Breivik

5.7 Valg av tillitsvalgt private avtaleområder/organisasjon

Innstilling: Helene Andersen

 

5.8 Valg av vara tillitsvalgt private avtaleområder/organisasjon

Innstilling: Liv Breivik

5.9 valg av styret i Utdanningsforbundet Stavanger

Innstilling:

Verv

Navn

Leder

 Inger Haraldsen

Nestleder

 Hildegunn Huse

 

Styremedlem G

Maren Songe Møller

Styremedlem G

Bjørg Wiig Nærland

Styremedlem FAS

Jon Eirik Nesheim

Styremedlem b

 Liv Breivik

Styremedlem b

Kjerstin Grestad

Styremedlem b

Tine Synnøve Slette

Styremedlem G

Irene Salthe

Styremedlem VGO

Ole Østebø

Styremedlem - L

Erik Nielsen

 

5.10 valg av varamedlemmer til styret

 

Innstilling:

 

1.Var-a G

Brit Idsø

 1. Vara –G

Michael E. Øgreid

3.Vara  vgo

 Vibecke Loe Dyrnes

4.Vara - G

Kristin Torp

5.Vara -B/L

 Gro Ytre-Arne

6.Vara -B

 Ellen Gudmestad Gard

 

5.11 valg av valgkomite

 

6.0 Resolusjoner