Medlemsstipend

Du kan få tildelt opp til 5000 kr. i stipend fra Utdanningsforbundet Oslo. Søknadsfristen er 25. mai. Her er en oversikt over stipend som medlemmer av Utdanningsforbundet Oslo kan søke.

Følgende retningslinjer for tildeling av medlemsstipend fra Utdanningsforbundet Oslo er gjeldende for 2023:

 • Fylkesstyret setter av kr 40.000 pr. år til stipendmidler som medlemmer av Utdanningsforbundet Oslo kan søke.
 • Midlene er tenkt brukt til arbeid innen faglig-pedagogiske, internasjonale og organisasjonspolitiske områder som kan sies å fremme opplæring, pedagogisk utvikling og fagforeningsvirksomhet i tråd med Utdanningsforbundets politikk.
 • Det kan søkes stipend til dekning av reise- og oppholdsutgifter ved kurs/ konferanser/studiereiser og prosjekter. Stipend gis normalt ikke til videreutdanning som er kompetansegivende (gir studiepoeng), til fellesseminar for en hel arbeidsplass i regi av arbeidsgiver eller til kurs og prosjekter som det er åpenbart at arbeidsgiver bør dekke.
 • Det kan søkes om stipend som stønad til kurs/konferanse/studiereise/prosjekt som blir gjennomført i inneværende skole-/barnehageår.  Dokumentasjon over utgifter (kopi av regninger og fakturaer), må foreligge før utbetaling.
 • Stipendmidlene utdeles en gang i året. Stipendet er på maksimum kr. 5.000 pr. søknad (pr. år)
 • Skriftlig søknad sendes fylkeskontoret, og tildelingen avgjøres av fylkesstyret etter innstilling fra arbeidsutvalget (AU).
 • Medlemmer som ikke har fått stipend de siste 3 årene, vil bli prioritert.
 • Søknaden må inneholde opplysninger om kursets/reisens/prosjektets innhold, omfang og kostnader.
 • Søknadsfrist: 1. juni

På tross av den noe gammelmodige tittelen er legatet levende, og styret har bestemt at det i år skal utlyses stipender. Søknadsfristen er 31. mai. Stipendene skal benyttes til rekreasjon og er ifølge statuttene forbeholdt kvinnelige lærere i grunnskolen.

Legatstyret oppnevnes av Utdanningsforbundet og består av representanter for både Utdanningsforbundet Oslo og juridisk avdeling i Utdanningsforbundet sentralt. Nåværende styre består av:

 • Therese Thyness Fagerhaug, fylkesleder i Utdanningsforbundet Oslo (leder)

 • Anette Sandvær, fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Oslo

 • Bjørn Saugstad, jurist i Utdanningsforbundet

LENKE:

Kvinner i grunnskolen fra hele Norge kan få støtte til videreutdanning og pedagogisk forskning relatert til grunnskolen. Utlysning og søknadsskjema finner du her. Årets søknadsfrist er 1. mai 2022.

Les mer om stipendet

Midlene i videreutdanningsfondet skal brukes til støtte for medlemmer som ønsker å gjennomføre videreutdanning. Det blir valgt ut noen prioriterte områder hvert år som føring for hvilke videreutdanninger som kan få støtte. Du kan få inntil kr 20.000,- til støtte for din videreutdanning.

Utlysning med kriterier for å søke og søknadsskjema finner du her.

Årets søknadsfrist er 1. mai 2022.

Skolefrontens Fond har sin basis i lærernes kamp under den andre verdenskrig. Avkastningen skal nyttes til tiltak som fremmer demokratiske holdninger og verdier som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet. Skolefrontens Fond skal nyttes til pedagogiske tiltak som fremmer demokratiske holdninger og verdier som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet.

Stipend fra Skolefrontens fond
Årets frist for å søke stipend fra Skolefronten er 1. mars 2023.