Årsmøter i Utdanningsforbundet Oslo

Oslo

Fra Utdanningsforbundets vedtekter (sentral lenke):

Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet.
Årsmøtet har inntil 113 representanter, som omfatter fylkesstyrets medlemmer, jf. § 47.2, og 100 delegater valgt av lokallagene for fylkeslagets årsmøteperiode etter den fordelingen som framkommer i melding fra fylkesstyret. Delegasjonene skal settes sammen slik at en totalt opp- fyller gjeldende kvoteringsregler. Jf. § 15.
Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles om mulig én representant for studentorganisasjonen og én representant for pensjonistrådet i fylkeslaget, med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og fylkesstyrets medlemmer, sistnevnte likevel ikke i saker nevnt i § 45.1.2.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede.
Ordinært årsmøte innkalles hvert fjerde år i mai.

Årsmøte 2019

Vedtaksprotokoll fra Årsmøte 2019 i Utdanningsforbundet Oslo