Medlemsstipend

Medlemmer av Utdanningsforbundet Oslo kan søke flere stipend til videreutdanning. Her er en oversikt over stipend som medlemmer av Utdanningsforbundet Oslo kan søke.

Du kan få tildelt opp til 5000 kr i stipend fra Utdanningsforbundet Oslo. Søknadsfristen er 1. juni.

Følgende retningslinjer for tildeling av medlemsstipend fra Utdanningsforbundet Oslo er gjeldende for 2024:

 • Fylkesstyret setter av kr. 40.000 pr. år til stipendmidler som medlemmer av Utdanningsforbundet Oslo kan søke.
 • Midlene er tenkt brukt til arbeid innen faglig-pedagogiske, internasjonale og organisasjonspolitiske områder som kan sies å fremme opplæring, pedagogisk utvikling og fagforeningsvirksomhet i tråd med Utdanningsforbundets politikk.
 • Det kan søkes stipend til dekning av reise- og oppholdsutgifter ved kurs/ konferanser/studiereiser og prosjekter. Stipend gis normalt ikke til videreutdanning som er kompetansegivende (gir studiepoeng), til fellesseminar for en hel arbeidsplass i regi av arbeidsgiver eller til kurs og prosjekter som det er åpenbart at arbeidsgiver bør dekke.
 • Det kan søkes om stipend som stønad til kurs/konferanse/studiereise/prosjekt som blir gjennomført i inneværende skole-/barnehageår.  Dokumentasjon over utgifter (kopi av regninger og fakturaer), må foreligge før utbetaling.
 • Stipendmidlene utdeles en gang i året. Stipendet er på maksimum kr. 5.000 pr. søknad (pr. år)
 • Skriftlig søknad sendes fylkeskontoret, og tildelingen avgjøres av fylkesstyret etter innstilling fra arbeidsutvalget (AU).
 • Medlemmer som ikke har fått stipend de siste 3 årene, vil bli prioritert.
 • Søknaden må inneholde opplysninger om kursets/reisens/prosjektets innhold, omfang og kostnader.

På tross av den noe gammelmodige tittelen er legatet levende, og styret har bestemt at det i år skal utlyses stipender. Søknadsfristen er 15. mai. Stipendene skal benyttes til rekreasjon og er ifølge statuttene forbeholdt kvinnelige lærere i grunnskolen.

Legatstyret oppnevnes av Utdanningsforbundet og består av representanter for både Utdanningsforbundet Oslo og juridisk avdeling i Utdanningsforbundet sentralt.

Nåværende styre består av:

 • Anette Sandvær, fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Oslo
 • Ida Hauknes, fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Oslo
 • Bjørn Saugstad, jurist i Utdanningsforbundet

 

LENKE:

Som medlem kan du søke flere stipender, blant annet fra Skolefrontens fond, Oslo Lærerinnelags fond og Utdanningsforbundets videreutdanningsstipend.